Những bài văn tả đồ vật lớp 5 hay nhất

Nhng bài vn t vt lp 5 hay nht

Hng dn

T quyn sách Ting Vit 5, tp hai ca em

Bên ngoài là mt hình ch nht nhng trong cha ng nhng kho tàng kin thc vô cùng quý giá, các bn có bit ó là vt gì không? ó chính là ngôi nhà kin thc ca tôi y. Ngôi nhà kin thc này c mang tên “Ting Vit 5, tp hai”.

Ngôi nhà kin thc này khá p và xinh xn. Xung quanh ngôi nhà c bao bc bi mt bc tng rn chc. Trên bc tng ó là hình nh ng rung, núi non, bin c và c bit là hình nh các bn hc sinh ca các vùng min ang ngi nói chuyn mt cách vui v. Hình nh các bn ang trao i cùng nhau khám phá v p ca quê hng t nc. Trên cùng ca bc tng có in hàng ch ghi ni có nhng ngi “k s” ã xây dng nên ngôi nhà kin thc này: “B Giáo dc và ào to”. Tip ó, mt hàng ch xanh dng và là tên ca ngôi nhà: "Ting Vit 5 ”, riêng s 5 c mc chic áo hng ni bt hn lên. Phía di bc tng là dòng ch trng ghi a ch sn xut ngôi nhà này và nhiu ngôi nhà khác na: “Nhà xut bn Giáo dc”. Phía sau ngôi nhà có mt bc tng khác trng tinh, bên di có ánh mã s, chính là a ch ca ngôi nhà y, các bn ! ngôi nhà c sch s và lúc nào cng nh mi, tôi ã mc cho nó mt chic áo bng ni lông trong sut.

Khi m cánh ca ngôi nhà, bn s tht ngc nhiên vì có mùi hng nhè nh bay ra. Chao ôi! Nhng t giy trng tinh, nhng dòng ch duyên dáng, nhng hình nh sng ng, ã im tô cho ngôi nhà mt v p có sc quyn r n l thng. Ngôi nhà c thit k theo tng ch im. Mi ch im c hc trong ba tun. Trong mi tun, các phân môn ca môn Ting Vit c sp xp theo mt th t nht nh. Tp c giúp tôi bit c úng, c hay, c hiu. Chính t giúp tôi vit úng và p vn bn. Nh có luyn t và câu mà tôi bit thêm nhiu t ng, bit cách dùng t và vit câu dúng ng pháp. Tp làm vn luyn cho tôi cách nói hay, vit hay. K chuyn thì kích thích lòng ham c sách ca tôi. Ngôi nhà ã i cùng tôi sut hc kì hai ca nm hc cui cp này, giúp tôi m mang kho tàng kin thc.

Ngôi nhà ã tr thành ngi bn thân thit cùa tôi t bao gi, tôi cng không bit na. Tôi quý nó, tôi yêu nó cng nh tôi luôn trân trng nhng kin thc nó ã mang n cho tôi. Ngôi nhà này s mãi là bn ca tôi cho dù nm hc kt thúc.

Nguyn Xuân Phng – Hi Dng

Nhn xét ca giáo viên:

1.Nhng u im cn hc tp

Bài có b cc ba phn rõ ràng. Trong ó, phn m bài vit theo cách gián tip, Phng dn dt gii thiu v quyn sách khá hay. Phn thân bài, bn t theo trình t hp lí, t t ngoài vào trong. Phn kt bài bày t c tình cm yêu quý và trân trng cun sách.

Bn ã t to ra mt phong cách riêng, khó ln vi nhng bài vn khác bi cách mà bn trit s dng trong bài: nhân hoá cun sách "Ting Vit 5, tp hai”, c th c cun sách c gi là “ngôi nhà kin thc”, bìa sách là “hc tng”, ng tác m sách là “m cánh ca ngôi nhà”, lp ni lông bc sách là “chic áo ”… Câu chuyn on phn thân bài hp lý: ”Khi m cnh ca ngôi nhà, bn s tht ngc nhiên vì có mt mùi hng nhè nh hay ra ”.

Din t lu loát, hp dn, truyn cm, ni dung miêu t phong phú. Bìa cun sách c bn miêu tà sinh ng và c th n tng chi tit. Ngoài ra, bn ca ngi khá khéo léo mt s im mnh ca sách: cht liu (giy trng tinh, thm), kênh hình p, cách xây dng ni dung “theo tng ch im ”, c bit là ý ngha thit thc ca các bài hc trong môn ting Vit i vi bn.

2.Nhng hn ch cn rút kinh nghim

-Bn còn mc li dùng t, t câu.

-Cách gi cun sách Ting Vit 5 là "ngôi nhà kin thc” là cách gi s dng bin pháp nhân hoá, khá hay và c bit, ó là cách gi rt riêng ca bn. Vì th trong toàn b bài vn, bn nên a cm t này vào trong du ngoc kép.

-Phn miêu t bên trong cun sách hi s sài.

Bài luyn tp:

1. Ch ra li dùng t trong các câu vn sau và cha li cho hp lý.

a)Xung quanh ngôi nhà c hao bc hi mt bc tng rn chc.

b) Tôi quý nó, tôi yêu nó cng nh tôi luôn trân trng nhng kin thc nó ã mang n cho tôi.

2.B sung ý vào câu vn sau cho y và cht ch hn.

Chao ôi! Nhng t giy trng tinh, nhng dòng ch duyên dáng, nhng hình nh song ng,… ã im tô cho ngôi nhà mt v p c sc quyn r n l thng.

3.B sung thêm ý các câu sau liên kt cht ch vi nhau hn:

“ Trong mi tun, các phân môn ca môn Ting Vit c sp xp theo mt th t nht nh. Tp c rèn cho tôi bit c úng, c hay, c hiu ”.

4.Vit on m bài hoc on kt bài cho bài vn trên theo cách ca em.

Tham kho thêm nhng bài vn t sách ting Vit lp 5 tp hai ti ây:

https://vietvanhoctro.com/ta-quyen-sach-tieng-viet-5-tap-hai-cua-em-33-3007.html

T cái ng h báo thc

Bài làm

Reng… reng… reng…! Mt âm thanh vang lên và kéo dài vào úng sáu gi sáng ánh thc tôi dy i hc. Các bn có bit ó là âm thanh t âu không? ó chính là t chic ng h có nhãn hiu “BaBy ” mà ba ã tng cho tôi y.

Chic ng h ca tôi p lm. Chú ta luôn din b qun áo màu vàng, bóng loáng làm bng nha cng, trông rt oách. Chú ch to bng hp phn màu mà thôi. Quanh vòng ng h, các em s t mt n mi hai c xp thành mt vòng tròn xoay. Trong mt ng h luôn có s ganh ua gia ba anh em. Kim gi là anh c, ã béo múp th kia li không chu gim cân, chy chm r r. Kim phút cao hn và chy nhanh hn anh kim gi mt chút. Nhng luôn t gii quán quân trong cuc thi chy y chính là kim giây, cng có th coi cu là em út trong nhà. Cu bé kim giây cao lêu nghêu khá tinh nghch. Cng có l vì nghch quá nên cu ta gy gi xng. Cu ta luôn mc b qun áo màu chót, ni bt hn hn b qun áo màu en cùa anh ch mình. Ch cn th cng bit ba anh em nhà kim có nhiu im khác hn nhau, phi không các bn? Nhng ba anh em nhà h lúc nào cùng thng yêu nhau lm dy.

ng sau ng h còn có nút hn gi và nút vn gi. Các bn có bit ngun nng lng di dào ã giúp ng h mit mài làm vic là ai không? ó là pin y! Tuy cu ta nh bé nhng li ngi bn giúp ng h chy úng thi gian.

Vào các dp cui tun, tôi thng dn dp cn phòng ca mình và không bao gi quên lau chùi cho ng h. Chính vì vy, ng h lúc nào cng sch s. C cui tháng thì bn Pin vì say sa công vic ca mình nên sc cng yu dn, tôi phi thay cu bn khác vào giúp cho bn ng h bit thi gian.

Tuy ng h kém tôi nm tui, nhng tôi luôn coi ng h nh ngi bn cùng trang la. Tôi s c gng là bn ca ng h trong sut nhng nm tháng hc trò.

Trnh Duy Hoàng – Thanh Hoá

Nhn xét ca giáo viên:

1.Nhng u im cn hc tp

Gii thiu chic ng h báo thc bng âm thanh c trng ca nó – ây là cách m bài rt n tng mà bn ã mang ti cho ngi c. Bn la chn mt s chi tit tiêu biu v hình dáng bên ngoài ca chic ng h miêu t nh: màu sc, cht liu, kích thc. Ba chic kim: kim gi, kim phút, kim giây c bn miêu t khá k lng bng các câu vn ngn gn nhng không kém phn sng ng, cng vi cách din t có phn hóm hnh, bn ã to cho ngi c cm giác bt ng, thú v.

Ngoài ra, bn còn th hin c tình cm ca mình vi chic ng h thông qua vic bn chm sóc cn thn chic ng h ca mình.

2.Nhng hn ch cn rút kinh nghim

-Phn thân bài cùa bn còn thiu ý (chi tit v chic kim báo thc cha c miêu t).

-Phn kt bài hi khô khan, gng ép.

Bài luyn tp

1.Phn thân bài ca bn còn thiu mt chi tit quan trng, ó là chi tit nào? Em hãy vit b sung giúp bn.

2.Vit li on kt bài cho hp lý và hay hn.

3.Vit bài vn miêu t chic ng h báo thc ca em.

Tham kho thêm bài vn t cái ng h báo thc ti ây:

https://vietvanhoctro.com/ta-cai-dong-ho-bao-thuc-33-3009.html

T mt vt trong nhà mà em yêu thích

Trong h hàng nhà chi thì cô bé Chi Rm vào loi xinh xn nht, Cô có chic váy vàng óng, không ai p bng, áo ca cô cng bng rm thóc np vàng ti, c tt sn li, cun tng vòng quanh ngi, trông c nh là áo len vy.

Tuy bé nhng Chi Rm rt c vic. Ngày hai ln, ch Thu Linh mang chi ra quét nhà. Chi quét nhà thôi, còn sân, vn ã có chi khác cng hn.

Ch rt quý Chi Rm. Ch ã nh bà óng cho chic inh sau cánh ca. Mi ln quét nhà xong, ch treo Chi Rm lên y va m chi, li gn nhà. Th là sau nhng ln lao ng mt nhc, Chi Rm c nm yên ng mt gic ngon lành.

Theo V Huy Thông

Li bình:

Tác gi nhân hoá cây Chi Rm – mt vt bình thng, gin d tr thành mt cô gái xinh p, chm làm. V p cu cô Chi Rm là màu sc ni bt, không ai p bng vi “chic váy vàng óng”, là chic áo len c bit c tt bng "rm thóc np vàng ti” – kt qu ca mt v mùa bi thu.

Nhng dòng vn dù ngn ngi nhng c vit bng ngôn ng miêu t c sc, cô ng, súc tích bi hàm cha trong ó là tình cm cùa tác gi i vi vt nh bé này. Tình cm ó trc ht th hin li khen ngi công khai, trc tip v duyên dáng, d coi cùa cô bé Chi Rm: “vào loi xinh xn nht”, n v a nhìn trong trang phc nhã nhn, lch s ca cô: “chic váy vàng óng và li tán dng cái áo ca Chi Rm: “trông c nh là áo len vy”. Bên cnh ó, cái nt hay làm cng c tác gi ca ngi ht li – cái nt “rt c vic”.

Thái tình cm cùa tác gi còn c th hin li vn nh li trò chuyn gia nhng ngi thân: “ch quét nhà thôi, còn sân, vn ã có chi khác cng hn”. Và trên ht, ó là tình cm quý mn, trân trng ca ngi s dng cây Chi Rm, cây chi c nâng niu treo trên “chic inh sau cánh ca cho ám khói” sau khi làm vic “Chi Rm c nm yên ng mt gic ngon lành ”. ây chính là cái tình ca ngi vi vt.

Bài luyn tp:

1.Phân on bài vn trên và nêu ni dung chính ca mi on? Nhng câu nm u mi on vn có vai trò gì trong mi on và trong c bài?

2.Vit mt on vn t hình dáng mt vt trong nhà mà em yêu thích.