Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân

bài: Phân tích giá tr nhân o ca truyn ngn "V nht" ca Kim Lân

Bài làm

Tác phm "V nht" ca nhà vn Kim lân có giá tr nhân o vô cùng sâu sc thông qua tình hung truyn c áo ó chính là tình hung nht c v tác gi cho chúng ta thy cuc sng ti tm ca ngi dân lao ng trong nn ói lch s nm 1945. Và nhng khát khao mãnh lit ca h

Giá tr nhân o là mt giá tr to nên thành công ca tác phm vn hc chân chính. Nó to nên bi nim cm thông sâu sc ca tác gi vi nhng nhân vt ca mình. Nhng ngi nông dân khn kh, bn hàn trong cuc sng.

Tác phm bc l rõ nhng cm xúc xót xa i vi kip ngi thê thm trong nn ói lch s làm cht hai triu ngi. Thông qua ó, tác gi mun t cáo ti ác ca thc dân Pháp ã gây ra nn ói này làm cho dân ta khn kh.

Câu chuyn c vit trong mt xóm ng c, toàn nhng ngi dân t x v chung tp hp thành mt xóm ng c mi, trong s nghèo kh n tn cùng ca cnh vt xung quanh và nhng np nhà lp sp.

Trên con ng v xóm ng c y ánh sáng hin lên vô cùng m mt, leo lét nhng con ngi i li nh nhng bóng ma. Xác ngi cht cha kp chôn ct nm ngn ngang, bên cnh nhng ngi sng vt v không có ni c trú, mùi xác thi bc lên, ri tng by qu n c gào lên thê thit.

phan tich gia tri nhan dao trong truyen vo nhat - Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn "Vợ nhặt" của Kim Lân
Phân tích giá tr nhân o ca truyn ngn "V nht" ca Kim Lân

Bên cnh ó vng vng là ting trng thúc thu, nhng a tr thì ngi trong nhng xó ng không bun nhúc nhích bi chúng quá ói và mt mi nên không còn sc lc vui ùa chy nhy na.

Trong bi cnh nghèo ói y mt ngi xu xí nh nhân vt Tràng, hai con mt ti hí, quai hàm bnh ra, ng nét thô kch làm ngh kéo xe thuê, nghèo khó sng cnh m góa con côi li nht c v.

Giá tr nhân o ca truyn ngn còn th hin trong lòng tin sâu sc vào vic nhng nhân vt trong tác phm tin tng vào tng lai, s i i. Nhân vt anh cu Trang tuy có v ngoài xu xí nhng tim n bên trong là s cm thông bit thng yêu ngi khác, che ch giúp ngi khác trong cnh khn kh.

Trong hoàn cnh nghèo khó nhng Tràng vn hào phóng ãi th bn bát bánh úc, ri ln sau gp Tràng cng quan sát ngi ph n này dng nh th gy hn, cái áo rách t ti cp cái thúng con.

Có l t giây phút ó Tràng ã ni lên s trc n trong lòng, mun cho ngi ph n kia nng ta vào mình c hai cùng nng ta vào nhau, c gng qua cn ói kh này.

ó chính là s nhân o trong con ngi Tràng. Trong khi nn ói ang hoành hành, ngi cht nh ng r, thêm mt ngi là thêm mt ming n, nhng Tràng vn sn sàng cu mang th, a th v nhà cùng chung sng.

Bà c T m ca anh cu Tràng cng là ngi có tm lòng nhân vn, nhân o. Bà thng yêu con ht mc. Bà c T xut hin vi dáng ngi ã già c lng còng, mt kèm nhèm, nhìn t xa bà thy trong nhà mình có mt ngi ph n bà tng mình trông gà hóa cuc.

Nhng khi li gn ti nhà thy ngi ph n kia chào mình bng u, ri nghe anh cu Tràng gii thiu "ây là nhà con" thì bà c T không còn nghi ng gì na. Bà thoáng chút thng xót cho s phn ca mình và con trai, ngi ta ci v trong lúc n nên làm ra, còn mình thì ci nhau trong lúc nghèo ói, túng qun.

Nhng ri bà li vui v chp nhn bà ngh rt tích cc "Có gp hoàn cnh khn khó nh lúc này thì ngi ta mi ly ti con mình, mà con mình mi có v". Bà c T nhìn mi chuyn vô cùng thu áo tích cc. Bà thy nhiu nim vui hn là ni bun trong vic anh cu Tràng nht c v trong thi k ói kh.

Chính ngi m khn kh này ã luôn to không khí vui v cho gia ình con trai và con dâu ca bà vui v mà c gng phn u vt qua thi k ói kh này. Ngi m già khn kh y luôn ming ng viên con trai con dâu ca mình. Không ai giàu ba h, không ai khó ba i, chm ch làm n bit âu nh tri thng li cho khm khá.

Sáng hôm sau, gia ình anh cu Tràng t khi ly v ã thay i hn nhà ca gn gàng, vn tc c nh sch c, mi th tht s là mt gia ình dù còn nhiu n s nghèo khó.

Nhng nó vn th hin ó là mt gia ình, m m sum vy. Trong ba cm gia ình, hình nh ni cháo cám ã ám nh ngi c vô cùng, nhng trong mâm cm m bc nghèo kh y ai cng nói ti tng lai, nói ti chuyn vui. H cùng nhau hy vng vào cuc sng mi.

Giá tr nhân o ca tác phm làm nên nim tin cho nhng con ngi lao ng nghèo kh, khn khó.. Nó chính là bn nng sng, khát khao c hnh phúc ca mi con ngi. Nó th hin s nhân vn, nhân o ca tác gi Kim Lân khi ng cm vi ngi nông dân, nhân vt ca mình.

Tho Nguyên