Phân tích bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh

bài: Phân tích bài th “Quê hng” ca T Hanh.

Bài làm

Quê hng luôn là tài không bao gi cn kit i vi các thi s. Mi ngi có mt cách nhìn, cách cm nhn riêng, c trng v quê hng ca mình. Chúng ta bt gp nhng bài th vit v quê hng ca Trung Quân, Giang Nam, T Hanh. Trong ó s nh nhàng, mc mc ca bài “Quê hng” tác gi T Hanh khin ngi c xn xang khi nh v ni ã chôn rau ct rn, ni nuôi dng tâm hn ca mình.

“Quê hng” là hai ting thân thng, c tác gi dùng làm nhan ca bài th. M u bài th bng s mc mc, chân thành mà sâu sc:

Làng tôi vn làm ngh chài li

Nc bao vây cách bin na ngày sông

Hai câu th nh mt li k tâm tình rt i bình d nhng ã khin ngi c hình dung c mnh t mà tác gi áng sng là mt vùng mt bin, làm ngh chài li. Mt ngôi làng gin d, chân cht. Hình nh “nc”, “bin” rt c trng cho mt vùng quê làng bin. Có l nhng iu bình d ó khin cho tác gi vn luôn mong ngóng, nh nhung khi xa quê hng.

Nhng câu th tip theo gi t lên mt khung cnh tuyt p mi khi sáng mai thc dy. S tinh t ca ngôn t và cm xúc khin cho vn th tr nên tr tình, tuyt p:

Khi tri trong gió nh sm mai hng

Dân trai tráng bi thuyn i ánh cá.

Mt lot t ng mang tính cht lit kê khung cnh, không gian thanh bình, ti p ca cnh bin vào bui sáng. “Gió nh”, “sm mai hng” là nhng gì còn neo gi trong lòng ca tác gi khi nh v quê hng. Và mt hot ng vn din ra u ngày là “bi thuyn i ánh cá” c tác gi v nên rt nh nhàng nhng khe khon.

Chic thuyn hng nh con tun mã

Phng mái chèo mnh m vt trng giang

Nu nhng câu th trên nh nhàng, tinh t bao nhiêu thì hai câu th này càng mnh m, quyt lit và khe khon bao nhiêu. Vi hai ng t “hng”, “phng” kt hp vi phép so sánh c áo khin cho bc tranh i ánh cá tr nên giàu cht to hình, giàu ng nét và giáu cá tính mnh. Vi ng t “phng” ã phn nào gi t lên s khéo léo kt hp s tinh t và khe mnh ca nhng ngi dân vùng chài li.

Hai câu sau li tr v vi v lãng mn n bt ng:

Cánh bum ging to nh mnh hn làng

Rn thân trng bao la thâu góp gió

Mt hình nh bình d, thân quen nh cánh bum nhng trong th ca T Hanh li có hn, m cht th. Phép so sánh cánh bun “nh mnh hn làng” có sc gi rt sâu sc, bi rng i vi nhng ngi làm ngh chài li thì cánh bum chính là biu tng cho cuc sng ca h. Mt s so sánh hu hình và vô hình ã làm nên s sáng to ngh thut tuyt vi. Con thuyn ã mang theo c tin yêu, hnh phúc và hi vng ca nhng ngi dân ni ây.

Câu th khe khon và t nhiên ã phn nào làm toát lên c khí th hào hùng trong công cuc chinh phc bin khi.

T Hanh ã miêu t nên mt bc tranh thiên nhiên và bc tranh lao ng sáng to tuyt vi nht. ó là nim t hào, s ca ngi quê hng, t nc.

c bit, khung cnh dân chài li chào ón thành qu sau mt ngày cng thng vt v c miêu t chân thc và y nim vui:

Ngày hôm sau n ào trên bn

Khp dân làng tp np ón ghe v

Nh n gii bin lng cá y ghe

Nhng con cá ti ngon thân bc trng

Hình nh dân làng “n áo”, “tp np” ã phn nào tái hin c không khí vui ti và phn khi ca ngi dân chài sau mt ngày hot ng ht công sut. Nhng con cá “ti ngon” nm im lìm là nhng thành qu mà h t c.

Và có l hình nh con ngi mnh m, khe khon là hình nh trung tâm không th thiu trong bc tranh y

Dân chài li làn da ngm rám nng

C thân hình nng th v xa xm

Hình nh th mn mòi, m cht bin, va khe khon, va chân cht va mc mc toát lên c v p ca nhng con ngi vùng bin quanh nm vt v. T Hanh ã phát hin ra v p tim n ó nh mt iu bình d trong cuc sng này.

Và có l nhng hình nh thân quen ni làng quê y ã khin cho T Hanh dù i xa nhng vn không th nào quên, vn nh v au áu:

Nay xa cách lòng tôi luôn tng nh

Màu nc xanh cá bc chic bum vôi

Thoáng con thuyn r sóng chy ra khi

Tôi thy nh cái mùi nng mn quá.

Mt kh th dt dào tình cm, nghèn nghn trong trái tim tác gi khi nh v mnh t thân yêu mt thi. Ni nh quê dt dào không nguôi khi nhng hình nh thân quen y c ùa v.

Tht vy bài th “Quê hng” ca T Hanh không ch là riêng tình cm ca tác gi giành cho quê hng; mà bài th này còn nói h rt nhiu tm lòng khác ang xa quê hng. Chúng ta càng trân trng hn na mnh t chân rau ct rn, yêu hn na nhng iu bình d nhng thiêng liêng.

Ngun: Th vin vn mu