Phân tích đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục trong tác phẩm “Trưởng giả học làm sang” của Mô-li-e

bài: Phân tích on trích Ông Giuc-anh mc l phc trong tác phm Trng gi hc làm sang ca Mô-li-e – vn lp 8.

Bài làm

Mô-li-e là mt nhà biên kch ln ca Châu Âu th k XVII và là ngi sáng lp ra nn hài kch c in Pháp. Ông phn ánh nhng vn xã hi, phê phán th vn hóa cu kì ca quý tc, nhng l sng gi di, hèn h ca bn quý tc ln nh. Bên cnh ó là s ch giu nhng u óc hp hòi, gia trng, bo th không chu tip thu nhng t tng tin b ca khoa hc. V kch “ Trng gi hc làm sang” là mt tác phm ni ting, mang tính hin thc sâu sc. Mô-li-e ã xây dng lên mt nhân vt hài kch bt h khi to ra s khp khing, bt hòa gia cái ngu dt, ng ngn và cái sang trng nhân vt ông Giuc-anh. on trích “ Ông Giuc-anh mc l phc” ã miêu t sinh ng iu ó.

“Trng gi hc làm sang” là môt v hài kch nm hi, có xen màn ca múa ph ha nên gi là v khúc hài kch. on trích “ Ông Giuc- anh mc l phc” là lp kch kt thúc hi II. Nhân vt trung tâm ca v kch là ông Giuc- anh, tui ngoài bn mi, con mt nhà buôn giàu có. Tuy dt nát thô kch, nhng ông mun hc òi làm sang. Nhiu k li dng tính cách ó, sn ón, nnh hót ông moi tin. Cnh Giuc-anh mc l phc là mt biu hin ca thói hc òi li n mc sang trng ca quý tc. Lão ta ã b bn th may li dng. Tác gi ã khc ha sinh ng, tài tình, làm ni bt tính cách l lng ca mt gã trc phú tha tin rng m. Chân dung hài hc ca Giuc-anh ã gây ra nhng trn ci sng khoái cho khán gi. Màn kch là s châm bim, kích và phê phán mnh m ca Mô-li-e i vi giai cp t sn ng thi.

Màn kch c chia làm hai cnh. Cnh th nht là s xut hin ca ông Giuc-anh và bác phó may din ra ti mt phòng trà. “A! Bác ã ti y à? Tôi sp phát khùng lên vì bác ây”. ó là li reo lên va vui mng va trách móc ca ông Giuc-anh khi bác th may xut hin. Vi thái y chc hn ông Giuc-anh ã hào hng bit nhng nào thy b l phc mình t may- b l phc y chính là nim quan tâm ca ông, có nó mi ngi s bit ông là ngi giàu có, là quý tc.

Ông Giuc-anh ng nghch b ph may la gt. Nhng th ông mua ch toàn dm, nào là chic bít tt cht, “mi x chân vào c và ã t mt hai mt ri”, hay ôi giày không va chân khin ông au chân ghê gm.Tình hung gây ci cng bt u t y. Bác phó may khéo léo qua mt, lp lim, tránh nhng trách móc, bác phó may ã chuyn ch v b l phc. Ông Giuc-anh phát hin ngay hoa b may ngc:”Bác may hoa ngc mt ri”. Mc dù ông rt nóng lòng xem sn phm ca phó may nhng ông vn tnh táo nhn ra li. Bác phó may áp ngay li rng: “nào ngài có bo là ngài mun may xuôi hoa”. Ông Giuc-anh gin lm nhng khi nghe bác phó may nói là quý tc u mc nh th thì ông li thôi, bi ct sao ông mc ging vi quý tc là c. Ch cn nh th, bác phó may không cn phi may li mà còn c khen là” b này may c y”. Ri khi ông hi áo có va vn không, b tóc gi và lông ính m có c chng chc không? Kèm ó là câu tr li y s nnh nt ca phó may:” còn phi hi, tôi ha s nào ly bút mà v hu ngài b áo va khít hn c” ri tip na “chng chc tut”, nhng li y nh rót mt vào tai, càng khin ông Giuc-anh c ý tt .

Ông Giuc-anh phát hin ra bác phó may n bt vi. Nhng ông ch trách móc nh nhàng: “ành là p nhng áng l ng gn vào áo ca tôi mi phi”. Trc s phát hin y, bác phó may không lý lun, bin h mà l i chuyn sang vic th áo. Vi s khôn ngoan y,bác phó may khin ông Giuc-anh không còn gin, tic xém na mà hào hng mc b l phc t lâu. Mt ln na, ông li mù quáng trc nhng sai phm v b trang phc và bác phó may qua mt.

Không ch b la bp, lão trng gi y l chân tng là mt k l bch nh mt con ri khi phó may em bn tay th ph hu ông mc l phc theo th thc, mc theo nhp iu, theo cách mc ca cho các nhà quý phái. Khung cnh tr lên nhn nhp hn, thú v hn, mt màn biu din gây ting ci ln cho khán gi v màn thay l lng theo nhp iu ca dàn nhc. Phi chng thói hc òi ca mt tay trc phú ã bin ông tr thành mt k ng nghch, y s l bch, nh mt thng h không hn không kém.

Nu nh cnh th nht là s tránh né thành công nhng sai sót ca bác phó may thì cnh th hai tr lên hp dn, náo nhp hn vi s nnh lt ca ám th ph, bi ánh trúng tâm lý mà ám th ph ã c mt khon tin hi hnh. Khi mc xong b l phc, có l tay th ph buc ming hoc c tình gi ngay ông là “ông ln”. Khin cho ông ng mình n mc theo li quí phái ã tr thành b trên, sang trng vô cùng. Ông sung sng vi cách mà th ph gi lp tc thng tin cho hai ting ông ln y.

Kim tin tr nên tht d dàng, ám th ph dng nh ã nm thóp c lão, h bin ông thành gã kh kho, ting “c ln” tht lên cm n khin ông thích thú gp nhiu ln: “ , c ln, không phi là mt ting tm thng” và tin c ông vung ra thng mt cách không áng tic. Ông luôn ngh n túi tin ca mình nhng n khi ám th ph nâng ông lên tn tng mây vi hai ting “ c ông” chc nhm”n mt tong c tin cho nó thôi” nhng ông vn sn sàng thng tin cho tên th ph và có l c túi tin cng áng nu ám th ph tôn ông lên bc tng công.

Cnh ám th ph tôn ông trng gi t ông ln lên c ln ri c ông làm cao trào kch c y lên, mang n nhng ting ci ln cho khán gi. Mô-li-e ã làm cho màn kch m s trào phóng, n tung nhng ting ci châm bim thói l bch, háo danh, a nnh, thích c tâng bc ca bn quý tc phong kin li thi.

Mô-li-e ã xây dng thành công nhân vt ht sc sinh ng, khc ha tài tình tính cách l lng ca mt tay trng gi hc òi làm sang mang n ting ci sng khoái cho khán gi. ng thi, qua nhân vt ông Giuc-anh là s phê phán, châm bim nhng k hoang tng v mình, ham thích nhng th không th và không nên có. Tri qua nhiu th k, nhng sc phê phán hin thc ca v kch li vn còn giá tr n bây gi.

Ngun: Th vin vn mu