Những bài văn tả cây cối hay nhất

Nhng bài vn t cây ci hay nht

Hng dn

Bài làm t cây hoa giy

Trc nhà, my cây bông giy ã n hoa tng bng. Tri càng nng gt, hoa giy càng bng lên rc r. Màu thm, màu tím nht, màu da cam, màu trng mut tinh khit… C vòm cây lá chen hoa bao trùm ly ngôi nhà ln mnh sân nh phía trc. Tt c nh nh bng, tng chng ch cn mt tr gió ào qua, cây bông giy tru trt hoa s bc bay lên, mang theo c ngôi nhà lang thang gia bu tri…

Hoa giy p mt cách gin d. Mi cánh hoa ging ht mt chic lá, ch có iu mng mnh hn và có màu sc rc r. Lp lp hoa giy ri kín mt sàn, nhng ch cn mt làn gió thong, chúng tn mát bay i mt.

Tôi rt yêu nhng bông hoa giy. Chúng có mt c im khác nhiu loài hoa khác: Hoa giy ri cành khi vn còn p nguyên vn, hoa rng mà vn còn ti nguyên; t trên lòng bàn tay, nhng cánh hoa mng tang rung rinh, php phng run ry nh ang th, không có mt my may biu hin ca s tàn úa. Dng nh chúng không mun mi ngi phi bun ru vì chng kin cnh héo tàn. Chúng mun mi ngi lu gi mãi nhng n tng p mà chúng ã em li trong sut c mt mùa hè: nhng vng hoa giy bng bnh màu sc ging ht nhng áng mây ng sc ch ôi ln xut hin trong nhng gic m thu nh,…

Trn Hoài Dng

Li bình:

Tác gi phát hin ra v p gin d mà rc r ca hoa giy. Chn thi im hoa giy n “tng bng” nht – mùa hè, tác gi miêu t hoa giy bng nhng n tng ca th giác là ch yu. Hoa giy p bi a sc: “màu thm, màu tím nht, màu da cam, màu trng mut tinh khit… ”, p bi “bao trùm lay ngôi nhà ln mnh sân nh phía trc ”, p bi “cánh hoa mòng tanh ”, và hoa giy còn có v p mà ít loài hoa có c ó là: “hoa giy ri cành khi vn còn ti nguyên câu vn mang tính to hình rt cao, kt qu ca s tng tng vô cùng phong phú. c câu vn này ta cm thy nh hoa giy có cuc sng nh con ngi, hoa ã th, ã sng và ã cht khi cha héo tàn. Phi có mt tâm lòng gn bó, thit tha vi cây hoa tác gi mi có c s cm nhn tinh t n nao lòng nh th. Thm chí không kìm nén c cm xúc, tình cm, tác gi phi thôt lên: “Tôi rt yêu nhng bông hoa giy”. Và chúng ta dù có th cha nhìn ngm tht k hoa giy, dù có th cha yêu hoa giy nhng c bài vn này chc rng ta không th th vi loài hoa: “Mun mi ngi lu gi mãi nhng n tng p mà chúng ã em li trong sut c mt mùa hè”, “nhng vòng hoa giy bng bnh màu sc ging ht nhng áng mây ng sc ch ôi ln xut hin trong nhng gic m thu nh”.

Bài luyn tp

1.Em thích nhng hình nh so sánh hoc nhân hoá nào trong bài vn trên? Vì sao?

2.Tác gi t cây hoa giy theo n tng ca giác quan nào là ch yu?

3.Vit mt on vn miêu t v p ca mt loài hoa mà em thích nht.

Bài làm t cây si

Bên v ng sng sng mt cây si. Có l nó già gp mi ln nhng cây bch dng mc thành khóm rng này, nó to gp mi và cao gp ôi my cây bch dng y. ó là mt cây si rt ln hai ngi ôm không xu, có nhng cành có l ã gãy t lâu, v cây nt n y nhng vt so. Vi nhng cánh tay to xù xì không cân i, vi nhng ngón tay quu quào xoè rng, nó nh mt con quái vt già nua cau có và khinh khnh ng gia ám bch dng ti ci. Ch có cây si là không chu khut phc cái phép màu nhim cùa mùa xuân, không chu ón ly mùa xuân và ánh nng. Di gc cây si cng có hoa, có c, nhng nó vn th, cau có, lm lì, què qut và kiên gan ng im gia ám hoa c y.

Bây gi ã là gia tháng sáu. Cây si già bây gi ã i mi hn, to rng thành vòm lá xum xuê xanh tt thm màu, ang say sa ngây ngt, kh ung a trong ánh nng chiu. Không còn thy nhng ngón tay co qup, nhng vt st so, v ng vc và bun ru trc kia không còn du vt. Xuyên qua lp v cng già hàng th k, nhng khóm lá non xanh ti ã âm thng ra ngoài. Tht khó lòng tin c chính cây si già cn ci kia ã sinh ra chùm lá non xanh mn mn y.

Theo L. Tôn-Xtôi

Lòi bình:

Tác gi miêu t cây si trong hai thi im khác nhau: mùa xuân và mùa hè.

T mt cây c th – cây si cho nên tác gi chù yu nhn mnh ti vóc dáng to ln và v c th già nua ca nó. ây cng chính là nét c sc riêng cùa cây si. làm ni bt c im này, tác gi có dng ý t cây si trong s tng phn vi nhng cây bch dng xung quanh nó bng nhng t ch c lng rt ln: “nó già gp mi ln nhng cây bch dng mc thành khóm rng này, nó to gp mi và cao ln gp ôi my cây bch domg ay ” (s so sánh, liên tng dáng v ca cây si cng c t trong s tng phn y: “Nó nh mt con quái vt già nua cau có và khinh khinh ng gia ám bch dng ti ci ”). C th và d hình dung hn thì: “ó là mt cây si rt ln hai ngi ôm không xu". Các b phn nh thân, cành cng c c t vô cùng sinh ng làm ni bt thêm mt ln na v già nua, cn ci qua bao tháng nm ca cây si: “v cây nt n y nhng vt so ”, cành cây ln thì nh “nhng cánh tay to sù sì khôngcân i”, cành cây nh thì nh “nhng ngón quu quào xoè rng”. Vic miêu t mt cách k lng cây si già ci y hoá là tác gi khng nh sc sng bn b: “không chu khut phc” ca cây si. Ngi c li thy mt s tng phn na khi tác gi t cái v kiên gan chng li mùa xuân và ánh nng ca nó bên cnh ám hoa c di gc cây: “di gc cây si cng có hoa, có c, nhng n vn th, cau có, lm lì, què qut và kiên gan ng im gia ám hoa c y”.

Tuy nhiên, ti mùa hè thì: “cây si già bây gi ã i mi hn”. S i mi ca cây si có th ví nh mt bà c già vi mt thiu n mi tám, ôi mi vy. Và cái v p nht ca cây si lúc này là lá: “lá xum xuê xanh tt thm màu, ang say sa ngây ngt, kh ung a trong ánh nang chiu ”. Rõ ràng là tác gi nhìn thy trong lá cây có hình nh (màu sc ca lá), có tâm trng (say sa ngáy ngt), có hot ng (kh ung a trong ánh nng chiu). Và vì th lá khin cho “không còn thay nhng ngón tay co qup, nhng vt st so, v ng vc và bun ru trc kia ” na. S thay i kì diu ca cây si ã làm cho tác gi ngc nhiên và thán phc: “Tht khó lòng tin c chính cây si già ci kia ã sinh ra lá non xanh mn mn y”.

Bng cách miêu t k lng, thu áo cng vi ngôn ng miêu t c sc, gi hình, gi cm, y sáng to, tác gi ã v c 2 bc tranh ca cùng mt cây si. Hai bc tranh vi hai v p hoàn toàn khác nhau tng trng cho sc sng bn b, do dai, kiên cng và sc sng mãnh lit, tr trung cùa thiên nhiên Nga, x s Nga, con ngi Nga.

Bài luyn tp:

1.Tác gi quan sát và miêu t cây si theo trình t nào? Khi quan sát và miêu t, tác gi tp trung vào c im nào ca cây si là ch yu?

2.Em thích nhng chi tit, hình nh nào trong bài vn trên? Vì sao?

3.Vit mt on vn miêu t mt cây c th mà em bit.

Bài làm t cây phng

sân trng em trng rt nhiu cây bóng mát, nào là cây bàng, cây a.Nhng i vi em p và lng ly nht vn là cây phng v, gia sân trng.

Nhìn t xa, cây phng nh mt chic ô khng l màu xanh m . Thân cây màu nâu sm, xù xì m nhng u bu. Li gn, em thy nhng chi r ngon ngoèo nh ang un ln trên mt t. Lá phng thay i theo tng mùa trong nm.Mùa ông, cây rng ht lá, phô ra nhng cành khng khiu nh nhng bàn tay gân guc ang nga xin chút gì ca thi gian. Xuân sang, nhng git ma phùn ã ánh thc các mm non bé xíu. Ch sau mt êm, phng ã khoác lên mình mt chic áo mi màu xanh tuyt p. T lúc lá mn mn n lúc kt n chng lâu là my. N phng p lm: bé bé xinh xinh nh các cúc áo kt tng chùm trng xoá. Xuân qua, hè v, phng bt u n hoa. Mi bông phng có nm cánh mng, màu rc. Hoa phng có mùi hng chng ging loài hoa nào, mt mùi hng mà ch ám hc trò chúng em mi hiu. Vào nhng ngày hè oi bc, còn gì thú v hn khi c vui ùa cùng ám bn di gc cây râm mát này c ch!

Chúng em thng k cho nhau nghe nhng câu chuyn tui hc trò.My a nghch ngm thìly nh phng chichi gà, a thì thách nhng cánh phng làm thành chú bm xinh ép vào trang v. Cây phng p nht vào tháng nm, lúc ó c cây phng n tung ra mt màu rc thm gia bu tri xanh thoáng ãng. Khi y, phng mang mt sc thái tht kiêu sa, d thng. Chúng em ngc nhìn lên cây phng, bng tht lên mt câu:

Ôi! p quá! p quá! Ht mùa hoa phng tàn dn, nhng cánh phng ri l t, lúc y c sân trng ta nh tri lê tm thm nhung khng l màu . Trên nhng cành phng ã xut hin nhng qu phng dài nh qu b kt, kh ung a trc gió

Bài làm t cây bàng

Trng tôi có trng nhiu cây, mi cây có v p và biu l nhng nét p riêng.Cây phng n hoa rc báo hiu mùa hè v. Cây thông, cây phi lao vn cao thng tp c trang trí thêm nhng bóng èn in chào ón mùa Noel v. Chu hoa mai ngay cng trng có sc hoa vàng rc r chào ón mùa xuân, nhng em thích cây bàng hn, Bàng là nhng cái dù khng l sân trng che nng cho chúng mình nô ùa c bit che cái nng chang chang vào bui chào c mi th hai.

T cng vào bn s thy hàng cây sao ng xp hàng nh i quân tp nghi thc i. Nhng cây Bàng trông nh nhng bà m vi dáng ng thng và xòe ra nhng tán lá xanh mát. n gn, ni bt trc ta là thân cây cao to, nhng tán lá dày c, xanh ngt che rp c mt khong t rng.

Gc cây to màu nâu xn, nhô lên nhng cái mt to nh gáo da. My r ln tri lên nh cái gh t nhiên mi gi chúng tôi ngi lên ngh chân.

Thân cây to gn mt vòng tay ôm, v màu xám, nham nhám, nhiu vt try xc. Trên cao có nhiu cành ln chìa ngang hoc chênh chch to thành nhiu tng tán lá.

Lá bàng mc tng chùm tng nm chic mt, lá to bng bàn tay, hình bu dc, gân lá ging nh khung xng con cá.Tán lá tng tng tng tng xp u che bóng mát ta nh mái ngói vy cá.

Mùa thu là t màu xanh thm chuyn sang màu pha nâu. Khi gió thi mnh, nhng chic lá lìa cành chao o ri xung. Mùa ông lá bàng cong cong nh nhng chic bánh a nng cháy.

Khi xuân sang, chi non lc mi nhú lên, nhng lá non xòe khp các cành trông nh mt bày chim.

Tôi không th quên n cây bàng ã cho tôi gic ng tui th nhng ngày tôi còn hc bán trú, mi tra ting lá kêu xào xc, lá bàng phe phy nh nh có ai qut cho chúng tôi ng trn gic tra.

Ngi t lp hc, ôi khi tôi hay m màng nhìn qua ngn, nhng cây bàng v phía xa xm mt nóc nhà th Dòng Mân Côi p nguy nga và lng ly. y, có các cô giáo dy d tôi nhng ngày chp chng bc vào i. Nh v nhng bui tôi, bn bè và các cô trong trng dâng hoa cho c m. Nhng bui tp vt v vi oàn dâng hoa lên n c ngàn ngi.

Cnh p hùng v ngay gia thành ph H Chí Minh này làm sao tôi t ht c bng li vn trong khi lòng tôi tràn ngp nhng k nim trên và di tán cây bàng trng tôi.

Bài làm t cây mai vàng

Mùa xuân n hoa ua nhau khoe sc n.Hoa nào cng p, hoa nào cng to hng thm. Nhng tôi li thích ngm nhìn cây mai vang tr hoa trong nhng ngày tt n. Gia ình tôi Min Nam nên không có hoa ào nh Min Bc.

Lá mai nhn, hao hao ging lá chè. Tri cui ông, lá mai vàng úa ri lác ác rng. Mi chic lá có mt tâm tình riêng. Có chic lá thn nhiên rng xung cho xong chuyn, không do d vn v. Có chic lá nh nhàng bay ln vi làn gió thong. Có chic lá ngn ngi, rt rè, lu luyn khi phi xa cành, phi i ngi trng mai tn tay ta chúng. Trc khi ón tt, mai vàng ch còn li nhng cành khng khiu, tri lá. Duy nht, là có cái gc trông vng chi. Tuy vy, mai vn có dáng chiu qun, chiu ln, uyn chuyn lm. Nhìn cây tôi tng rng cây không còn sc sng nhng âu ngh c rng dó là s hi sinh cao c. Nhng chic lá già ã nhng ch cho nhng chic lá non ang lng l m mm, tip tc vn lên làm p cho i. Ngày tt n, cùng vi cnh giao mùa, cây mai vàng n r, lung linh nhng chùm hoa ti thm. Hoa mai cng nm cánh nh hoa ào nhng cánh hoa mai to hn cánh hoa ào mt chút. Màu hoa vàng ti, p áp. Cây mai vàng làm p cho sân nhà, m à hng v ca ngày tt. Nhng câu i , nhng li chúc mng nm mi trong nhng cánh thip nh treo trên cành mai thì ý ngha bit nhng nào. Nng xuân m nng, ri nh lên cành cây k lá. Cây mai vàng li càng p hn. Mai trông thanh cao, duyên dáng hn ngi. nhng chú ong rù rì ôi cánh i tìm mt.Thp thoáng vài ch bm trng, bm nâu rp rn trong vòm lá xanh non. Chim chóc cng vui mng trc sc xuân, dng nh chúng cng ngp mt trc màu vàng trù phú ca cây mai ngày tt. Mai vàng tht p, tht quí. Cây mai có mt t min quê yên cho n thành ph lng ly các loi hoa. Mai ung dung ng trc nhà, chc nó rt hãnh din v mình.Cây mai c ông tôi t ngay phòng khách, mai vui cung con ngi ón tt, ón xuân sang. Mi khi thy mai n, thì tôi li nh n tt.

Nhng hình nh, ki c ca ngày tt ã làm cho tâm hn tôi thêm phong phú. Bây gi tôi nh li nhng k nim lúc nh thì tôi li mun xuân n mãi, n mãi.

Mi dp tt n, xuân v cùng vi hình nh ca mâm trái cây c t trên bàn th t tiên ông bà thì hình nh ca cây mai vi nhng cánh hoa vàng r càng làm tng thêm sc xuân ca ngày tt. Nh mt bài th ca Mãn Giác ã vit:

“Xuân rui trm hoa rng

Xuân n trm hoa ci

Trc mt vic i mãi

Trên u già n ri

ng tng xuân tàn hoa rng ht

êm qua xuân trc n cành mai”

Chúc các bn hc gii!!!