Ôn Tập 1 Tiếng Việt Lớp 5 Cuối Kì 1

Ôn Tp 1 Ting Vit Lp 5 Cui Kì 1

Hng dn

A.HOT NG THC HÀNH

2.Lp bng thng kê các bài tp c ã hc trong ch im Gi ly màu xanh (t bài 11 A n bài 13C) theo mu sau (SGK/136).

Gi ý:

Tên bài

Tác gi

Th loi (vn, th, kch)

Chuyn mt khu vn nh

Vân Long

Vn

Mùa tho qu

Ma Vn Kháng

Vn

Hành trình ca by ong

Nguyn c Mu

Th

Ngi gác rng tí hon

Rng ngp mn

Nguyn Th cm Châu

Phan Nguyên Hng

Vn

Vn

3.Nêu nhn xét v nhân vt bn nh trong câu chuyn Ngi gác rng tí hon và tìm dn chng minh ho cho nhn xét ca em.

Gi ý:

Trong câu chuyn “Ngi gác rng tí hon”, bn nh là ngi dng cm, thông minh và có tình yêu rng.

Tha lúc hai tên trm không ý, bn lén chy ng tt v gi in thoi báo công an. Bn phôi hp vi công an bt bn trm g, trng pht k phá rng.

5.Lp bng thng kê các bài tp c ã hc trong ch im Vì hnh phúc con ngi (t bài 14A n bài 17C) theo mu sau (SGK/137).

Gi ý:

Tên bài

Tác gi

Th loi (vn, th, kch)

Chui ngc lam

Phun-tn O-xl

Vn

Ht go làng ta

Trn ng Khoa

Th

Buôn Ch Lnh ón cô giáo

Hà ình cn

Vn

V ngôi nhà ang xây

ng Xuân Lan

Th

Thy thuc nh m hin

Trn Phng Hnh

Vn

Thy cúng i bnh vin

Nguyn Lng

Vn

Ngu Công xã Trnh Tng

Trng Giang – Ngc Minh

Vn

Ca dao v lao ng sn xut

Th

6.Trong hai bài th em ã hc ch im Vì hnh phúc con ngi, em thích nhng câu th nào nht? Vì sao?

M: Em thích nhng câu th trong kh u bài th Ht go làng ta vì nhng câu th này cho em bit ht go c to nên t nhng gì p , thân thuc nht ca quê hng.

Gi ý:

Em thích nhng câu th trong kh th cui. Tác gi ã dùng bin pháp so sánh và nhân hoá rt c áo. Ngôi nhà c chm chút, tô im ngày mt p, mt cao, tiêu biu cho t nc phn vinh.

8.in nhng t ng em bit vào bng sau (SGK/137).

Tng kt vn t v môi trng

Sinh quyn

(môi trng ng, thc vt)

Thu quyn

(môi trng nc)

Khí quyn

(môi trng không khí)

Các s vt trong môi trng

rng, ng vt, thc vt, các loi cây, các loi thú

sông, sui, bin, i dng, thác, kênh, rch, ao, h

bu tri, v tr, không khí, âm thanh, ánh sáng

Nhng hành ng bo v môi trng

trng rng, ph xanh i trc, chng phá rng, không sn bn thú rng.

gi sch ngun nc, không x rác ba bãi, xây nhà máy x lí nc thi công nghip

lc khói công nghip, chng gây ô nhim không khí, hn ch thi khói xe.

B.HOT NG NG DNG

1.in ting thích hp vào mi vòng tròn xung quanh sao cho ghép vi ting ho gia s to thành t.

M: – v (bo v)

– hành (bo hành)

Gi ý