Phân tích bài thơ ” Bài ca ngắn đi trên bãi cát” của Cao Bá Quát.

bài: Phân tích bài th "Bài ca ngn i trên bãi cát" ca Cao Bá Quát.

Bài làm

Nhà th Cao Bá Quát là mt trong nhng nhà th tên tui sng trong thi k xã hi mà ngi ta ch coi trng nhng ngi khu vc Nam k hn ngi Bc. Chính s bt cp này gây ra nhiu ni bt bình, trong thi k nhà Nguyn. Cao Bá Quát là ngi có bn lnh, ý chí anh hùng, cá tính nên khi phi sng trong thi k ó, tác gi không th nhn nhn c mà vit lên bài

Bài th "Bài ca ngn i trên bãi cát" ca tác gi c vit trong ln i thi Hi, chính là mt thi im mà tác gi mun th hin tài nng, ý chí, nguyn vng ca tác gi.

Nó th hin thái sng ca mt tri thc tr i vi con ng công danh ng thi. ng thi th hin nim khao khát mun dùng sc tr ca mình làm thay i cuc sng.

Bãi cát li bãi cát dài,
i mt bc nh lùi mt bc
Mt tri ã ln, cha dng c,
L khách trên ng nc mt ri.
Không hc c tiên ông phép ng,
Trèo non, li sui, gin khôn vi!
Xa nay, phng danh li,
Tt t trn ng i.
u gió hi men thm quán ru,
Ngi say vô s, tnh bao ngi?
Bãi cát dài, bãi cát dài i!
Tính sao ây? ng bng m mt,
ng ghê s còn nhiu, âu ít?
Hãy nghe ta hát khúc “ng cùng”,
Plúa bc núi Bc, núi muôn trùng,
Phía nam núi Nam, sóng dào dt.
Anh ng làm chi trên bãi cát?

Bt u bài th tác gi Cao Bá Quát s dng hai t "bãi cát" c lp i lp li nhiu ln, th hin hình nh khó khn gian kh nh i trên sa mc, khô cn. Th hin s khó khn, dài ng ng trên con ng mun thay i thi cuc ca tác gi.

Bình thng nu chúng ta phi i trên sa mc, i trên cát s rt khó hn khi chúng ta i trên t phng bình thng, khi i trên cát ngi ta thng b ht v phía sau, khó bc lên phía trc.

Trong bi cnh không gian mênh mang bãi cát th hin mt con ng rng ln mt mù, khin cho ngi i rt khó xác nh rõ ng i ca mình, con ngi nh ang ng bên kia chân tri, mt mù nhìn v phía xa xôi.

Trong nhng câu th này hình nh con ng thc cht là hình nh n d, không phi con ng tht mà nó là hình nh mang ý ngha tng trng, v mt con ng mà tác gi mong c nó vô cùng xa xôi mt m.

phan tich bai ca ngan di tren bai cat - Phân tích bài thơ " Bài ca ngắn đi trên bãi cát" của Cao Bá Quát.
Phân tích "Bài ca ngn i trên bãi cát" ca Cao Bá Quát

Trên con ng y tìm c ra chân lý tht s, mc tiêu ý ngha ca cuc i mình thì con ngi phi có ý chí kiên cng vt qua nhng khó khn th thách, vt qua nhng cám d ca cuc i thì mi có th i ti ích cui cùng.

Trên con ng bãi cát ó, hình nh con ngi chính là i din ca tác gi. Mt ngi ang mò mm, tìm tng bc i cho mình, th hin s cô n, lc lõng trc bãi cát sa mc bao la rng ln, xung quanh mt mù khói bi không bit li nào i.

Bc chân ca con ngi trên bãi cát ó ngày càng nng nhc, khó khn, s tin lên phía trc gn nh không có mà là s gim chân ti ch, thm chí có lúc b gió bão, mt mù làm tt lùi v phía sau, càng bc lên phía trc li càng cm thy vô vng.

Trong mi câu th tác gi Cao Bá Quát càng lúc càng t ra chán nn, bc dc, vô vng khi thy mình làm mt vic vô cùng khó khn hành h th xác tinh thn khi tìm mt con ng công danh vô vng trong thi bui nhiu nhng này.

“Bãi cát li bãi cát dài,
i mt bc nh lùi mt bc
Mt tri ã ln, cha dng c,
L khách trên ng nc mt ri.“

Trong nhng câu th này th hin s oán trách, hn gin s phn khi con ng công danh ca tác gi mãi cha th nào ti ích, nhng tác gi li không cam phn ành lòng làm mt k buông xuôi t b nhng gì mình m c theo ui nên mi th càng tr nên cay ng tuyt vng.

Câu th "l khách trên ng nc mt ri" th hin cho nhng git nc mt cay ng ti hn ca tác gi khi con ng mình i mt m ging li, không tìm ra ánh sáng, hay mt chút ánh nng ca s hy vng ây.

Không hc c tiên ông phép ng,
Trèo non, li sui, gin khôn vi!
Xa nay, phng danh li,
Tt c trên ng i.
u gió hi men thm quán ru,
Ngi say vô s, tnh bao ngi?

Trong nhng câu th này tác gi Cao Bá Quát nói ti s cám d ca con ng danh vng vi nhng ngi i ng thi. Nhng câu th khái quát lên mt bc tranh toàn cc ca nhng k ham danh li, nó nh s cám d ca men ru làm ngi ta say mãi không mun tnh li.

Con ng mà tác gi ã la chn, lý tng mà ông theo ui ch là là vô vng, không có tng lai, chng ai mun chú ý ti ông. Nhng tác gi không th nào t b c mà c gng sc vn lên trong tuyt vng.

Con ng tác gi i không có ai ng hành bên cnh, th hin s cô n ca tác gi. Nhng chính ni nim ó ã a tác gi tr li vi thc ti, iu ông cn làm là thoát khi con ng công danh vô ngha.

Ngc li, nu tác gi còn i tip s ch nhn nhng tn thng, khinh mit t cuc i mà thôi. Trong nhng câu th này th hin s mâu thun trong ni tâm ca tác gi.

Ngi i trên cát bng nhiên dng li.
Bãi cát dài, bãi cát dài i!
Tính sao ây? ng bng m mt,
ng ghê s còn nhiu, âu ít?
Hãy nghe ta hút khúc “ng cùng”,
Phía bc núi Bc, núi mun trùng,
Phía nam núi Nam, sóng dào dt.
Anh ng làm chi trên bãi cát?

Trong nhng câu th này ni au thng ã choáng ngp tâm hn ca tác gi. Tác gi t hi mình nên dng li hay tip tc con ng công danh vô vng kia, nên tính sao ây. Mt câu hi không li áp.

Nu tip tc con ng mình la chn thì phi i tip nh th nào khi ng phía trc mt m, bao ph, ch mt mình tác gi i trên con ng ó không ngi chia s ng hành. Ni b tc bao trùm lên toàn b on th, th hin s tuyt vng trong lòng tác gi.

Bài th " Bài ca ngn i trên bãi cát" th hin mong mun nguyn vng ca tác gi Cao Bá Quát trên con ng s nghip nguyn vng ca mình.

ông Tho