Phân tích giá trị hiện thực của truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân

bài: Phân tích giá tr hin thc ca truyn ngn "V nht" ca Kim Lân

Bài làm

Tác phm V nht ca nhà vn Kim Lân a ngi c ti vi nhng s phn ca con ngi bên vc thm ca nn ói lch s nc ta nm 1945, nn ói này ã làm cht hai triu ngi dân, tr thành ni ám nh ca nhiu ngi dân.

Nhng trong tác phm ca mình Kim Lân ã vit mt câu nói vô cùng sâu sc rng "Nhng ngi ói h không n cái cht mà ngh n cái sng". ây là câu nói y tính nhân vn, nhân o ca tác gi dành cho a con tinh thn ca mình.

Chính câu nói ca tác gi Kim Lân giúp chúng ta phi i sâu tìm hiu k hn v giá tr hin thc sâu sc nhân vn ca tác phm V nht gii áp cho nhng thc mc ca chúng v s phn nhng ngi nông dân khn kh trong thi k phong kin na thc dân nh th nào.

Nhà vn Kim Lân là mt nhà vn ca nông thôn, ông là ngi vô cùng hiu bn cht, cng nh thói quen ca ngi nông dân. Ông cng là ngi ã tri qua nn ói khng khip này nên ch có nhà vn là thu cm ni khn kh ca ngi dân. Nói mt cách khác Kim Lân chính là nhân chng sng ca lch s v mt giai on khó khn bn hàn ca dân tc.

Thông qua tác phm V nht ca mình ông cng mun t cáo ti ác ca gic và ch phong kin. Chính ch xã hi tàn ác, chà p lên s phn nhng ngi dân lao ng khn kh, bóc lt, v vét ti tn cùng khin cho ngi dân không còn ng sng, khi con giun xéo mãi cng qun, h buc phi ng lên, vùng dy òi quyn sng, quyn t do, hnh phúc cho mình.

Trong tác phm ca mình nhà vn Kim Lân ã t câu chuyn trong mt bc tranh khái quát, th hin c y c bi cnh xã hi lúc ó.

Kim Lân ã t nhng nhân vt ca mình vào nn ói khng khip vi nhng ngi nghèo kh bng b dt díu nhau xanh xám nh nhng bóng ma, và nm ngn ngang khp lu ch".

phan tich gia tri hien thuc trong vo nhat - Phân tích giá trị hiện thực của truyện ngắn "Vợ nhặt" của Kim Lân
Phân tích giá tr hin thc ca truyn ngn V nht ca Kim Lân

Nhng bóng nhng ngi ói dt d i li lng l nh nhng bóng ma, ngi cht nh ng r, sáng nào ngi i làm ng cng nhìn thy vài cái xác mi, thây nm còng queo bên ng, trong bu không khí vn lên mùi xác ngi ang bc mùi hôi thi.

Nn ói nghèo kh ã ã trn ti xóm ng c, nn ói ba vây xung quanh mi gia ình s phn nông dân nghèo kh. Nhân vt Tràng ca chúng ta cng không nm ngoài quy lut ó. Anh sng cnh m góa con côi, nghèo kh, lm li, côi cút.

Bc tranh bi cnh xã hi lúc ó ngi nông dân, ang bên b vc thm ca s sng và cái cht ca nn ói. Ngi cht nhiu hn c ngi sng, nhng ngi sng thì i li vt v nh nhng thây ma. Cuc sng lay lt nh ngn èn trc gió sng hôm nay không bit ngày mai s ra sao.

Trong xóm ng c toàn nhng ngi dân t x v chung nhng khuôn mt hc hác, gy gò nh bóng ma, cuc sng ói khát, không nhà nào có èn, có chút ánh sáng nào c, ch có mt bóng ti, ngi r trong xó ng, bt ng nh thây ma không nhúc nhích.

Trong gia ình Tràng sng cnh m góa con côi, Tràng làm ngh kéo xe, m anh bà c T ã già, không còn nhiu sc lao ng ch có th làm vic nhà, không kim ra tin. Tràng cng không giàu có con nhà danh gia vng tc, ngoi hình bên ngoài thì thô kch, hai quai hàm bnh ra,
Bình thng mt ngi nh anh cu Tràng s khó mà ly c v nhng trong bi cnh nghèo kh ngi cht nh ng r ó.

Anh cu Tràng li d dàng nht c v nh nht c món t ngoài ng mang v. Mt tình hung truyn vô cùng c áo th hin s tinh t, phn ánh giá tr hin thc sâu sc ca tác gi, khi mng ngi chng khác nào mt món , mt vt ri vãi ngoài ng. Nó quá r rúm

Bi cuc sng nghèo kh quá khin cho ngi con gái, v anh cu Tràng cn mt gia ình, cn mt ni nng ta, mt vòng tay m áp bên cnh mình. Th d dàng nhn li anh Tràng v làm v dù không có ci xin, không có ng ký kt hôn hay hai h chng kin chúc phúc. Trong bi cnh nghèo kh y vic ci v, g chng cng khin con ngi ta làm qua loa i khái.

Nhng nhng s phn ca hàng xóm nhng ngi xung quanh gia nhân vt chính ca chúng ta cng không khác gì. Nhng ngôi nhà rúm ró, nm co ro trong bóng ti, cuc sng ca h u lay lt nh ngn èn trc gió, b bóng ti nn ói vây quanh.

Sau êm tân hôn, ba n u tiên khin ngi c xúc ng, hình nh ni cháo cám ã tái hin hin thc sâu sc v nn ói và s phn ca nhng ngi nông dân nghèo khó.

Trong ba cm ngi ta nói ti nhng ngi dân phá kho thóc Nht ca Vit Minh, h m c ti cuc sng mi, m c v mt cuc sng tt p hn. Chính nn ói và nhng s phn ngi nông dân bi thm là nhng nhân chng sng làm nên tính hin thc sâu sc trong tác phm V nht ca nhà vn Kim Lân.

ông Tho