Ôn Tập 2 Tiếng Việt Lớp 5 Học Kì 2

Ôn Tp 2 Ting Vit Lp 5 Hc Kì 2

Hng dn

A. HOT NG THC HÀNH

1.Trò chi: Gii ô ch

Ô ch ã c chun b sn trong bng nhóm hoc t giy kh to (SGK/162)

a)Hàng ngang là nhng t còn thiu trong các câu sau (SGK/163)

b)Ghi li t hàng dc.

Gi ý:

Hot ng thc hành

1. Gii ô ch:

(1) Bu i thng ly bí cùng

Tuy rng khác ging nhng chung mt giàn.

(2)Nc ci châu chu á xe

Tng rng chu ngã, ai dè xe nghiêng.

(3)Cá không n mui cá n

Con cng cha m trm ng con h.

(4)Dù ai nói ông nói tây

Lòng ta vn vng nh cây gia rng.

(5)Nhiu iu ph ly giá gng

Ngi trong mt nc phi thng nhau cùng.

(6)Núi cao bi có t bi

Núi chê t thâp núi ngi âu.

(7)Nc lã mà vã nên h

Tay không mà ni c mi ngoan.

(8)n qu nh k trng cây

n khoai nh k cho dây mà trng.

(9)Mun sang thì bc cu kiu

Mun con hay ch thì yêu ly thy.

(10)Mt cây làm chng nên non

Ba cây chm li thành hòn núi cao.

(11)Thng ngi nh th thng thân

b) Truyn thng

3.a) K tên 3 bài tp c là vn miêu t ã hc trong 9 tun va qua.

b) Nêu dàn ý cua mt bài tp c nói trên.

-Em chn mt trong ba bài tp c vit thành dàn ý.

-Cu to ca mt bài vn t cnh gm 3 phn. Em xác nh phn m bài, thân bài, kt bài trong bài vn em ã chn và nêu ni dung cua tng on.

Lu ý: Bài Tranh làng H là mt on trích ch có phn thân bài.

Gi ý:

a)Phong cnh n Hùng, Hi thi cm thi ng Vân, Tranh làng H.

b)Hi thi cm thi ng Vân (Dàn ý)

-M bài: Gii thiu ngun gc ca hi thi.

-Thân bài: Miêu t các hot ng trong hi thi.

+ Hot ng chun b cho vic nu cm.

+ Hot ng nâu cm.

-Kt bài

+ Chm thi.

+ Cám ngh v cuc thi.

4.Nêu mt chi tit hoc câu vn mà em thích trong bài tp c c k tên hot ng 3 và cho bit vì sao em thích chi tit hoc câu vn ó.

M: Trc n, nhng khóm hi ng dâm bông rc , nhng cánh bm nhiu màu sc bay dp dn nh ang múa qut xòe hoa.

Em thích câu vn này vì nó ã gi ra trc mt em hình nh nhng bông hoa và àn bm rt sinh ng, y màu sc.

Gi ý:

Em thích chi tit miêu t phn chun b cho vic nâu cm. Phi có sc khe do dai, s khéo léo mi leo lên ngn cây chui bôi m bóng nhy ly nén hng làm mi la. Hình nh các thanh niên leo lên, tt xung, li leo lên tht sinh ng và vui nhn, khin cuc thi thêm phn hp dn.

6.Vit mt on vn khong 5 câu t ngoi hình ca mt c già mà em bit.

Em la chn nhng chi tit tiêu biu t làm ni bt ngoi hình ca mt c già, ví d: dáng ngi, làn da, mái tóc, khuôn mt, ôi mt, ging nói.

Gi ý:

Ông em nm nay ã gn tám mi tui. Dáng ngi tm thc, hi gy nhng dáng i vn nhanh nhn dù tui ông ã cao. Ông có làn da nhn nheo, tr nhiu i mi cùng mái tóc bc trng. Tuy th, ôi mt ca ông vn còn tinh anh và hin t. c bit, ging nói rt rõ và sang sng. Ngoài vic chm sóc vn cây. Ông còn hng dn em hc tp. Em rt quý ông.

7.Tìm t ng thích hp vi mi ô trng liên kt các câu trong nhng on vn sau (SGK/165)

Em c k tng câu vn nm mi liên h v ngha gia các câu ri tìm t thích hp in.

(Gi ý: on c, t nng câu 3, câu 6 lp li t nng câu 2).

Gi ý:

a) Con gu càng leo lên cao thì khong cách gia nó và tôi càng gn li. áng gm nht là nhng lúc mt nó quay vòng v phía tôi: ch mt thoáng gió vn v tt t hng tôi sang nó là “mùi ngi” s b gu phát hin. Nhng xem ra nó ang say bông mt ong hn là tôi.

(Theo TRN THANH CH)

b)L tr ngi im nghe các c già k chuyn. Hôm sau, chúng r nhau ra cn cát cao tìm nhng bông hoa tím. Lúc v, tay a nào cng y mt nm hoa.

(Theo TRN NHT THU)

c)(1) Ánh nng lên ti b cát, lt qua nhng thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. (2) Nng ã chiu sáng lòa ca bin. (3) Xóm li cng ngp trong nng ó. S nhìn nhng làn khói bay lên t các mái nhà chen chúc ca bà con làng bin. (4) Ch còn thy rõ nhng vt li an bng si ni lông óng ánh pht ph bên cnh nhng vt li en ngm trùi tri. (5) Nng sm m chiu ngi S. (6) Ánh nng chiu vào ôi mt ch, tm mt mái tóc, ph y ôi b vai tròn tra ca ch.

(Theo ANH C)