Phân tích bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh

bài: Phân tích bài th "p á Côn Lôn" ca Phan Châu Trinh

Bài làm

Trong nhng nm u ca th k XX Phan Châu Trinh là mt nhân vt vn chng c ngi i khá là chú ý bi tinh thn yêu nc, yêu nhng ngi dân lao ng ca ông.
Ông thng tham gia vào các hot ng yêu nc ca tri thc tr thi by gi, cùng vi nhng nhân vt tên tui khác ó là Phan Bi Châu.

Bài th "p á Côn Lôn" th hin lòng yêu nc, tính cách mng trong ging th ca tác gi, th hin ý chí hiên ngang, kiên cng ca nhng ngi làm trai sng trong thi k t nc chu nhiu lon lc.

Làm trai ng gia t Côn Lôn,
Lng ly làm cho l núi non.
Xách búa ánh tan nm by ng,
Ra tay p b my trm hòn.

Tháng ngày bao qun thân sành si,
Ma nng chi sn d st son.
Nhng k vá tri khi l bc,
Gian nan chi k vic con con!

Trong nhng nm tham gia hot ng yêu nc có nhng thi k mà Phan Chu Trinh b thc dân Pháp bt giam ti Hu, ri bn chúng lu ày tông ra o Côn Lôn làm kh sai. a danh Côn Lôn khá ni ting vi nhng ngi tù cách mng ca nc ta. Nó là ni ch toàn cht chóc, au thng là ni chôn vùi nhiu chin s cách mng yêu nc qu cm ca dân tc ta trong thi k kháng chin chng Pháp.

Mt ni hoàn toàn tách bit vi th gii ngoài. Nó c mnh danh là a ngc trn gian ni lu ày ca rt nhiu nhà yêu nc tr. Là ni ày a nhng ngi con yêu nc ca dân tc ta, chúng tra tn ra man vi nhng loi cc hình vô cùng tàn nhn. Nhng tinh thn yêu nc và ý chí kiên cng ca nhng ngi dân yêu nc nhng ngi tù cách mng thì không bao gi có th b òn roi dp tt.

Làm trai ng gia t Côn Lôn

Câu th u tiên tác gi Phan Chu Trinh th hin mt th ng hiên ngang, thái ngang tàng không h run s hay khut phc trc cng quyn, ca bn thc dân xâm lc. Trong không gian bao la ca t tri trc cnh a ngc trn gian, trc nhng móng vut òn tra tn dã man ca k thù nhng tác gi Phan Chu Trinh vn th hin thái hiên ngang, khí khái anh hùng ca mình.

phan tich bai tho dap da o con lon - Phân tích bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" của Phan Châu Trinh
Phân tích bài th p á Côn Lôn ca Phan Chu Trinh

Trong không gian b gông cùm ó, ngi tù có th b giam cm v mt th xác nhng tâm hn ca ông vn luôn th hin phong thái ung dung t do. Chí làm trai ca ngi àn ông quân t c th hin qua thái sng kiên cng không s th thách, gian nguy.

Mt ni khc nghit nh vùng Côn Lôn ni nhng ngi tu ngày ngày làm lao ng kh sai cho bn gic, chúng tìm mi cách hành h nhng ngi tù yêu nc, âm mu dùng òn roi làm dp tt ý chí chin u ca h.

H vn là nhng nho sinh, nhng nhà tri thc ch quen cm bút nhng li phi làm nhng công vic vô cùng cc nhc, p á, khuôn vác á, nhng công vic ch dành cho nhng ngi c bp. Nhng nhng vic ó không là cho nhng nhà nho yêu nc mm lòng, chùn bc, mà càng làm cho h thêm cm thù quân xâm lc mà thôi.

Lng ly làm cho l núi non.

Câu th th hin chuyn ngi nho sinh p á không th hin mt công vic lao ng cc nhc, mà là công vic th hin khí phách, bng sc lc, trí tu ca mình h có th làm l núi non, xoay chuyn vn mnh ca dân tc.

Xách búa ánh tan nm by ng,
Ra tay p b my trm hòn.

Nhng ng t th hin hành ng nng nh "xách búa" "ánh tan" th hin hành ng mnh m, dt khoát không mt chút do d. ng thi th hin tinh thn kiên cng không nao núng ca nhng tri thc yêu nc. Dù trong hoàn cnh nào h cng không cm thy run s, nao núng.

Nhng ngi anh hùng yêu nc ca dân tc th hin ngh lc kiên cng, lòng cm thù gic ca mình thông qua nhng hành ng vô cùng mnh m, p tan nm by ng á, th hin vic p tan ch phong kin và thc dân Pháp xâm lc.

Trong sut nhng nm b giam gi Côn Lôn nhà th Phan Chu Trinh ã chu nhiu ày a. Cuc sng tng nh dài ng ng khi mt ngi phi chu cnh tù ày mt t do "nht nht ti thu thiên thu ti ngoi". Nhng chính trong giai on gian kh b mt t do, b hành h v th xác này li giúp cho tác gi Phan Bi Châu rèn luyn ý chí chin u ca mình.

Tháng ngày bao qun thân sành si,
Ma nng chi sn d st son.

Ngi xa thng nói la th vàng gian nan th sc, mun bit mt con ngi có kiên cng anh hùng hay không thì phi tri qua khó khn, gian kh mi có th bit c. Phan Chu Trinh ã mn ý tng trong câu nó này vit lên hai câu th tip theo cho bài th này.

Th hin s chung thy son sc trong trái tim ông dành cho quê hng dân tc là không gì có th phai m. Cuc sng càng khó khn, th thách càng nhiu càng làm cho trong lòng ông nung nu ý chí chin u ác lit mnh m hn.

Nhng th thách mà thc dân Pháp hành h ông Côn Lôn càng làm cho tác gi tr nên rn ri, lòng gan d st, ý chí cm hn càng thêm mãnh lit sôi sc hn bao gi ht. Tình yêu quê hng mun cu dân cu nc càng nung nu sc sôi quyt lit.

Nhng k vá tri khi l bc,
Gian nan chi k vic con con!

Tác gi Phan Chu Trinh ví mình là ngi ging bà N Oa trong truyn c xa i á vá tri làm nên vic ln. Thì hôm nay, có Phan Chu Trinh p á, vá non sông quyt tâm mu s vic ln, thc hin ý chí ca ngi anh hùng.

Dù trong thi im hin ti ông ang b sa c, l bc b thc dân Pháp bt giam gi ti ni ây, nhng dù có gian nan thì th thách cng chng h hn gì my vic cn con, nh nhoi này.

Tác gi xem nhng vic b ánh p, gông cùm xing xích,, làm vic kh sai này ch là nhng vic vô cùng nh bé trên con ng s nghip cu nc cu dân sau này. Nhng câu th th hin thái sng t tin, khoáng t, ý chí kiên cng ca tác gi.

Thân y vn còn, còn s nghip,
Bao nhiêu nguy him s gì âu.

(Vào nhà ngc Qung ông cm tác – Phan Bi Châu)

K thù dùng òn roi, bo lc, nhng hình pht vô cùng dã man làm tan rã ý chí chin u ca nhng ngi dân yêu nc. Nhng chúng ã sai lm ln bi càng tra tn, càng ánh p thì lòng hn thù, ngn la cm hn càng cháy lên mnh m, nung nu, hn bao gi ht.

Bài th "p á Côn Lôn" th hin ging th hiên ngang, hào hùng ca mt nhà nho yêu nc có ý chí kiên cng bt khut xem thng mi him nguy gian kh. Nó th hin t th ca ngi nam nhi chí bn phng, u i tri chân p t không h run s trc tra tn, òn roi ca k thù.

Qua bài th này ta có th thy c tinh thn yêu nc ca tác gi Phan Chu Trinh ông là mt nhà nho, mt nhà yêu nc ni ting ca dân tc ta trong th k hai mi.

ông Tho