Những stt nhớ người yêu ở xa đầy cảm xúc lay động trái tim người đọc

Nhng Stt nh ngi yu xa y cm xc c kh nhiu c gi quan tm v chia s c bit l nhng i bn tr ang yu xa. Yu xa bun lm, kh lm ai i, phi can m lm, mnh m lm th chng ta mi dm bc vo mt mi quan h tnh yu m phi cch tr v mt a l. c nhng Stt nh ngi yu xa di y c thm ng lc, lun vng tin vo tnh yu ca mnh bn nh
Di y l tng hp nhng Stt nh ngi yu xa chn lc gi n qu c gin. Nhng Stt nh ngi yu xa s thay li tri tim bn gi n ngi y ni nh nhung, ni mong ch v hi vng v mt ngy khng xa chng ta s li c gn nhau, cng nhau chia s nim vui v ni bun. ng ngi ngn chia s Stt nh ngi yu xa ni ln ni lng bn nh.

Tm s nh ngi yu xa

Nhng Stt nh ngi yu xa vi cm gic nh nhung khn xit n nghn ngo. Ch c nhng ai yu xa mi thu hiu c nhng lc nh n in di nhng khng th bn cnh ngi y, cm gic y au n x lng n nhng no. Cng c nhng Stt nh ngi yu xa di y hiu c ni tm s y nh.
1. Khong cch l khng xa nu chng ta xem nhau l tt c.
2. Yu xa
L s la chn khng h an ton nhng em vn chp nhn
Vt b tt c c bc i cng anh trn mt si dy
Khong cch c th ct t bt c lc no,
3. Nhng lc Em mt mi nh th ny
Em ch mun c gp Anh
Mun chy n bn Anh
m Anh tht cht v ni: Em nh Anh nhiu lm
Mun gc u vo vai Anh khc cho thoi mi
V khi y Em cm nhn c s che ch ni Anh
Mun vng tay Anh mi l ca Em
Tt c nhng g thuc v Anh s l ca Em
V Em nhn ra Em yu Anh rt nhiu.
4. Yu xa cm nhn ni nh da dit, cn co
Nc mt ri nhng lng khng ngui, v pha ni no vn cn c anh.
5. Yu mt ngi xa
L gi nh gi thng qua my qua gi
L c mt ngi i, mt chn tm v
L vn bnh yn, hnh phc bi c mt ngi xa.
6. Yu xa
L ch i in thoi mi ti i hc v.
L trng ngng khi ngi ta gi cho mnh hi mun.
L gin di khi ti ngi ta i chi vi bn b v khng nhn tin cho mnh.
L tt my ngh rng ngi ta c gi cho mnh nhng mnh khng thm nghe.
L rt mun bit ngi ta c gi khi mnh tt my khng.
L nhng lc online
L bun vu v mi khi tri se lnh.
7. Yu mt ngi, rt cuc cng ch l dnh c i ch i ngi y
Ch i ngi ta yu mnh, ri ch i ngi ta p li tnh cm ca mnh
Ch i ngi ta t c nhng c m ring ri mi quay v bn mnh
Ch i ngi ta i xa, ch i ngi ta tr v
Ch i, i ch. C bao gi l u?
8. Yu Xa l du chm lng ca nhng khong trng. Khong trng khc khoi ca s nh mong. Khong trng i khi l s ht hng khi chng may mi tnh dang d. V c khong trng ca ci lnh ma ng, ci lnh ca xa xi, ca i ch.
9. Yu xa l mt th thch ca hnh phc. Nu th thch m khng th vt qua c th bn c t cch g hnh phc?
10. Lm n ng tnh yu tr nn nh b khi khong cch gia chng ta ko di ra!
11. Yu xa l nhng lc bt cht em ci mt mnh khi ngh v anh. Yu xa l khi ngi ta sng v yu bng k nim.
12. Ch c em, anh, v nhng con ngi Yu xa nh chng ta mi c th hiu yu xa, vt v bit nhng no.
13. Trong tnh yu, yu gn hay yu xa khng quan trng, m quan trng l tri tim mnh.
14. Yu anh l em chp nhn thiu i v mt vng tay m p mi khi em cm thy c n, mt ci hn tht di trong gi thong.
15. Em khng s thi gian xa cch.
16. Em ch s lng ngi chng qua c th thch thi gian
17. Yu xa l th phi bit hy sinh phi bit c gng to nim tin
18. Phi bit km nn cm xc vo trong v coi n nh l v hnh
19. Khng c suy ngh g lung tung mt i nim tin v tnh cm
20. V hy c gng vt qa tt c ci quan trong nht l thi gian
21. Yu xa l mi tnh cha qu nhiu s hy sinh v can m ca mt ngi con gi cn c
22. Yu xa
L khong cch l nh nhung l bun l ti
Nhng yu xa s cm nhn r hn ci tnh yu ang hin hu trong tm hn mnh
Con ngi ta bit trn trng v qu gi thi gian khi bn nhau
Bi h c t nhng iu .
23. Yu xa
Mt cht ci nhau thm yu
Mt cht gin hn thm nh
V mt cht ch ta bit cn nhau hn.
24. u phi ai cng mnh m vt qua
Ch nhng tri tim thc s dnh cho nhau mi thm hai ch Yu Xa.
25. Yu mt ngi xa
L vp ng th phi t ng ln.
L m thng, m ngy trong mong nh.
L gt nc mt mi khi m v c n vy quanh.
Yu mt ngi xa
L m lng khi nghe ging ai bn u dy xa xi y.
L hnh phc khi nhn c sms chc ng ngon n t b i dng kia.
L gom trn c th gii nh trong hai ch i ch.
26. Yu mt ngi xa l gi nh, gi thng qua my qua gi l c mt ngi i, l c mt chn tm v, l vn bnh yn, hnh phc bi c n ci, ca mt ngi xa
27. Nu ai yu bn thc s th khong cch khng h l tr ngi. M n cn l sc mnh nui ln tnh yu ca hai bn mi ngy.
28. Khong cch s khng xa nu chng ta xem nhau l tt c!
29. Yu xa dng nh rt mn nng, ngt ngo. Bi v dng nh c gian nan nn cng thm qu trng.
30. Chng ti ngh n tng lai on t nhiu hn l ni s hi trc sng gi khong cch.

Stt nh ngi yu

Nhng Stt nh ngi yu xa lun khin chng ta rung ng n nc mt chc tro ni khe mi bi bao ni mong ngng, i ch tng ngy ch nhn thy ngi y. Gi n na kia ang phng xa nhng Stt nh ngi yu xa cho vi nh lng bn nh.
1. Nu phi dng mt con s din t mc anh nh em, chc anh s phi ch ra mt h thng s mi gii thch cho em hiu.
2. Anh nh em v anh mun bn cnh em.
3. Nu em c nghe thy ting sm st, ng s, bi v ting sm st ang gip anh ni vi em, rng anh nh em.
4. Nu em cm nhn gi lnh thong qua vai, hay nh trng m nay c m bun, th em nn bit rng, u rt xa, c mt ngi hng m lun nh ti em.
5. Hm nay anh s khng nh em. Ngy mai anh cng s khng nh em. Nhng khi anh nh em, anh chc chn s a em tr v v li bn anh.
6. Khi em i, anh t nghe con tim mnh ni, anh nh em lm em yu, ng ri xa anh na.
7. C th gii ny s l v ngha nu thiu vng em. Anh nh em.
8. Em qu c bit anh c th qun em. Anh nh em.
9. Mt giy khng bn em l mt giy lng ph ca cuc i anh. Anh ang i em tr v.
10. Anh khng ni di khi anh ni anh nh em. Nu em khng tin anh, anh s chng minh cho em thy.
11. Chng ta cch nhau ngn ki-l-mt, nhng em lc no cng trong tm tr anh. Anh nh em.
stt-nho-2
12. Trn th gii c 6 t ngi. Anh nh em bi v 5,999,999,999 ngi cn li khng th no thay th mt ngi c bit nh em.
13. Th gii ny rt c c v bt cng. N cho em mt l do ci nhng li cho anh mt l do khc, khi anh thy em ri xa anh.
14. Mi ln anh nh em, mt v sao trn tri li rt xung. Nu c mt ngy bu tri m khng sao, th em bit ti sao ri !
15. Anh c th i ti lc em tr v, nhng anh mun ni iu ny ngay by gi, anh ang nh em hn bao gi ht, mong em mau tr v vi anh.
16. Khng c cch no cu k din t mt iu n gin nh vic anh nh em.
17. Khng ai l ng ti khi c ngi sai; khng ai l yu ui ti khi c ngi mnh m; khng ai l c n ti khi c ngi i mt. Anh nh em.
18. Anh mun tng giy tng pht u c bn em. Anh nh em.
19. Anh yu em v anh nh em. Anh mong em mau tr v vi em.
20. Khong cch a l tch bit i ta nhng mt tin nhn s a chng ta li gn nhau hn. Anh thy c n vi cng ngh k thut nhng anh li nh em.
21. Anh s lp tc n vi em v bn cnh em nu anh c th, nhng by gi th anh mun ni, anh nh em.
22. Khi em thy tri ma, em nn bit rng ng tri ang khc vi anh , bi v ng tri cng nh em nh anh vy!
23. Em ging nh khng kh vy, khng kh v hnh nhng khng c khng kh th anh s khng sng ni. Anh nh em.
24. Anh khng th thi ngh v em.
25. Anh mi b t tay. Cng ti em ht . Em c trong tm tr anh, lm anh khng tp trung vo chuyn g khc c. Anh nh em.
26. Mt giy khng bn em l mt li nhc nh rng anh nh em.
27. Hin gi em khng bn anh nhng khng lu na chng ta li c bn nhau ri. Anh nh em.
28. Khong cch a l tch bit i ta nhng tnh yu s a chng ta li gn nhau hn. Anh nh em.
29. Anh tng rng mnh c th, nhng tht s th anh khng th khng bn em. Anh nh em v anh yu em.
30. Anh l nh sng soi ng anh i, khng c em th anh s lc li v bin mt khi th gii ny.
31. Em vi anh hy bn nhau ngay by gi i. Em mau v i. Anh nh em, em yu.
32. Hin gi chng ta khng bn nhau, nhng tin nhn ny chnh l li nhc nh rng anh ch cch em c mt cuc gi in thoi thi.
33. Anh khng th khng c em bn cnh. Hy tr v vi anh. Anh nh em.
34. K l tht: con ngi ta ch nhn ra gi tr tht s ca mt ai khi h khng c bn cnh mnh thi. Anh nh em.
35. Tnh yu bit nhiu ngn ng nhng li khng hiu ting lng anh bi y chnh l au kh tht s. Anh ght phi xa em.
36. Anh khng th chu c khi thiu em bn cnh. Mnh hy v vi nhau i!
37. Cuc i tht v ngha khi thiu em. Anh nh em.
38. Khng c thy khun mt xinh p ca em mi sng tht khng phi chuyn d lm. Anh nh em.
39. Th gii ny l khng hon thin khi cn thiu vng em. Anh nh em.
40. Nu cuc i anh l mt tr chi xp hnh, th em s l mnh ghp cui cng. Anh hon thin anh.
41. Anh mong mnh c th sut i bn nhau. Anh yu em v anh nh em.
42. Nhng ngy thiu em tri qua tht lu. Em ha vi anh i, ha l khng bao gi ri xa anh na. Anh nh em.
43. Anh nh li k nim ngy xa v ri mt git nc mt lng l ri t hng mi anh. Anh nh em.
44. Khng bn em lm con tim anh nhi au. Tr v bn anh i, em yu.
45. Khng c em y lm anh thy tht c n. Em hy lm tan bin s c n ca anh i. Anh nh em.
46. Thiu vng em lm anh i li con ng k nim v lm anh au chn lm. Hy tr v y to thm nhng k nim mi vi anh i.
47. Anh c th dng t ng hoa m ni vi em rng anh nh em. Nhng sao anh li phi lm vy trong khi anh c th n gin ni Anh nh em.
48. Anh khng th chu c khi thiu em bn cnh. Mnh hy v vi nhau i!
49. Cuc i tht v ngha khi thiu em. Anh nh em.
50. Khng c thy khun mt xinh p ca em mi sng tht khng phi chuyn d lm. Anh nh em.
51. Th gii ny l khng hon thin khi cn thiu vng em. Anh nh em.
52. Nu cuc i anh l mt tr chi xp hnh, th em s l mnh ghp cui cng. Anh hon thin anh.
53. Anh mong mnh c th sut i bn nhau. Anh yu em v anh nh em.
54. Nhng ngy thiu em tri qua tht lu. Em ha vi anh i, ha l khng bao gi ri xa anh na. Anh nh em.
55. Khong cch a l tch bit i ta nhng mt tin nhn s a
chng ta li gn nhau hn. Anh thy c n vi cng ngh k thut nhng
anh li nh em.
56. Anh s lp tc n vi em v bn cnh em nu anh c th, nhng by gi th anh mun ni, anh nh em.
57. Khi em thy tri ma, em nn bit rng ng tri ang khc vi anh , bi v ng tri cng nh em nh anh vy!

Stt nh ngi yu d thng

Gi ngi con gi bn yu vi nhng dng Stt nh ngi yu xa ng yu li d thng gip c y vi nh ni lng, gip n ci lun n trn mi c y bn nh. Con gi khi yu xa d ri vo cm gic c n v bun ti lm cc chng bit khng. ng c y gm nhm ni bun mt mnh, hy lun l b vai vng chc h da vo cc anh nh.
1. Em, anh khng th bit rng gi y em ang lm g v ang i bn ai. Nhng em hy nh rng lun c anh i em pha sau.
Anh nh em nhiu lm c gi b nh ca anh!
2. Anh tng rng mnh lm c, nhng ha ra anh khng th. Anh khng th thiu em. Nh v yu em nhiu!
3. Em xin li nu lm anh mt mi
Ch l em qu vng v trong cch th hin tnh yu
Nhng anh , by gi, hay sau ny vn th
Em vn vng v v hay lo xa
D em khng hon ho nh c ta
Nhng vi em, anh l tt c!
Em l c, tuy b nh v du c mong manh
Nhng s nh v yu anh n kit cng hi th
4. Khi bn nh ai ? Hy gi cho ngi y
Khi bn mun gp ai ? Hy ni cho ngi ta
Mun c hiu? Hy gii thch
Yu ai ? ng giu kn trong lng
Nh ai ? Hy th l
Bi:
Khng ai bit ngy mai s th no
Khng ai bit mi th ri s ra sao
Bn lun ni khng, ti sao khng mo him mt ln nhn ly c
V chng ta ch c mt cuc i
ng gi n n gin mt cch ngc nghch.
5. Anh l nh sng soi ng anh i, khng c em th anh s lc li v bin mt khi th gii ny.
6. Em vi anh hy bn nhau ngay by gi i. Em mau v i. Anh nh em, em yu.
7. Hin gi chng ta khng bn nhau, nhng tin nhn ny chnh l li nhc nh rng anh ch cch em c mt cuc gi in thoi thi.
8. Anh khng th khng c em bn cnh. Hy tr v vi anh. Anh nh em.
9. K l tht: con ngi ta ch nhn ra gi tr tht s ca mt ai khi h khng c bn cnh mnh thi. Anh nh em.
10. Tnh yu bit nhiu ngn ng nhng li khng hiu ting lng anh bi y chnh l au kh tht s. Anh ght phi xa em.
11. Anh khng th chu c khi thiu em bn cnh. Mnh hy v vi nhau i!
12. Cuc i tht v ngha khi thiu em. Anh nh em.
13. Khng c thy khun mt xinh p ca em mi sng tht khng phi chuyn d lm. Anh nh em.
14. Th gii ny l khng hon thin khi cn thiu vng em. Anh nh em.
15. Nu cuc i anh l mt tr chi xp hnh, th em s l mnh ghp cui cng. Anh hon thin anh.
16. Anh mong mnh c th sut i bn nhau. Anh yu em v anh nh em.
17. Nhng ngy thiu em tri qua tht lu. Em ha vi anh i, ha l khng bao gi ri xa anh na. Anh nh em.
18. Khong cch a l tch bit i ta nhng mt tin nhn s a chng ta li gn nhau hn. Anh thy c n vi cng ngh k thut nhng anh li nh em.
19. Anh s lp tc n vi em v bn cnh em nu anh c th, nhng by gi th anh mun ni, anh nh em.
20. Khi em thy tri ma, em nn bit rng ng tri ang khc vi anh , bi v ng tri cng nh em nh anh vy!
21. Em ging nh khng kh vy, khng kh v hnh nhng khng c khng kh th anh s khng sng ni. Anh nh em.
22. Anh khng th thi ngh v em.
23. Anh mi b t tay. Cng ti em ht . Em c trong tm tr anh, lm anh khng tp trung vo chuyn g khc c. Anh nh em.
24. Mt giy khng bn em l mt li nhc nh rng anh nh em.
25. Anh nh li k nim ngy xa v ri mt git nc mt lng l ri t hng mi anh. Anh nh em.
26. Khng bn em lm con tim anh nhi au. Tr v bn anh i, em yu.
27. Khng c em y lm anh thy tht c n. Em hy lm tan bin s c n ca anh i. Anh nh em.
28. Thiu vng em lm anh i li con ng k nim v lm anh au chn lm. Hy tr v y to thm nhng k nim mi vi anh i.
29. Anh c th dng t ng hoa m ni vi em rng anh nh em. Nhng sao anh li phi lm vy trong khi anh c th n gin ni Anh nh em.
30. Anh thiu em nh chim thiu cnh. Hy n bn anh v chp cnh cho tnh yu ca anh.
Trn y l nhng Stt nh ngi yu xa c tng hp v chn lc hay nht xin c gi n qu bn c. Hi vng vi nhng Stt nh ngi yu xa va ri gip cc bn cm thy thu thi v thoi mi hn. Tnh yu l mt iu k diu to ha ban tng, v ng iu k diu y d dng vt mt ch bi v yu xa bn nh. ng qun gi n ngi bn yu nhng Stt nh ngi yu xa cng nhau c gng, vun p tnh yu bn nh.