Nghị luận xã hội về hiện tượng cuồng thần tượng của giới trẻ hiện nay

bài: Ngh lun xã hi v hin tng cung thn tng ca gii tr hin nay

Bài làm

i sng ngày càng phát trin, nhu cu hng th vt cht và tinh thn ca ngi dân ngày mt tng cao nhng kéo theo ó là bit bao h ly xu, con ngi ngày càng vô cm, ch chú trng quan tâm mình và mc k ngi khác. Tuy nhiên li b b phn c dân, c bit là các c dân tr, có li sông vì ngi khác nhng li thái quá, li là hin tng áng lo ngi cho xã hi – ó là vn cung thn tng ca mt b phn gii tr

Thn tng ca gii tr là nhng din viên, ca s thn tng, nhng con ngi hng n lý tng v cái p. Thn tng là mô thc hoàn ho trong lnh vc ngh thut mà ngi hâm m mun hc hi, noi theo và tip ni. H to nên nhng xu hng và gii tr thng xem ó là nhng iu hay mun hng ti.

Ngng m thn tng là s tôn kính, mn phc nng nhit dành cho nhng i tng c xem là hình mu lí tng hoc có quyn nng c bit, có sc cun hút mnh m i vi cá nhân hay cng ng nhng mê mui thn tng là s say mê, tôn sùng mt cách mù quáng, thiu tnh táo trc thn tng.

97. hien tuong cuong than tuong cua gioi tre hien nay - Nghị luận xã hội về hiện tượng cuồng thần tượng của giới trẻ hiện nay

Thn tng mt ngi vi hình mu v mt li sng chun mc thì rt áng c khích l, vì nó s nh mt tm gng gieo mm nhng nét vn hóa tt p. Hay nói cách khác, nu ngng m úng mc là tích cc, thì ngng m quá mc là tiêu cc và có th còn gây ra hu qu khôn lng.

Ngng m thn tng là mt ng x vn hóa, biu hin các phng din: thái trân trng mn phc; hành ng tôn vinh c v; ngôn ng ca ngi tán dng. Tuy nhiên ngng m thn tng nhng ch nên mê mui thn tng. iu áng nói là hin nay, mt b phn không nh gii tr Vit Nam ã ri vào tình trng này. c bit, s ngng m ca h dành nhiu nht cho các thn tng x Hàn. Vi h, thn tng là cuc sng, là nim vui ca cuc i. H lt mng xã hi thng xuyên theo dõi tình hình thn tng. Vui bun ca thn tng cng nh hng n tâm trng ca h. H tôn sùng thn tng ca mình mà bt c dám ng chm n u phi lãnh hu qu, ít nht là s phi lãnh võ ming ca h. Tin bc ca h dành phn ln cho vic mua vé xem phim ca thn tng mình, mua a, mua vé êm nhc ca thn tng mình, mua nhng qung cáo do thn tng mình làm ngi i din hình nh. H coi trng thn tng mình hn c nhng ngi thân, bn bè xung quanh. Hãy c im li xem tình hình ca mng xã hi sau nhng ngày t chc s kin ón các ngôi sao, bao nhiêu h ly xy ra, nào là tình hình an ninh trt t, ách tc giao thông, fan cung co th hàng ngày hàng gi ng ón i thn tng sân bay, bt k em ngày dõi theo thn tng. n ngay c thn tng ca h cng thy s nhng hành ông ó…

Nguyên nhân gây ra tình trng này trc ht là do tâm lý la tui. Các bn tr sng trong thi hin i, khi nhu cu n no mc m ã nhng bc li cho nhu cu n no mc p, kinh t phát trin, giao lu hi nhp vn hóa ngày càng ph cp, tui còn tr, suy ngh còn non và tâm lý bn ngã ln nên luôn mun làm theo iu mình thích, nhng iu hp ý mình, có th t do th hin bn thân. Do gia ình bn rn, thiu thi gian quan tâm con cái, li con cái t do thoi mái trong vic tip cn thông tin và không kim soát c tình trng ca con cái.

Thn tng không có li và vic cung thn tng cng không phi là mt ti li, nhng nên t s hâm m vào tm kim soát. Vic nh hng con tr không nên quá sa à vào vic thn tng thái quá không phi là trách nhim ca riêng ai. Cn có s nh hng cho các em v hình nh thn tng sao cho gn vi thc t. Vì mê mui thn tng là trng thái mù quáng trong nhn thc, thái quá trong tình cm, không còn kh nng suy xét, phân bit úng sai, ln ln v giá tr, mê mui thn tng còn dn n hành ng sai lm quá khích, gây ra nhng hu qu t hi cho bn thân và xã hi.

Vic mù quáng chy theo thn tng hay phóng i thn tng quá mc u là biu hin ca s mê mui thn tng, u là nhng thái và ng x thiu lành mnh, thm chí thiu vn hóa, có th gây ra nhng hu qu khôn lng. K mê mui có th b chính thn tng li dng thân xác hay tin bc. Vì nhng tác ng tích cc và nhng tác hi tiêu cc y chúng ta cn có nhn thc úng n v vic ngng m thn tng và lng c nhng hu qu ca s mê mui có thái và cách ng x phù hp, nâng tm vn hóa cho bn thân trong mt ngi khác, t ó phn u vn ti nhng tm cao ca i sng. Bn bè cn bit ch ng nhng cm xúc say mê thái quá trc thn tng, không chy theo thn tng mt cách mù quáng; bit phê phán mi biu hin mê mui thn tng trong cuc sng hàng ngày, mà trc ht là trong hc ng.

Mi ngi có mt thn tng cho riêng mình c m và vn ti. Tuy nhiên, vic làm thit thc cho bn thân và cng là cho thn tng ca chính h ó là hãy có nhng hành ng c x vn minh vi thn tng ca mình ng vì quá am mê và thn tng hóa mà bin mình thành khác ngi không tt cho bn thân và xã hi. Mi ngi chúng ta cn ý thc hn v iu này cuc sng luôn vn minh hin i mà không ánh mt i nhng giá tr c truyn tt p.

Nguyn Lu