Phân tích giá trị nghệ thuật của truyện “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

bài: Phân tích giá tr ngh thut ca truyn "V chng A Ph" ca Tô Hoài

Bài làm

Nhà vn Tô Hoài là mt nhà vn a phong cách ông có th vit lên nhng tác phm vô cùng sinh ng gn lin vi tui th Vit Nam nh tác phm "D Mèn phiêu lu ký"

Ông cng là mt nhà vn hin thc cách mng li lc, gn lin tác phm ca mình vi nhng ngi dân lao ng khn kh vùng núi rng Tây Bc.

Thông qua tác phm "V chng A Ph" nhà vn Tô Hoài mun t cáo ti ác ca ch thc dân phong kin, ch cm quyn thi xa bóc lt ngi dân lao ng ti tn cùng, khin cho h không h có li thoát.

Trong tác phm "V chng A Ph" ngh thut miêu t tâm lý nhân vt vi sc sng bên trong tâm hn ca nhân vt th hin sc sng vô cùng mãnh lit, cho thy sc sng âm tim tàng dai dng ca nhân vt M, và A Ph.

Nu nh nhân vt A Ph bc l nhng ch yu qua hành ng dt khoát, mnh m, thì nhân vt M li th hin qua ni tâm, M có rt ít li thoi, hành ng lp i lp li mt s công vic thng làm mi ngày.

Nhân vt M c miêu t nh con rùa sng trong xó ca, lm li, mt lúc nào cng cúi xung, bun ri ri, th hin s au kh, ca mt cô gái có ni tâm sâu sc.

phan tich nghe thuat tac pham vo chong a phu - Phân tích giá trị nghệ thuật của truyện "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài
Phân tích giá tr ngh thut truyn ngn V chng A Ph ca Tô Hoài

Có th nói thành công ln nht ca nhà vn Tô Hoài trong tuyt phm "V chng A Ph" chính là tác gi ã xây dng thành công nhân vt M. M có cuc sng vô cùng lm li, ít nói, khép kín. Dù M còn tr lm nhng M ã b qua ht tui xuân ca mình k t khi làm con dâu gt n cho nhà thng lý Pá Tra.

Nhân vt M phi làm v mt ngi àn ông mà mình không h thng yêu, không h tôn trng tâm t tình cm ca cô ó là A S. Hn thng xuyên ánh p M không thng tic, hn thng xuyên trói M vào chic ct trong phòng bp.

M tuy mang ting là con dâu nhng thc cht li là nô l phi vào nhà thng lý Pá Tra làm vic tr n cho gia ình chng. Nhiu ln M nh dùng lá ngón t t kt thúc cuc sng ca mình. Nhng thng cha m già yu, nu M cht i ri thì ai s làm vic tr n cho gia ình thng lý. H nht nh s bt cha m cô làm vic tr n cho ti cht.

B ngoài cô im lng, lm li, ít nói, nhng n cha bên trong nhân vt M chính là mt con ngi vô cùng mnh m có sc sng tim tàng nh ngn la ó nh mt ng tro không bao gi tt. Nó c âm âm cháy.

Trong êm l hi mùa xuân, M ã ly h ru ra ung, hi men c ngm dn trong c th khin cho M cm thy ro rc trong ngi. Cô cm thy mình còn tr lm, nhiu ngi ph n có chng vn i chi mà, M mun i chi hi, ting kèn gi bn, c da dit mãi.

Nhà vn Tô Hoài ã miêu t nhân ni tâm ca M trong on vn này vô cùng sinh ng, th hin tm lòng ca tác gi vi nhân vt ca mình, th hin s nhân vn ca tác gi. Nhà vn Tô Hoài ã nhp vào nhân vt tâm trng vi con mt tinh tng và tm lòng bao dung ca mình nh ngi trong cuc vy.

Mt nhân vt M âm thm sng lm li trong bóng ti nhng tâm hn luôn khát khao hnh phúc, mun hng ti cuc sng mi vi nhng iu mi m.

Nhà vn Tô hoài là mt nhà vn có s tinh t tài tình trong vic miêu t thiên nhiên, và nhng phong tc ca ngi dân tc vùng Tây Bc. Trong tác phm "V chng A Ph" nhà vn Tô Hoài ã miêu t rt t m, tinh t, sâu sc.

Tác gi Tô Hoài ã phác ha lên mt bc tranh thiên nhiên vùng Tây Bc trong mùa xuân vô cùng th mng, hùng v, th hin s chân thành ca nhng con ngi dân tc Mông chân cht, hin lành.

Nhà vn Tô Hoài cng phác ha nhng phong tc tp quán ca ngi dân tc Mông trong ngày l Tt, nhng phong tc chi xuân, ting kèn gi bn, cnh nam n vui chi,…

Tác gi Tô Hoài ã s dng ging vn trn thut nh nhàng phù hp vi ni dung ct truyn ca tác phm "V chng A Ph". Thông qua cách miêu t, k truyn ca tác gi cho thy s tinh t, và tinh thn cm thông ca tác gi vi nhân vt ca mình.

Tác phm "V chng A Ph" ã li nhng n tng sâu sc vi ngi c, t cáo ti ác ca tng lp bóc lt, cng hào,ác bá, ca ch phong kin.

Tho Nguyên