Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố

bài: Phân tích giá tr hin thc và giá tr nhân o tác phm "Tt èn" ca Ngô Tt T

Bài làm

Nhà vn Ngô Tt T là nhà vn ngh thut bc thy trong làng vn hc hin thc nc ta trong nhng nm trc 1945. Ông sáng tác nhiu tác phm i gây c ting vang ln trong thi k phong kin na thc dân, khin ngi nông dân nghèo khó, túng qun, b xô y ti ng cùng.

Tác phm "Tt èn" ca Ngô Tt T th hin ngòi bút hin thc, tinh thn nhân vn nhân o ca tác gi khi ng cm chia s vi ni kh ca ngi nông dân.

Giá tr ngh thut ca tác phm "Tt èn" th hin qua vic tác gi khc ha nhân vt vô cùng chi tit cuc sng khn kh ca nhng con ngi nông dân lao ng c cc lam l.

S ni bt và thành công sâu sc ca nhà vn Ngô Tt T chính là ngh thut khc ha nhân vt. Mt ch Du lam l quanh nm tn to bán mt cho tri bán lng cho t nhng không n, không tin np su thu cho chng mình.

Trong tác phm cai l ch là mt tên mt hng, mt k tay sai vi chc sc vô cùng nh bé nhng ã th hin quyn hành s hng hách ca mình khi è u ci c ngi nông dân khn kh. Hình nh tên cai l chính là hình nh ca giai cp bóc lt tng lp chính quyn thc dân phong kin luôn chà p lên quyn sng quyn hnh phúc ca ngi nông dân khn kh.

phan tich gia tri hien thuc cua tac pham tat den - Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố
Phân tích giá tr hin thc ca tác phm Tt èn ca Ngô Tt T

i lp vi hình nh cp bóc ca tên cai l là hình nh ch Du i din ca ngi nông dân khn kh c nhà vn Ngô Tt T khc ha vô cùng thành công nhm t cáo ti ác ca chính quyn thc dân phong kin. Bn chúng không nhng xâm lc nc ta mà còn bin dân ta thành nô l, sng cuc sng vô cùng lm than nghèo ói, không bng cuc sng ca loài vt.

Tác gi Ngô Tt Tô không ch thành công trong vic xây dng mt hình nh ngi ph n lm than, nghèo kh, in hình ca ngi nông dân lao ng mà nhà vn còn thành công trong vic tô v xây dng tâm lý nhân vt ch Du vô cùng sâu sc.

Trong trích on "Tc nc v b" ch Du ã th hin din bin ni tâm ca mình khá phong phú. Ngòi bút ca nhà vn Ngô Tt T ã i sâu vào tng ngóc ngách trong tâm hn ca nhân vt có th khc ha chi tit và thành công ti nh vy.

Khi nhng tên lính, tên cai l xông ti nhà ch Du, nhm nhe nh bt chng ch anh Du i. Ch Du nhún nhng th hin vi thân phn ngi ph n yu ui nên ch Du ã nhún nhng xin "Ông tha cho nhà cháu". Th hin s kêu cu cu khn ca mt ngi tng lp di vi nhng ngi tng lp trên ca mình.

Nhng trong on tip theo khi tên cai l nh nhm nhe trói anh Du a i ch Du ã không cam chu na. Ch Du th hin quyn ngang hàng ca mình " Chng tôi au m". Th hin s vùng lên ca mt ngi không mun van xin na, mà th hin s ngang hàng quyn làm ngi ca mình.

Trc thái hng hách ca tên cai l, ch Du ã xng bà vi chúng "Mày trói chng bà, bà cho mày xem" th hin, s vùng lên ca ngi nông dân khi b xô y ti ng cùng. Chính khi b xô y ti ng cùng thì ngi nông dân buc lòng phi vùng lên u tranh òi quyn sng ca mình. Nhng ngi nông dân khn kh, nghèo ói, khi b bn cùng hóa, con giun xéo mãi cng qun. Khi b xô ti ng cùng h cng phi vùng lên u tranh òi quyn mu sinh, quyn sinh tn cho mình.

Trong on tác phm th hin ngh thut ca ngôn ng k chuyn ca tác gi Ngô Tt T và ca nhân vt nht ch Du, th hin s ng cm sâu sc ca ngi nông dân trong cnh b chà p, xô y ti ng cùng. Tác gi Ngô Tt T ã th hin tm lòng nhân vn, nhân o ca mình.

Nhà vn Ngô Tt T ã khai ng cm vi cnh ng ca ngi nông dân, hiu rõ ni lòng ca ngi nông dân thu cm cnh ng ca h, cho h quyn sng quyn làm ngi. Thông qua tác phm ca mình tác gi ã vch trn b mt c ác, bóc lt ca ch phong kin thc dân.

Tho Nguyên