Phân tích bài thơ Đi đường

Phân tích bài th i ng

Hng dn

1.Bài th có kt cu khá chun v kiu kt cu ca bài th t tuyt ng lut: bn câu có trình t:

Câu 1: khai (m ra)

Câu 2: tha (nâng cao, trin khai ý câu khai)

Câu 3: chuyn (chuyn ý)

Câu 4: hp (tng hp)

2.Vic s dng các ip ng trong bài th th hin khó khn chng cht, gian lao k tip gian lao, khó khn gian lao trin miên, dng nh bt lun.

Câu th ch Hán hai ln lp li hai ch trùng san (lp núi) vi ch hu (li) gia, ã làm ni bt hình nh th và nhn mnh s trùng ip, núi tip núi, làm cho ý th sâu sc hn.

Ni gian lao ca ngi i b ng núi trong cnh b trói là iu không nói ai cng bit, nhng không phi ai cng cm nhn mt cách thm thía. Ch có ngi nào ã tng tri qua, tng th nghim thì mi thu hiu y cái s thc hin nhiên ó. Câu th rt n s nhng mang nng suy ngh, cm xúc và gi ra ý ngha khái quát sâu xa, vt xa ngoài chuyn i b ng núi.

3.Nim vui sng ca ngi ng trên cao ngm cnh.

T t th ngi tù b a ày ti kit sc, tng nh ã tuyt vng, ngi i ng cc kh y bng tr thành du khách ung dung ngm phong cnh. Câu th th t din t nim vui sng c bit, bt ng, ó là phn thng quý giá cho ngi ã trèo qua bao dãy núi vô vàn gian lao.

Con ng b qua núi gian lao, him tr còn gi lôn con ng cách mng vi nhng khó khn, trc tr và hình nh con ngi ung dung ngm cnh t trên nh núi cao kia chính là hình nh ngi chin s ng trên nh cao ca chin thng sau bit bao gian kh hi sinh. Qua câu th, thp thoáng hin ra hình nh con ngi ng trên nh cao thng li vi t th làm ch th gii.

4.Bài th “i ng” không thuc loi th tc cnh hoc t s mà ch yu thiên v suy ngh, trit lí nhng không phi trit lí lên ging dy i mà nh li k chuyn, tâm s ca chính Bác H trong nhng ngày tù ày. Bn câu th bình d mà cô ng, rt tit kim ngôn t, ý và li cht ch, lôgic, va t nhiên, chân thc, va cha ng t tng sâu xa.