Phân tích bài thơ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ

bài: Phân tích bài th "Bài ca ngt ngng" ca Nguyn Công Tr

Bài làm

Tác gi Nguyn Công Tr là cái tên thân thuc gn gi vi ngi dân Vit Nam nhc n ngi ta cm nhn s trân trng v công lao khai phá ra vùng t ai vô cùng trù phú ca nc ta Tin Hi (Thái Bình) và vùng Ninh Bình.

Nguyn Công Tr là mt tác gi tài hoa, mt nhân cách ln ca nn thi ca Vit Nam khng nh c chính bn ngã ca bn thân mình, t ó làm nên mt nhân cách ln, bn lnh sng.

Bài ca ngt ngng là mt bài th th hin bn lnh ca Nguyn Công Tr không trn ln vào âu.

Nhan ca bài th cng th hin s không vng chc, s ng nghiêng nh mun ngã. Tuy nhiên, hai ch ngt ngng bài th này th hin c s dng nh th hin c thái sng, ây ngt ngng cn hiu thái kiên cng, quan nim sng.

Có nh vy chúng ta mi hiu c con ngi ca tác gi Nguyn Công Tr mt con ngi có phong cách sng khá bn lnh, khác ngi bt chp li sng c khng nh bng tài nng vô cùng xut chúng ca tác gi.

Toàn b ni dung bài th không ch là s ct ngha hay lý gii v s ngt ngng ca bn thân tác gi, mà còn c xem mt li t thut ca chính tác gi v cuc sng, là nim t hào, th hin bn lnh có tin tài công danh, th hin phong cách sng tài t, th hin cá tính phóng khoáng ca tác gi Nguyn Công Tr.

Nhng li th ban u th hin quan nim cuc sng, bn lnh ca mt ngi con trai mun th hin bn lnh ca mình:

V tr ni mc phi phn s.
(Mi vic trong v tr chng có vic nào không là phn s ca ta).

Câu th th hin s chc nch khng nh mt cách mnh m, hào hùng quan nim ca ngi con trai, ngi có t tng ln ca Nguyn Công Tr. Thông qua quan nim này cho thy tác gi luôn luôn ý thc c trách nhim ca bn thân mình, luôn mun xác nh c vai trò và ý ngha ca mình trong cuc sng này.

bai ca ngat nguong  - Phân tích bài thơ "Bài ca ngất ngưởng" của Nguyễn Công Trứ

Nhng tuyên ngôn sng ca Nguyn Công Tr c khng nh nh mt li khng nh, th hin bn lnh ca ngi con trai, là mt iu vô cùng quen thuc trong th ca tác gi Nguyn Công Tr

Nói nh vy ngi c có th khng nh rng Nguyn Công Tr luôn xác nh mt quan nim sng vô cùng sng tích cc, quan nim sng lc quan, ng thi th hin ý thc ca bn thân mình mt cách rõ ràng.

Chính vì luôn ý thc v ý chí ca mình trong tri t mà tác gi Nguyn Công Tr không ngi ngn th hin rõ chí hng làm trai ca mình.

Ông Hi Vn tài b ã vào lng
Khi th khoa, khi Tham tán, khi Tng c ông
Gm thao lc ã nên tay ngt ng
ng.

Câu c ngt nhp u n, chm rãi cùng vi s nghip s dng t khi to nên li sng riêng ca mình khng nh tâm lý vô cùng t hào

Lúc bình Tây, c i tng,
Có khi v Ph doãn Tha Thiên.

Trong nhng câu th ngày ngi c có th hiu c khng nh mt ngi có tài nng thc s th hin ý thc v tài nng a chính bn thân ca tác gi.

Trong nhng câu th này th hin bn ngã ca tác gi Nguyn Công Tr là mt trong nhng phm cht mà ông t hào ó chính là s ngt ngng.

ô môn gii t chi niên
c nga bò vàng eo ngt ngng.
Kìa núi n phau phau mây trng
Tay kim cung mà nên dng t bi
Gót tiên theo ng inh mt ôi dì
Bt cng nc ci ông ngt ngng.

Là mt nhà nho s tng là mt danh tng xông pha ánh trn cuc sng bình d. Tuy nhiên cái cuc li sng y n gin.

c mt dng dng ngi thái thng
Khen chê phi phi ngn ông phong

Vi tác gi Nguyn Công Tr thoát khi nhng vòng danh li, b qua nhng li khen chê i ó chính là cái ngt ngng ca tác gi Nguyn Công Tr.

Khi ca, khi tu, khi cc, khi tùng
Không Pht, không Tiên, không vng tc.
Chng Trái, Nhc cng vào phng Hàn, Phú
Ngha vua tôi cho vn o x chung
Trong triu ai ngt ngng nh ông!

Nguyn Công Tr ã khng nh mình là con ngi trung thành, có o ngha vi nhà vua th hin vic vua tôi rõ ràng, khng nh quan nim sng làm trai ca tác gi nhng câu th u ca tác gi. Bng li so sánh vô cùng c áo tác gi cng nói v y t hào, khng nh lý tng sng ca mình.

Trong triu ai ngt ngng nh ông!

Nguyn Công Tr có c iu ó xut phát t s tài nng có danh ting ca bn thân t s tròn bn phn, th hin bn lnh dám sng i mt phong cách sng tài t. Cùng vi nhng bài th khác nh Chí làm trai, N tang bng… bài ca ngt ngng th hin phong cách ngh thut ca nhà th Nguyn Công Tr.

ông Tho