Phân tích hình ảnh người nông dân trong “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu

bài: Phân tích hình nh ngi nông dân trong "Vn t ngha s Cn Giuc" ca Nguyn ình Chiu

Bài làm

Trong nn vn hc th k th XIX thì nhà th Nguyn ình Chiu là mt ngi tiêu biu và gây c nhiu ting vang ln bi nhng bài th ca ông u mang ý ngha yêu nc, thng dân gn lin vi nhng s kin ca dân tc.

Bài th "Vn t ngha s Cn Gic" th hin hình nh ngi nông dân mi vô cùng hào hùng, anh dng, bi tráng nh nhng tng ài sng sng qua thi gian. H ã không qun ngi thân mình hy sinh xng máu bo v nn c lp ca quê hng, t quc.

Chính nhng ngi nông dân y, h sinh ra không phi làm Tháng Gióng, Lê Li, Quang Trung… Nhng trong bi cnh nc nhà b lâm nguy thì tt c u hóa anh hùng.

Nhng ngi nông dân nghèo kh y quanh nm ch bit khoc lên mình chiêc áo nâu ca t, gin d, mc mc gn gi nhng khi t nc lâm nguy h ã ng trong khung cnh bão táp tr thành nhng ngi hùng dân tc.

Hi ôi! Súng gic t rn, lòng dân tri t

Nhng ngi nông dân quanh nm ch bit cày cuc, vun trng, cuc sng nghèo khó nhng bình yên lm thay. H không h quen ting súng n. Mi ngày trôi qua h u làm công vic ng áng ca mình, bán mt cho tri bán lng cho t kim k sinh nhai.

S nghèo khó lc hu khin cho mi ngi dân ch bit cui cút làm n. Bng mt câu vô cùng ngn gn nhng tác gi Nguyn ình Chiu ã khc ha thành công cuc sng ca ngi nông dân Vit Nam thi xa, khi quanh nm sut ngày sut tháng ch bit cm mt vào làm lng lo cái n cái mc. S chân cht tht thà ca h th hin qua hai t "Cui cút"

phan tich hinh anh nguoi nong dan trong van te nghia si can giuoc - Phân tích hình ảnh người nông dân trong "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" của Nguyễn Đình Chiểu
Phân tích hình tng ngi nông dân trong Vn t ngha s Cn Giuc ca Nguyn ình Chiu

Ai cng ngh cuc i ca h mãi nh vy, t i này sang i khác ngi nông dân thì vn mãi là ngi nông dân cho ti mt ngày quân gic xâm lng t nc ta. Chúng chà p lên cuc sng vn ã nghèo kh ca ngi dân, giày xéo nhng mnh t quê hng thân thuc.

Khin cho nhng ngi dân hin lành, cht phác quanh nm lam l phi sng trong thp thm lo âu, vì s cht chóc tàn phá ca l gic trên quê hng ca mình.

Chính bn gic xâm lng cp nc kia ã ly i nhng gì gn bó máu tht vi h, chúng phá tan c m bình d, gic m yên bình ca nhng ngi dân lam l ni thôn quê. Ni ut hn, nghn ngào y ã bin nhng ngi nông dân bình thng gin d thành nhng chàng Thánh Gióng anh hùng.

Mt khi t quc chu cnh thê lng lm than thì mi ngi dân u là mt chin s, h cn phi chung vai góp sc cho t nc bo v quê hng t quc ca mình. ó là trách nhim không phi ca riêng ai.

“Ba thy bòng bong che trng lp, mun ti n gan.
Ngày xem ng khói chy en sì mun ra cn c
Mt mi xa th s, há ai chém rng ui hu
Hai vng nht nguyt chói loà, âu dung l treo dê bán chó”

Chính tình yêu quê hng t nc ã khin trái tim h tr nên anh hùng, p lp lánh bin h t nhng ngi nông dân nghèo kh lam l tr thành nhng anh hùng cháu con ca dòng máu lc hng.

Khát khao c ra chin trng git gic c chin u vi k thù bo v mnh t quê hng chính là mong mun c m vô cùng mnh m thôi thúc h khin h lên ng, dù trên ngi không có áo giáp ch có manh áo vá, hay không có giày inh xông trn mà ch chân t dép lê.

Nhng ngi chin s Cn Giuc dù ch là nhng ngi nông dân nhng khi ra chin trng h ã làm mi ngi phi vô cùng kinh ngc, bi s anh dng mu trí, qu cm ca mình.

Cuc chin có th mãi mãi ly i tính mng s sng ca nhng ngi nông dân nghèo kh này nhng tinh thn x thân vì quê hng t nc ca h không gì có th sánh c. Dù nhng ngi chin s này có s chênh lch trong tng quan vi lc lng vi gic. Nhng ý chí ca h thì không ai có th sánh bng.

Hình tng ngi chin s nông dân áo vi khc kh trên nhng cánh ng y ám khói bom n ca chin tranh. Nhng âm thanh làm vang ng, náo lon c mt mùa hè. Nhng con ngi chin s áo vi ó ã tr thành mt biu tng anh hùng ca t nc chúng ta. Mt thi k áng nh trong lch s phát trin ca dân tc.

Trong t th chin u kiên cng, anh dng ó hình nh ngi chin s Cn Giuc sáng lên nhng tia sáng lp lánh, bi h gánh trên vai mình vn mnh ca dân tc, ca non sông t nc bi trái tim h m áp tình yêu vi quê hng con ngi quê mình.

Dù có th h phi hy sinh thân th, nhng sng phi chu kip lm than nô l, là tay sai cho gic thì thà mt ln chin u ht mình em vinh quang cho cho t quc còn hn là sng nhc nhã ê ch.

“Ôi thôi thôi!” th hin mt ting kêu, ai oán, mt ting khóc thê lng ca tác gi Nguyn ình Chiu vi nhng ngi con áo vi ca dân tc nhng ngi chin s Cn Giuc mãi mãi nm li ni chin trng nhng tinh thn thà cht vinh còn hn sng nhc ca h thì còn sáng mãi.

Tác gi Nguyn ình Chiu bng tm lòng thng cm th hin tinh thn nhân vn ca mình a vit lên mt bài th ca ngi tinh thn yêu nc ca nhng ngi chin s Cn Giuc nhng ngi nông dân áo vi kiên cng dng cm.

Tho Nguyên