Nghị luận xã hội về thái độ sống của giới trẻ hiện nay

bài: Ngh lun xã hi v thái sng ca gii tr hin nay

Bài làm

Xã hi nc ta ang ngày càng phát trin, công nghip hóa- hin i hóa, cuc sng cng theo ó mà bin i không ngng, din mo mi ca xã hi c tính theo tng ngày tng gi. Cùng vi s tin b không ngng ca khoa hc k thut, con ngi cng có nhng suy ngh, t tng, thái sng bt nhp vi tình hình chung. iu này c th hin rt rõ và c th trong tng lp gii tr hin nay.

Thái sng ca gii tr hin nay có th bao quát và nêu n s ph cp ca hai hng: cn cù, nng ng, sáng to vi li nhác, ua òi, th dng.

Gii tr là b phn luôn dành c nhiu s quan tâm, bi ây là lp ngi s k cn làm ch vn mnh t nc. Gii tr Vit Nam hin nay ã c k tha rt nhiu truyn thng tt dp ca dân tc ta, hn ht cuc sng hòa bình cng to iu kin cho h có c hi c hc tp nhiu hn. Nhìn li chng ng phát trin ca t nc nhng nm qua thì lp tr thanh niên ã có rt nhiu óng góp tích cc cho s phát trin và i mi t nc. Biu hin c th nht là qua thái sng ca h.

103.suy nghi ve loi song cua gioi tre hien nay - Nghị luận xã hội về thái độ sống của giới trẻ hiện nay
Ngh lun xã hi v thái sng ca gii tr hin nay

Thái sng là thái mà mi con ngi th hin qua bng nhng hành ng c th, thit thc. Ngi có thái sng cao p là ngi luôn suy ngh và hành ng hoàn thin mình hn, giúp ích cho mình, gia ình xã hi và t nc. Thái song tích cc th hin qua cách h vt qua mi chông gai và can m chp nhn mi nghch cnh. Trong thi kì công nghip hóa – hin i hóa, kinh t th gii hi nhp, khoa hc k thut hin i, cn lm nhng thái sng úng mc, tích cc, ng thi thái cu tin trong hc tp cng óng vai trò quan trng trong vic a Vit Nam lên tm cao mi, sánh vai vi các cng quc nm châu.

Thái sng không ch là hành vi, cách i li, n nói, nó còn th hin t duy, cách x lý tình hung c trong công vic ln ng x trong giao tip xã hi.

Chin dch màu hè xanh, tip sc mùa thi, hin máu nhân o, giúp nhng bnh nhân nghèo, n thm và ng viên nhng ngi già có hoàn cnh neo n, t nguyn i công tác và phc v nhân dân ti ni vùng sâu vùng xa….u là nhng vic làm c th ca nhng công dân tr có li sng p, sng có ích.

Trong hc tp, công tác, th h tr ngày nay không ngng vn lên t nhng thành công. Rt nhiu thanh niên có t tng tin b, có li sng vn minh, hc tp và tu dng o c chun mc.Trong nhiu k thi Ôlympic các môn hc, nhng gii thi u th thao khu vc và quc t, nhiu bn tr Vit Nam ã n lc vn lên mang vinh quang v cho t nc. Bên cnh ó, ngay trong nc, tui tr không ngng vn lên t c nhng thành tích áng k trong các lnh vc khác

Trong xã hi hin i, li sng nhanh, sng gp tr nên ph bin gii tr. Nhp sng hi h không ch th hin trong cách ngh mà ngay trong hc tp, công vic, cách kim tin, n ung, i li… ca ngi tr. Môi trng, công vic và nhiu yu t khách quan buc mi ngi u phi sng vi nhp nhanh hn. Tuy nhiên, sng gp cng có nhiu mt trái, h tr nên vô cm hn

Bên cnh nhng biu hin ca hành vi ng x có vn hóa, hin nay vn còn mt b phn trong gii tr có nhng hành vi ng x thiu vn hóa. Ði vi bn thân h không có ý chí phn u, sng buông th, sa à vào các t nn xã hi: c bc, ma túy, mi dâm… Di tác ng ca nhng mt trái kinh t th trng và toàn cu v vn hóa ngày càng sâu rng cng ã xut hin mt b phn không nh tng lp thanh niên, hc sinh -sinh viên có li sng lch lc, sng thiu lý tng. Trong bi cnh xã hi hin nay chúng ta cn có s nhìn nhn nghiêm túc v vn này. Vic giáo dc hành vi ng x vn hóa cho gii tr cn c quan tâm úng mc. Chúng ta cn có nhng bin pháp thích hp nhân rng, tuyên dng nhng hành vi ng x p tuân theo các chun mc, va phù hp vi vn hóa, o c truyn thng ca Vit Nam, va phù hp vi các chun mc ca xã hi hin i.

Thái sng là kt qu ca quá trình nhn thc, tình cm, ý chí, nim tin ca con ngi trong quá trình sng, hc tp và lao ng. Cho nên vun p hành vi ng x o c trong gii tr, trc ht nhng ngi i trc phi bit tác ng mt cách phù hp vào nhn thc, tình cm, ý chí và hành ng ca gii tr h tng bc nâng cao nhn thc, bi dng tình cm, hình thành nim tin và có nhng hành vi ng x p trong cuc sng. Bên cnh ó, cn có s quan tâm úng mc, hng dn, giúp , iu chnh nhng hành vi ng x không p ny sinh trong quá trình gii tr trong các mi quan h xã hi.

Nguyn Lu