Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 5 Giữa Kì 2

Ôn Tp 3 Ting Vit Lp 5 Gia Kì 2

Hng dn

A. HOT NG THC HÀNH

1.c thm bài vn sau (SGK/167, 168)

2.Da vào ni dung bài c, chn ý úng tr li:

(1)Nên chn tên nào t cho bài vn trên?

a)Mùa thu làng quê

b)Cánh ng quê hng

c)Âm thanh mùa thu

(2)Tác gi cm nhn mùa thu bng nhng giác quan nào?

a)Ch bng th giác (nhìn)

b)Ch bng th giác và thính giác (nghe)

c)Bng c th giác, thính giác và khu giác (ngi)

(3)Trong câu “Chúng không còn là h nc na, chúng là nhng cái ging không áy, ó ta có th nhìn thy bu tri bên kia trái t”, t ó ch s vt gì?

a)Ch nhng cái ging

b)Ch nhng h nc

c)Ch làng quê

(4)V sao tác gi có cm tng nhìn thy bu tri bên kia tri t?

a)Vì bu tri mùa thu rt cao nên tác gi có cm tng ó là bu tri bên kia trái t.

b)Vì bu tri mùa thu rt xanh nên tác gi có cm tng ó là mt bu tri khác.

c)Vì nhng h nc in bóng bu tri là “nhng cái ging không áy” nên tác gi có cm tng nhìn thy ó bu tri bên kia trái t.

(5)Trong bài vn có nhng s vt nào c nhân hóa?

a)àn chim nhn, con dê và nhng cánh ng lúa

b)Con dê, nhng cánh ng lúa và cây ci, t ai

c)Nhng cánh ng lúa và cây ci, t ai

(6)Trong bài vn có my t dng ngha vi t xanh?

a)Mt t. ó là t:…

b)Hai t. ó là t:…

c)Ba t. ó là các t:…

(7)Trong các cm t chic dù, chân dê, xua xua tay, nhng t nào mang ngha chuyn?

a)Ch có t chn mang ngha chuyn

b)Có hai t dù và chn mang ngha chuyn

c)C ba t dù, chân, tay u mang ngha chuyn

(8)T chúng trong bài vn c dùng ch nhng s vt nào?

a)Các h nc

b)Các h nc, bn tr

c)Các h nc, nhng cánh ng lúa, bn tr

(9)Trong on th nht (3 dòng du) cúa bài vn, có my câu ghép?

a)Mt câu. ó là câu:…

b)Hai câu. ó là các câu:…

c)Ba câu. ó là các câu:…

(10)Hai câu “Chúng c hát mãi, hát mãi cho n Lúc nhng ngn khói tan bin vào không gian mênh mông. Không gian nh mt cái chuông ln vô cùng treo sut mùa thu, âm vang mãi ting ca ca tr con và ting ca mình ca cây côi, t ai.” Liên kt vi nhau bng cách nào?

a)Bng cách thay th t ng. ó là t…, thay cho t…

b)Bng cách lp t ng. ó là t…

c)Bng c hai cách thay th và lp t ng.

áp án:

(1) a;(2) c; (3) b; (4) c; (5) c

(6)b. Hai t. ó là các t: xanh mt, xanh l

(7)a; (8) c

(9)a. Mt câu. ó là câu: Chúng không còn là h nc na, chúng là nhng cái ging không áy, ó ta có th nhìn thy bu tri bên kia trái t.

(10)b. Bng cách lp t ng. ó là t “Không gian”

3.Em hãy t ngi bn thân ca em trng.