Nghị luận xã hội về lối sống khép kín

bài: Ngh lun xã hi v li sng khép kín

Bài làm

Trong xã hi ngày nay, li sng khép kín ang là mt vn ht sc áng quan ngi, bi nó tr ngi n s hòa nhp ca con ngi vi th gii xung quanh, dù cho nhiu ngi ang th hin rng h hnh phúc vi vic sng tách bit khi xã hi, thì chúng ta vn nên quan tâm ng viên và khích l h.

Ngi sng khép kín thng rt ít tip xúc vi th gii bên ngoài, h luôn cm thy cô n và vic sng hng ngoi s chng áp ng c nhng gì h mun và cn.

Trong cuc sng, có th vì lý do nào ó khin ta mun nht mình trong nhà, không tip xúc vi th gii bên ngoài. i vi nhng ngi ngoài cuc, li sng ca mt k luôn mun chui rúc trong nhà là rt áng phê phán, có th tht s là nh vy, vì con ngi chúng ta cn giao tip phát trin. Nhng i vi chính nhng ngi t nht mình này, h cng là nn nhân ca s cô lp y, mt s cô n bun chán ít ai bit. iu quan trng là chúng ta cn tìm hiu c vn mt cách sâu sc và tng quát nht.

Nhng ngi sng khép kín thng do b tn thng tâm lý, h sng khép mình mi ngi không ý n h, ni au không b ng chm. Hay chính là vì h là nhng ngi tìm kim c ngun vui riêng cho bn thân. Ngi tr ang ngày càng ít giao tip vi cha m, quen vi cuc sng co cm, cô n, không bit to lp nhng quan h, hn ch vic th hin tình thân…vì h có ngun vui riêng, trong th gii riêng ca h vi nhng câu chuyn ca riêng h, h chìm m trong th gii riêng ca h ni có các trang mng xã hi, không gì là không có, facebook, zalo, các trò chi in t…

Cuc sng ca h là không th sng thiu Internet. Li sng này thc s là mt tin tt lành cho các công ty, các sn phm công ngh cn qung bá, thúc y tiêu dùng thông qua các phng tin truyn thông. Tuy nhiên, vi gia ình và xã hi, ây là hi chuông báo ng, nó hình thành mt li sng không tt, không có ý thc vn lên. Sng khép mình trc tp th chính là không to cho mình c hi và iu kin sng tt hn.

102. suy nghi ve loi song khep minh - Nghị luận xã hội về lối sống khép kín
Ngh lun xã hi v li sng khép kín

Trong vn chng, có th d dàng nhn thy mt mu nhân vt in hình cho con ngi có t tng sng khép kín- ó là nhân vt Bê-li-cp trong tác phm Ngi trong bao, nhà vn ã t ra nhiu vn nhc nhi trong xã hi xa và nay khin chúng ta phi suy ngh.

Vn không phi là chng li, tiêu dit nhng “ngi trong bao” mà là phi thay i, xoá b môi trng ã sn sinh ra nhng “ngi trong bao” y. Chng nào cái ch tàn bo, thi nát, bt công còn tn ti thì nhng sn phm và cng là nn nhân ca nó vn không th mt i. Trong xã hi ngày nay, mun xóa b li sng Bê li cp thì mi chúng ta trc ht phi xây dng cho mình li sng lành mnh, dám th sc, dám u tranh, dám tip thu cái mi,gn gi, giúp nhng k sng hèn nhát. ng thi chúng ta cn lên án, bài tr li sng ó, hãy ng th , vô cm, và th ng, thu mình nh ngi trong bao ri cuc i b bóp nght trong cái bao ca chính mình.

c truyn Ngi trong bao, chúng ta cn nhn thc úng n v tác hi ca li sng bê li cp xây dng cho mình mt li sng lành mnh, nhân ái, hòa ng.Là hc sinh, sinh viên, trc ht mi chúng ta cn rèn luyn cho mình li sng oàn kt, gn bó vi tp th lp, tích cc tham gia các hot ng chung giao lu, hc hi kinh nghim, kt bn bn phng. ng thi chúng ta cng nên lng nghe nhng ý kin góp ý ca tp th t hoàn thin mình.

Có th khái quát con ngi và tính cách ca Bê-li-cp bng nhng hình nh, t ng nh hèn nhát, cô c, máy móc, giáo iu, thu mình trong “bao”, trong v c và cm thy yên tâm, mãn nguyn v li sng ó.Anh ch em giáo viên trong trng ni y làm vic, dân c trong thành ph ni y sng, tt c mi ngi u s y, ghét y, tránh xa y, ghê tm y. Khi Bê li cp cht, mi ngi thy nh nhàng, thoi mái, nhng mt tun sau ngi ta thy xut hin nhiu ngi nh hn. Cuc sng chng tt p gì hn trc. Rõ ràng Bê- li-cp không phi là mt con ngi c th, mt trng hp duy nht mà ã tr thành nhân vt in hình trong xã hi. Li sng, kiu ngi Bê-li-cp là mt li sng mang tính ph bin trong xã hi. Li sng y ã u c không khí trong sch, lành mnh ca o c, vn hoá nc Nga ng thi.

Kt thúc truyn, tác gi mn li bác s i van nt bày t thái , quan im: ” không th sng mãi nh th c” Qua truyn ngn này, Sê-khp phê phán mnh m kiu “ngi trong bao”, “li sng trong bao” cùng tác hi ca nó i vi hin ti và tng lai nc Nga; ng thi cnh báo và kêu gi mi ngi cn phi thay i cách sng, không th sng tm thng, hèn nhát, ích k, vô v và h lu mãi nh th.

Nng ng trong hc tp cng nh trong công vic, không né tránh khi có chuyn mà ngc li phi n lc ht mình hoàn thành tt công vic Cn bit ánh giá úng bn thân mình, phát huy c nhng im mnh ng thi khc phc nhng im yu. Bit hoà mình cùng vi tp th, sng hc tp và làm vic cùng mi ngi xây dng xã hi phát trin và ngày càng tin b.

Nguyn Lu