Phân tích “Hạnh phúc một tang gia” của Vũ Trọng Phụng

bài: Phân tích "Hnh phúc mt tang gia" ca V Trng Phng

Bài làm

Nhà vn V Trng Phng c mnh danh là ông vua phóng s t Bc, mt nhà vn châm bim sâu sc ngh thut bc thy v s ma mai, mt cây bút trào phúng vô cùng c sc, sâu cay.

Trong tác phm "S " nhà vn V Trng Phng ã phác ha thành công mt xã hi na tây na ta thi nát, l lng, d hm. Trong ó, nhng k nh nhân vt Xuân tóc c lên ngôi bi nhng trò bp bm d hm ca hn

Trích on "Hnh phúc mt tang gia" th hin s hnh phúc mt gia ình khi mà cha ông h mt i nhng li mang v cho h khá nhiu li ích. Ông con trai thì có c hi cai qun tin bc giang sn cha li, l con cháu có c hi mi bn bè ti, ri là c hi n mc l lng, lic mt a tình, chia chác tài sn, th hin s giàu có thanh th ca gia ình thông qua hình thc t chc ám ma tht ình ám khác ngi.

Còn thc cht trong ám ma tang gia bi ri ó chng có ai tht lòng thng cho ngi quá c va nm xung. Có chng ch có mt cô ngi hu cùng quê, thng xuyên chm sóc c c Hng là nh nhng git nc mt thng tic tht s.

Ngay trong nhan ca on trích "Hnh phúc mt tang gia" tang gia mà li hnh phúc làm sao c nhng chuyn i tng ùa mà nh tht. Vì ông c c Hng m ã lâu ngày cha chy nhiu nhng không khi c tn kém tin bc. L con cháu thì ch mong ông cht c chia chác tin bc ca ông. Bi ông c c Hng rt giàu có.

hanh phuc mot tang gia - Phân tích "Hạnh phúc một tang gia" của Vũ Trọng Phụng
Phân tích on trích "Hnh phúc mt tang gia" ca V Trng Phng

Mâu thun và s trào phúng th hin nhng chi tit trc khi ông c t, ông c Hng cht, các con cháu ch mong ông chóng cht nên chúng ch mun mi mt ông c t rm khám xét qua loa, ri kê thuc v vn ông an tâm là có mi bác s. Nhng ri chúng ch mong ông cht, mi hình thc mi thy thuc ch là la bp ông c gn t xa tri mà thôi.

Chính vì vy chúng mi nh v tên Xuân tóc mt ngi không cha không m, làm ngh nht banh sân qun vt mi ba ln vào tù vì trm cp, ánh nhau và nhìn trm àn bà con gái tm. Hn có mt quá kh en ti, nhng di li qung cáo ca v chng Vn Minh ch tim may Âu Hóa cháu c c Hng thì hn bng nhiên tr thành mt bác s i du hc Pháp v.

Ri bng mt nm lá thuc v vn hc mót c t ngày i bán thuc do ch, hn huênh hoang v nhng kin thc y hc ca mình. Nhng không may cho hn nm lá thuc ó li cu c c c Hng.

Chc không phi thuc ca hn hiu nghim mà do tâm tng ca c c Hng tng ó là thuc tiên nên c gng gng t cm thy mình khe li. Vic c c Hng c hn cha khi bnh làm cho mi ngi n hn lm.

Nhng cng gây phin lòng cho nhiu con cháu trong gia ình. úng lúc ó hn c cháu r c c Hng chng ca cô Hoa Hng thuê mi ng nói trc mt nhà v anh ta rng "Tha ngài ngài là mt ngi chng mc sng". Ngi cháu r c c Hng bit v mình ngoi tình t lâu, nhng anh ta cam chu vì hy vng s c nhà v n b thit thòi danh d b cm sng bng mt món tin kha khá. Chính vì vy, hn thuê Xuân tóc nói nh vy khi gia ình v có mt ông .

Nhng chính câu nói này ca Xuân tóc làm c c Hng sc quá mà cht. C gia ình không ai trách mng hn mà vui mng phn khi ra mt, coi hn là ân nhân cu mng. Và hnh phúc mt tang gia bt u.

Trong ám tang ca ông cha mình nhng nhng thành viên trong gia ình li ht sc hoan h, cô cháu gái Tuyt thì hnh phúc vì c din áo tang, vô cùng mng manh, trang phc ngây th na kín na h lãng mn mang ni bun man mác.

Con trai c c Hng thì c nm gi tay hòm chìa khóa, còn ông cháu r ông phán mc sng thì thành k v b vì cái cht ca ông v mà c chia thêm tài sn, li còn c phn nhiu vì ly phi cô v chc nt.

Thông qua on trích Hnh phúc mt tang gia ta thy c ngh thut trào phúng bc thy ca nhà vn V Trng Phng ông ã miêu t s nh nhng ca ám ma này, s lng loàn ca nhng cô con gái na tây na ta nh Thuyt, Hng Hoa, hay bà Phó oan.

Ngòi bút châm bim ca tác gi V Trng Phng có sc mnh ghê gm nó th hin s phn ut ca tác gi trc xã hi phong kin na thc dân vô cùng thi nát, tha hóa o c.

Tho Nguyên