Những bài văn tả người lớp 5 hay nhất

Nhng bài vn t ngi lp 5 hay nht

Hng dn

T mt em bé ang tui tp i, tp nói

Bài làm

Bà em bo: “Ba tháng bit ly, by tháng bit bò, chín tháng lò dò bit i”. Cháu Trà ca em ã c chín tháng, ai cng rt yêu vì cháu bé nht nhà.

Trông cháu tht là xinh. Tóc t en nhánh, khuôn mt tròn và hng hào. ôi mt en láy. Cái mi xinh xinh và cái ming nho nh có ôi môi chót. Mi khi ci, cháu li phô ra sáu chic rng trng nõn trông tht ng. Cháu b bm, da trng hng và ang lon xon tp i nhanh. Có ln, c nhà quây qun, em bo cháu: “Bé Trà bt chc ngi ln, làm ông c i!”. Nghe th, cháu bèn ng dy, cúi lng lom khom, vt hai tay ra ng sau, long chong bc. Bng cháu gi tay, chi vi ra ý không mun i na. C nhà ci m lên còn cháu sà vào lòng m, ci khanh khách. Thanh Trà lúc nào cng vui ti và bi bô luôn ming nhng ch mi bp b c my ting: “ông, bà, b, m, mm,…”. Cháu cng hay làm nng. Mi khi không va ý, cháu li ln knh ra khóc, hai chân p thình thch xung ging. Cháu thng làm theo li ngi ln dy. Ai bo cháu

chào, cháu chìa bàn tay a lên ngang tai. Bo cháu hoan hô, cháu v tay en ét. Bo cháu vy vy thì cháu gi cánh tay, dùng bàn tay nh xíu vy theo. Khi mun i chi, cháu ch vào chic m ca cháu trên mc và hét m .

c b i chi cháu thích lm, nhy cng lên sung sng, mt sáng lên và v tay ri rít.

T khi có cháu Thanh Trà, c gia ình em vui nhn hn lên. Ai cng cng cháu, mong cháu hay n chóng ln.

V Thanh Quang – Hà Ni

Nhn xét ca giáo viên:

Cng t em bé ang tui tp nói, tp i nhng Thanh Quang ã th hin rt tt s hoà hp ca em bé vi mi ngi trong gia ình, cùng vi tình thng yêu ca gia ình dành cho bé.

Quang miêu t hình dáng cùa em bé mt cách c th n tng chi tit, bn ã s dng mt cách hp lý các tính t tuyt i ch màu sc (nh: “en nhánh", "hng hào", “ chót", “trng nõn", “trng hng") nhm làm rõ v p, s áng yêu ca bé. Sinh ng hn c là các hot ng i, ng, nói, ci ca bé. on t này, li vn ca Quang gin d, mc mc, chân thc nhng cng rt dí dm to ra s thú v i vi ngi c: “cháu bèn ng dy, cúi lng lom khom, vt hay tay ra ng sau, long chong bc"', “s vào lòng m, ci khanh khách"', "ln knh ra khóc"', “v tay en ét"; “nhy cng lên sung sng".

Nhng t láy c s dng úng lúc, úng ch cng ã góp phn quan trng làm ni bt tính nt th ngây, hn nhiên, d thng ca bé Trà, làm cho chúng ta khi c bài vn ca Quang cng thy yêu bé nh mi ngi trong gia ình Quang vy.

Bài luyn tp:

Vit bài vn miêu t hình dáng và tính nt th ngây ca mt em bé ang tui tp nói, tp i.

Tham kho thêm bài làm ti em bé tp nói, tp i ti ây:

https://vietvanhoctro.com/ta-mot-em-be-dang-tuoi-tap-di-tap-noi-33-2985.html

T mt ngi thân (ông, bà, cha, m, anh, ch) ca em

Bài làm

Ông em già nht khu ph này. Râu tóc ông bc trng. C lông mày cng bc. Thnh thong, em vn ngh: ông em là mt ông tiên.

Tuy ã già, tui li cao nhng không bui sinh hot nào khu ph mi mà ông em li không i. Ai cng khen ông em tt bng. Ch là vi ngi m, ông em n tn nhà khám bnh (vì ông em là bác s v hu mà). n khám xong, ông em ghi tên thuc cn thit ngi nhà i mua. ng ai ngh là ông em ly tin khám bnh nhé!

Ông em rt chiu em vì trong nhà có mi mt cô cháu gái mà! Có ngi bo ông: “Ông chiu nó quá y, can thn ko n âm h” Nhng ông em bo: “Nó làm sao mà h c. Nó bit vâng li li chm hc, ngoan ngoãn

Mt hôm, em n thm, thy ông ang ngi c mt quyn sách cha bnh gì ó. Em hi: “Ông i, cháu tng cái gì ông cng bit ch ”, ông mm ci: “Cha âu cháu ! Ngay n nhà bác hc ác-uyn khi già vn còn hc na là ông”. Mt hôm, em i hc v, thy m bun bun. Em hi: “M i, có chuyn gì mà m bun nh th?” M tr li: “Ông ang b m nng con ”.

Em vi p xe n nhà ông. Ngi n thm cht c nhà. Ông em nm trên ging, ôi mt nhm nghin. Em li bên ông, kh gi: “Ông i! Cháu ây mà! “ Ông t t m mt, a tay s lên u ging. , ây là quyn truyn c mà em vn mong c. Ông kh mm ci. Em cm ng, a nc mt. li vi ông mt lúc, trc khi v, em nói kh vi ông: “Ông i, cháu v ây. Ông ung thuc cho chóng kho, ông nhé!”.

Ông em ã lành bnh. Mi ngi u vui mng nhng em là ngi sung sng nht. Sau trn m, ông em vn làm vic tt nh xa. Ôi, có l trên i này, ông em tt nht vi em. Ông là ngi mà em yêu nht.

Nguyn Hng Qunh – Hà Ni

Nhn xét ca giá

1. Nhng u im cn hc tp

Cách m bài ngn gn, súc tích ca Hng Qunh ã gii thiu ngay cho ngi c bit: ông ca bn là bc cao niên rt áng kính trng.

Qu tht nh vy, nhng on vn miêu t trong bài th hin rõ hình nh ông “tuy ã già, tui ã cao”, nhng vn có “li sng mu mc”. Chi tit “vingi m, ông n tn nhà khám bnh” cho thy s tt bng ca ông vi tt c mi ngi. Câu vn bn gii thích thêm: “ng ai ngh là ông em ly tin khám bnh nhé” nghe tht áng t hào. Song ông còn là mt ngi có tinh thn ham hc hi, coi vic hc tp, phát trin trí tê là công vic sut i. Câu nói cùa ông: “Ngay n nhà bác hc ác-uyn khi già vn còn hc na là ông” không ch có tác dng giáo dc rt ln vi riêng bn mà còn vi c chúng ta na.

on vn miêu t bn n thm ông khi ông b m rt nng tht cm ng. Mc dù ang nm trên ging bnh nhng ông vn c gng a cho bn quyn truyn c tích – nim mong c ca bn by lâu. Có mt ngi ông nh th, Hng Qunh có quyn t hào ngng m, và suy ngh ca bn v ông “Ông em là mt ông tiên” cng không phi là suy ngh không tng.

2. Nhng hn ch cn rút kinh nghim

Bn t hình dáng ca ông còn s sài.

Bài luyn tp:

1. Nhng chi tit nào trong bài vn cho thy nhng c tính tt p ca ông?

2. Em hãy giúp bn vit thêm 4 – 5 câu t hình dáng ca ông.

3. Vit mt on vn t hình dáng hoc tính tình ca mt c già mà em rt kính yêu.

Tham kho thêm nhng bài vn t ngi thân ti ây:

T ngi m ca em

Miêu t v ngi bà kính yêu ca em

T mt ngi thân trong gia ình em

T mt ngi thân (ông, bà, cha, m, anh, ch, em… ca em)

T mt ngi lao ng (công nhân, nông dân, th thu công, bác s, y tá, cô giáo, thy giáo,…) ang làm vic

Bài làm

Bác th rèn cao ln, cao ln nht vùng, vai cun khúc, cánh tay ám en khi la lò và bi búa st. Bác có ôi mt lt trong khuôn mt vuông vc di rng tóc rm dày, ôi mt tr to, xanh, trong ngi nh thép. Quai hàm bnh ca bác rung lên vi nhng tràng ci. Nhng ting th rn vang nh ngáy, ging nh nhp th phì phò ca ng b.

Tôi c ngm bác th rèn ln u vào mt bui chiu thu. Bác ang rn mt li cày. Áo s-mi phanh ra l b ngc lc lng mà mi hi th làm hn lên nhng chic sn ca cái lng ngc nh bng st y. Bác nga ngi ra sau ly à ri ging búa xung. Và c th, luôn luôn nh th không lúc nào dng, thân hình bác lc l, uyn chuyn di sc thúc y mãnh lit ca các c bp. Bác quay nhng vòng tròn u n, mang theo vô s ta la và ánh chp li trên e.

Anh thanh niên hai mi, con trai bác, cp thi st rc u kim và t mình cng p liên hi vi nhng ting trm trm: tc, tc, tc, tc, nghe nh li m khuyn khích con trong bui u bp b. Nhng chic búa c nhy múa, vung ra xung quanh nhng vy vàng trên chic áo và in gót lên cái li cày rèn d mi khi ri nó nhy lên. Mt ngn la rói làm rõ nhng xng li ca hai ngi th trong khi bóng cao ln ca h in dài trong nhng góc ti l m.

Theo Ê-min Dô-la

Li bình:

ây là bài vn miêu t rt c sc v hình nh p ca mt ngi lao ng. Bài vn là kt qu ca mt quá trình quan sát t m, k lng và ht sc tinh t ca tác gi.

Tác gi miêu t bác th rèn bng nhng chi tit tiêu biu ni bt cho dc im ngh nghip ca bác: vóc dáng “cao ln nht vùng", “vai cun khúc”, “cánh tay ám en khói la lò và bi ba st" – du vt công vic ca bác.

Khuôn mt ca bác cng c miêu t rt c th: “vuông vc”, “tóc rm dày". c bit cách so sánh cùa tác gi “ôi mt lt trong khuôn mt vuông vc,di rng tóc rm dày, ôi mt tr to, xanh, trong ngi nh thép”, “nhng ting th rn vang nh gáy, ging nh nhp th phì phò ca ng b” càng làm rõ hn c im ngh th rèn cùa bác.

on vn miêu t hot ng ca bác th rèn, hay nói cách khác là miêu t bác th rèn lúc ang làm vic tht sng ng. ây, tác gi vn ch yu tp trung miêu t chi tit gn vi công vic ca bác: “áo s mi phanh ra l b ngc lc lng mà mi hi th làm hn lên nhng chic sn ca cái lông nh bng st y". Tng hot ng ca bác c miêu t rt rõ ràng: “Bác nga ngi ra sau ly à ri giáng búa xung". Tác gi ch la chn hot ng c trng cua bác: c ng quai búa miêu t: “và c th, luôn luôn nh th không lúc nào dng, thân hình bác lc l, uyn chuyn di sc thúc ây mãnh lit ca các c bp", khin ngi c có cm giác nh ang c chng kin tn mt cnh bác th rèn ang làm vic.

Bài luyn tp:

1. Tác gi quan sát bác th rèn bng nhng giác quan nào? Khi quan sát và miêu t tác gi tp trung vào chi tit nào là ch yu?

2. Tìm nhng chi tit tác gi miêu t hình dáng bác th rèn gn vi c im ngh nghip ca bác.

3. Em thích nht hình nh nào trong bài vn trên? Vì sao?

4. Vit mt on vn t hình dáng hoc hot ng cùa mt ngi lao ng mà em bit.

Tham kho thêm nhng bài vn t ngi lao ng ti ây:

T cô công nhân quét rác

T mt ngi ang xây nhà

T mt ngi thân ang làm vic

T m em ang nu cm

T ông em ang chm sóc cây

T mt ca s ang biu din

Bài làm

ang ngi chi, bng em nghe thy ting gii thiu trên ti vi nhà mình: “Các bn thân mn! M u chng trình ca nhc hôm nay, ca s Trn Tin s biu din bài “Mt tri bé th”. Em vi bt dy, chy lên xem. Hay quá! Bài hát này em rt thích mà!

Em chm chú nhìn lên màn hình nh. Chú Trn Tin ôm cây àn ghi ta nhanh nhn bc ra sân khu. Em hi hp ch i. Chú ca s gy àn. iu nhc quen thuc vng vào tai em. Mt ging hát trm trm vang lên: “Ngoài kia có cô bé…”. Hay quá! Chú Trn Tin gi b nhòm ngó, ri ly ngón tay làm mt tròn, nh trong li hát, trông tht là bun ci. Em va nghe va rung ùi, hát thm. Ging chú Trn Tin trm xung. Hai tay chú t lên ngc, cái u lc lc v hóm hnh: “…Hnh phúc quá n s, mà tôi âu có ng…”. Bng chú hát cao ên, mt nheo nheo: “…Tri ma quá em i…”. Tht vui nhn, em v tay m dp. Cái ming chú ci tht ti. ang hát vui nh vy thì chú li cúi gp ngi, mt nhn nhn nhó nhó, v thng tic. Ging chú h xung: “Bài ca t mt ri, còn dâu?”. Em reo lên: “Tài quá!”, chú hát lúc trm lúc bng, li hát ã di sâu vào lòng em. Thnh thong, chú li cm vt áo com-lê màu sáng. Tay chú giang rng, hát cao lên: “Tôi âu có ng”. Chú Tin không ngng nhún nhy. Em va nghe va lc l ngi thích thú. Chú Trn Tin hát tht hay, phi gi là mê li. on cui, chú hát rt t. T cái ming rng ca chú luôn xut hin nhng n ci hóm hnh. Chú hát cao lên, em tng nh bay vút lên tn mây xanh. Tay chú gi cao, ngón tay gi làm mt tri bé con. Chú hi cúi ngi, ly tay chìa ra trc. ôi mt chú m to, ging nhanh mà vui nhn “La la là, là la a…”. Chú ngng mt lát hát tip on hai. Tng khúc nhc vang lên rn ràng. Em chy n m to ting trong ti vi. Chú Trn Tin cm mt bông hoa hé n va ngi va nheo mt. Chú tht là tr con. Va ánh àn, chú va i trên sân khu ci ti. Mt ging hát quen thuc li ct lên. Nhng sao ln này, chú hát nh nhanh lên. Có lúc, chú vut mái tóc im bc, ci ngng nghu làm em kêu lên: “Chú Trn Tin này nhn quá!”.

Lúc hát gn xong, ngi chú hi ngà ra sau. “Lá la…”.

Thôi! Th là bài hát chm dt. Nhìn lên ti vi, em tic ngn ng, ch mun chú Tin hát na, hát mãi.

Nguyn Th Loan – Hà Ni

Nhn xét ca giáo viên:

* Nhng u im cn hc tp

Loan miêu t ca s Trn Tin tht sng ng, khin ta tng nh ang c cùng bn ca s hát trên ti vi vy.

Bn m bài mt cách khá t ngt nhng rt t nhiên và thú v. La chn trình t miêu t ca s Trn Tin biu din t u n cui bài hát, bn lôi cun ngi c vào bài vn ca mình không th tách ri. Hình dáng ca chú Trn Tin c bn khéo léo kt hp vi vic miêu t cnh chú biu din bài hát càng to ra sc cun hút vi ngi c. Nhng c sc nht và cng c th nht là bn miêu t mt phong cách “c bit” mà ch chú Trn Tin mi có khi biu din bài hát này. Nh cách dùng t gi t, gi cm úng ch nên ging vn cùa bn Loan va hn nhiên va dí dm, hài hc. Vic bc l ni dung, cm xúc ca bài hát i lin vi các ng tác cu ca s: khi thì “Chú Tran Tin gi b nhòm ngó, ri lay ngón tay làm mt tròn, y nh trong li hát”; khi thì ging chú trm xung “hai tay chú t lên ngc, cái au lc lc v hóm hình”; ri chú li “cúi gp ngi, mt nhn nhn nh nh, v thng tic”, “tay chú giang rng… ch không ngng nhún nhy", “t cái ming rng ca chú luôn xut hin nhng n ci hóm hnh”…

Trong bài vn miêu t chú Trn Tin biu din, ta còn thy c hình nh ca bn Loan hoà mình vào bài hát ca chú na: “chm chú nhìn lên màn nh nh”, “hi hp ch i” “va nghe va rung ùi, hát thm”, “v tay m p”, “reo lên: Tài quá!”, “va nghe va lc l ngi thích thú”, “kêu lên: – Chú Trn Tin này nhn quái”…

Rõ ràng qua bài vn miêu t ca bn, ca s Trn Tin xng áng là ca s c bn và rt nhiu ngi khác ngng m.

Bài luyn tp:

1. Bài vn miêu t theo trình t nào? Vì sao em bit? Tác dng ca trình t miêu t này là gì?

2. Tìm nhng t ng gi t, gi cm c s dng trong bài?

3. Chi tit nào miêu t phong cách biu din ca chú Trn Tin khin em n tng hn c? Vì sao?

4. Nhng câu vn nào miêu t cm xúc ca bn hc sinh khi xem chú Trn Tin biu din?

5. Vit mt on vn miêu t mt ca s ang biu din.

Tham kho thêm nhng bài vn t ca s, ngh s ang biu din:

T mt ca s ang biu din

T mt ngh s hài mà em yêu thích