Nghị luận quan điểm học đi đôi với hành

bài: Em hãy vit bài vn ngh lun v quan im hc i ôi vi hành mà dân tc ta ã úc kt li t xa n nay truyn li cho nhân dân Vit Nam.

Trong cuc sng chúng ta cn phi luôn luôn áp dng nhng kin thc ã c hc vào thc t, ó là nhng iu mang li nhng giá tr to ln và có ý ngha nht i vi tt c con ngi, hc i ôi vi hành là mt o lý cao p mà dân tc ta ã úc kt t xa ti nay, ó là nhng kinh nghim sng và nhng iu có giá tr và ý ngha nht.

Hc ó là vic tip thu kin thc, kin thc ó có th là kin thc t sách v, t nhng ngi xung quanh, chúng ta cn phi luôn luôn c gng hc tp tt có th áp dng nhng iu ó vào làm nhng công vic trong thc t, không th ch có hc nhng kin thc, nhng lý thuyt suông mà không bit áp dng nhng kin thc ó vào cho cuc sng ca mình, giá tr ca nó li cho nhân loi cng vô cùng mnh m, chính vì vy mi chúng ta u phi c gng n lc và rèn luyn bn thân mi ngày.

nghi luan quan diem hoc di doi voi hanh - Nghị luận quan điểm học đi đôi với hành

Hc phi luôn i ôi vi hành, quan nim này ã c nhân dân ta úc kt t ngàn i nay, nó là kinh nghim sng, bài hc quý báu cho mi con ngi, giá tr ca nó li cho nhân loi có ý ngha vô cùng ln lao và nim tin yêu vào mt cuc sng mang nhiu ý ngha và giá tr nht cho mi con ngi, nhng khong khc ó s khc sâu vào trong tâm trí và nhng hành ng có giá tr ca con ngi, hc i ôi vi hành s luôn luôn c con ngi chúng ta áp dng vào cho cuc sng ca mình, giá tr ca nó không ch khích l tinh thn hc hi và rèn luyn nó luôn to cho con ngi nhiu giá tr và nim tin sâu sc nht.

Áp dng nó vào thc t, ó là vic chúng ta làm cho nhng kin thc mà mình hc c thành nhng bài hc ca riêng mình, và áp dng nó vào cho chính cuc sng ca mình, không ch bit hc mà quên i vic áp dng và làm nó mt cách trc tip hn. Không nên ch hc mà còn phi bit thc hành nó mt cách có giá tr và hiu qu hn, có nh vy chúng ta mi thc s thy cuc sng này có nhiu giá tr và ý ngha ca nó em li cho cuc sng này cng vô cùng ln lao và mnh m nht.

Cn luôn luôn phi áp dng nhng iu cn thit và có ý ngha nht cho chính cuc i ca mình, có nh vy chúng ta mi em li ý ngha cho cuc sng, giá tr ca cuc sng li là nhng kinh nghim và giá tr sng, chúng ta luôn luôn phi bit hc hi và tip thu nhng iu có giá tr và ý ngha nht cho cuc sng này. Luôn luôn trau di cho mình nhng kin thc cn thit nht t ó có th b sung nhng khim khuyt và nhng thiu ht v mt kin thc cho mình.

úng nh Lê Nin ã tng nói hc hc na hc mãi, chính vì vy chúng ta mi ngày không ngng phi c gng hc tp và rèn luyn iu ó mi thc s em li c nhng giá tr và ý ngha to ln i vi cuc sng này. Mi chúng ta u có th nhìn nhn ra c khi hc tp nó s góp phn làm cho cuc sng ca chúng ta hoàn ho và nim yêu thng ca nó li cho con ngi cng luôn mnh m và có giá tr hn.

Trong cuc i ca mi con ngi, nim yêu thng và giá tr sng ó là nhng iu quan trng nht. Ngày hôm nay khi xã hi ang ngày càng phát trin con ngi ang dn b xa vào nhng thú vui mà quên i hc tp và rèn luyn nhng nhng o lý t xa n nay nó luôn là hi chuông cnh tnh mi chúng ta nên hc tp và tu dng o c mi ngày, có nh vy chúng ta mi thy cuc sng này thc s có nhiu ý ngha.

Giá tr ca cuc sng nó không ch dng li nhng iu to ln nht, mà hôm nay khi chúng ta bit áp dng nhng iu mà ã c hc vào thc t cuc sng là chúng ta ã cm thy cuc sng này tràn ngp nim vui và s hnh phúc bit bao. Nhng giá tr to ln mà cuc sng này li cho mi con ngi s ngày càng c ci thin và nâng cao lên, bi cuc sng nó luôn là nhng màu sc, nhng khi vuông ru bích mà cn chúng ta khám phá và tìm hiu.

Hc i ôi vi hành là iu tt yu khi chúng ta mun làm tt mi vic, không ch có thc hành mà cn phi có kin thc v nó mi thc s hiu c bn cht bên trong ca s vt s vic, khi có kin thc chúng ta s có nhiu c hi có th m mang c kin thc thc t, nhng kinh nghim sng, nhng bài hc v s c gng, nim tin yêu sâu sc mà cuc sng này li cho mi con ngi.

Luôn luôn bit t giác và áp dng nhng kin thc quan trng mà chúng ta áp dng c vào trong cuc sng này, vì nhng iu ó mang li cho chúng ta nhiu bài hc có giá tr và ý ngha nht cho mi con ngi, mi ngày chúng ta u có th hc hi và phát huy c bn thân khi chúng ta không ngng hc tp, tu dng và rèn luyn bn thân. Giá tr v cuc sng này ln lao và có giá tr vô ngn, chính vì vy bit làm ch bn thân, và hc hi nhng iu có giá tr nht, là nhng iu em li ý ngha cho chính cuc sng ca mình.

Chúng ta u có rt nhiu nhng phng pháp hc tp và tu dng rèn luyn khác nhau, nhng nm c nhng iu có ý ngha và thc s ct lõi là nhng iu mang li ý ngha nhiu nht cho con ngi, luôn luôn bit vn lên, hc hi và rèn luyn chúng ta s mang li c nhiu ý ngha to ln và có giá tr cho chính cuc sng ca mình. Cn phi bit kt hp gia lý thuyt hc c vào thc tin. úng nh phng pháp lun khoa hc ã chng minh lý thuyt luôn luôn phi i ôi vi thc tin.

Khi lý thuyt hc c không bit áp dng vào thc t thì nhng lý thuyt ó ch là nhng lý thuyt suông không có giá tr. Nhng khi bit áp dng vào thc hành, nhng iu ó thì kin thc ó li vô cùng hu ích khi nó tn ti và b sung nhiu k nng cho mình, thc hành giúp mình nhun nhuyn, và làm vic hiu qu hn. Có nh vy chúng ta mi thc s tr thành nhng con ngi thành công và có nng sut cao cho chính cuc sng ca mình. Giá tr ca nó em li cho cuc sng cng vô cùng mnh m làm c iu ó chúng ta phi n lc và phát huy mnh m nhng iu ta hc c vào trong chính cuc sng ca mình.

Mi chúng ta luôn luôn phi bit áp dng nhng iu này vào cho cuc sng ca mình t ó góp phn nâng cao ci thin cuc sng mt cách có ý ngha và giá tr hn.

Ngun: Vn mu