Nghị luận về tình yêu biển đảo quê hương em

Ngh lun v tnh yu bin o qu hng em

Hng dn

Viêt nam c xem là t nc ’rng vàng bin bc’ vì t nc ta c thiên nhiên ban cho nhng gì trù phú nht, bao la nht i vi mt t nc nh bé ca chúng tôi.

Bin o quê tôi bao la là th, rng ln là th nhng các bn có bit rng ã bao nhiêu xng máu xung ó mi gi gìn c bin o chúng tôi ngày hôm nay. L gic ã nm ln by lt nhòm ngó n mnh t, bin o Vit Nam nhng dân tc Vit Nam quyt i ly tính mng ca mình gi gìn nhng mnh t thiêng liêng ó. Ngn hi ng vn có ó, vn luôn sáng rõ gia bin rng ln bao la. NHng chin s vn ó, vn ã và ang hng ngày nhìn thng v phía trc kiêu hãnh, quyt tâm gi gìn mnh t quê hng.

“Nu T quc ang bão giông t bin
Có mt phn máu tht Hoàng Sa
Ngàn nm trc con theo cha xung bin
M lên rng thng nh mãi Trng Sa
t T quc khi chp chn bóng gic
Các con nm thao thc phía TRng Sn
Bin T quc cha mt ngày yên
Bin cn lao nh áo m bc sn”

Bin cho cá mn, bin cho con ngi Vit nam có iu kin ra khi ánh bt, bin o quê tôi vi nhng thc th trù phú. Có v nh thiên nhiên u ái nhng con ngi cn cù, chu thng chu khó trên mnh t c sao vàng này.

Bin nh lòng m bao la mang n cho ta bao ngun li thy hi sn, nhiu cnh quan thiên nhiên ti p. Bin cha chan tình yêu thng vn ngày êm v sóng vào b. Tình yêu i vi bin o là tình yêu to ln nht.

Ông cha ta có câu ’tt t tt vàng’ vì th con dân Vit ý thc rõ c iu ó, ã và ang phn u tng ngày bo v ly mnh t thiêng liêng ó. C mi ln ngh n bin o Hoàng Sa và Trng Sa tôi thy tht kiêu hãnh. Kiêu hãnh là vì dân tôi trên b vn hàng ngày ra khi ánh bt, lao ng có cuc sng an yên vi i, góp sc xây dng và phát trin T quc. Kiêu hãnh là vì ngoài kia cách chúng ta hàng ngàn dm các chin s vn ó, vn ang hng ngày bo v mnh t ó; h b c thanh xuân, b nim vui bên gia ình c gng góp sc mình bo v t quc.Hu phng m hôi tng ngày vì trong lòng h ang ngh n nhng chin s canh gác ngoài kia (tin tuyn n lc bo v tng giây, tng phút) kh cc, gian lao bit bao.

Tôi t hào v nhng con ngi nh bé Vit Nam, ý chí và lòng quyt tâm h không h nh chút nào, h st á trc k thù. Là mt công dân VIt Nam, tôi hiu lòng mình tình yêu bin o ln lm, ch thm mong bin li v v cát sóng, bình yên vi dân tc tôi

Ngun: Vietvanhoctro.com