Phân tích hình ảnh Ông Đồ trong bài thơ cùng tên của Vũ Đình Liên

bài: Phân tích hình nh Ông trong bài th cùng tên ca V ình Liên

Bài làm

Nhà th V ình Liên là mt nhà th u tiên tiên phong cho phong trào th mi. Tác phm ca V ình Liên có nhng tác phm có giá tr ngh thut vô cùng sâu sc, li ting vang cho ti ngày nay. Bài th "Ông " là mt bài th th hin cho s thành công ca tác gi V ình Liên.

Ni dung ca bài th th hin s hoài c ca tác gi V ình Liên vi mt truyn thng tt p mang nét vn hóa riêng ca dân tc Vit Nam nhng b mai mt dn.

Bài th "Ông " c tác gi V ình Liên sáng tác khi mà nn nho giáo ngày càng b công chúng quên lãng, nhng tinh hoa xa ch còn li chút tro tàn. Ông và ch Nho cng không còn tn ti nhiu na. Trong hai kh th u tiên tác gi V ình Liên ã nhc li thi k hoàng kim ca nho giáo khi mà ch vit ca các ông luôn c trân trng:

Mi nm hoa ào n
Li thy ông già
Bày mc tàu giy
Bên ph ông ngi qua
Bao nhiêu ngi thuê vit
Tm tc ngi khen tài
Hoa tay tho nhng nét
Nh phng múa rng bay

Trong hai kh th này ã nói lên thi gian và a im mà ông thng làm vic. ó chính là khi nm ht Tt n vào dp mùa xuân khi hoa ào n r, ông thng vit ch cho nhng ngi dân hy vng vào mt nm mi, an khang, thnh vng, bình an, sc khe.

Trong kh th có hoa ào vô cùng thm ti, li có màu ca giy và mc tàu làm cho mi nét trong bc tranh t hình nh ông thi k hoàng kim tr nên vô cùng ti vui, sng ng, tràn ngp sc sng. Thi gian c vit vi hai t " mi nm" th hin s lp i lp li nh mt vic làm vô cùng quen thuc.

phan tich nhan vat ong do trong bai tho ong do - Phân tích hình ảnh Ông Đồ trong bài thơ cùng tên của Vũ Đình Liên
Phân tích nhân vt Ông trong tác phm "Ông " ca V ình Liên

Công vic vit ch ca ông thng xuyên din ra trong nhng nm mà nho giáo phát trin mnh m nht, nên nm nào cng có nhng thy ngi vit ch, nhng ni có ông ngi qua li, ni ông mà mi ngi ti xin ch mt cách d dàng.

Tác gi V ình Liên th hin ngh thut vit ch ca ông nh rng bay phng múa, th hin ngh thut so sánh vô cùng phóng khoáng, bay bng ca mt con ngi có tài ngh.

ng thi th hin s cao quý qua nhng li khen ngi ca tác gi. Thông qua cách miêu t cách s dng t ngh cho thy s tôn trng ca tác gi vi nhng ngi lu gi truyn thng vn hóa ca dân tc.

Trong hai kh th tip theo tác gi ã khc ha mt hình nh mt bc tranh ông thi k lc lõng, khi nho giáo tht sng, dòng i mà ch Nho ã tr thành mt quá kh ca thi k hoàng kim, ch còn li tàn tích.

Nhng mi nm mi vng
Ngi thuê vit nay âu
Giy bun không thm
Mc ng trong nghiên su
Ông vn ngi ó
Qua ng không ai hay
Lá vàng ri trên giy
Ngoài tri ma bi bay

Câu th c nhc li thi gian và a im th hin mt mùa xuân na li ti, cnh vt hoa ào vn ti thm, nhng ch có hình nh ông già quen thuc không thy na.

Nhng con ngi không quan tâm ti vn hóa nho giáo na. Ngi dân ã quên i dn nét vn hóa quen thuc, áng trân trng. Nhng câu th này th hin cnh tàn li ca mt nét p vn hóa nho giáo, vi nhng t giy bun thm, mc ng trong "nghiêng su", th hin s hng h ca ngi dân trong thi k hin i.

Th hin giy và mc cng có cm xúc nh con ngi, cng cm thy bun khi mình b b ri và quên lãng theo dòng thi gian. Nhng câu th vô cùng xúc ng th hin s a tài ca tác gi V ình Liên.

Trong kh th cui cùng tác gi V ình Liên ã dùng nhng t ng thành kính trân trng bày t ni lòng ca tác gi vi nét vn hóa truyn thng ca dân tc.

Nm nay hoa ào n
Không thy ông xa
Nhng ngi muôn nm c
Hn âu bây gi

M u bài th tác gi V ình Liên u vit mi nm hoa ào n/Li thy ông già. Trong kh th kt thúc câu th có chút thay i nhng kt cu không h thay i. Nm nay hoa ào n/Không thy ông xa khin cho bài th kt cu vô cùng thng nht cht ch.

Hoa ào thì c n mùa xuân u n ti thm th hin s vui ti, sinh ng, ch có ông là hoàn toàn bin mt. Bin mt mt giá tr vn hóa ca nc ta.

Trong câu th cui th hin câu hi tu t "Nhng ngi muôn nm c/ Hn bây gi âu" th hin s tic thng ca tác gi vi mt nét p vn hóa ca dân tc.

Thông qua bài th "Ông " tác gi ã khc ha nhân vt ông vi ngh thut vô cùng tinh t, th hin ni nim xót xa ca tác gi vi mt giá tr vn hóa ca dân tc.

Tho Nguyên