Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

bài: Phân tích hình tng cây xà nu trong truyn ngn “Rng xà nu” ca Nguyn Trung Thành

Bài làm

Nhà vn Nguyn Trung Thành là mt nhà vn gn lin vi mnh t và con ngi Tây Nguyên. Mi tác gi phm ca Nguyn Trung Thành Vit u vô cùng sâu sc th hin mt hình nh anh dng kiên cng.

Tác phm "Rng xà nu" là tác phm tiêu biu ca nhà vn Nguyên Trung Thành khi ca ngi v con ngi mnh t Tây Nguyên mang m cht s thi. c bit, chính tác gi Nguyn Trung Thành ã xây dng hình tng cây xà nu m cht anh hùng chí khí vô cùng kiên cng, trên mnh t Tây Nguyên anh dng ó.

Trong sut tác phm "Rng xà nu" là hình tng nhng cánh rng xà nu anh dng, ây là hình tng trung tâm xuyên sut ca tác phm và ngun cm hng bt tn ca tác gi Nguyn Trung Thành miêu t tng nhân vt c th vi nhng nét anh hùng, kiên cng nh nhng cây xà nu.

Cánh rng xà nu là mt loi khá ph bin vi núi rng cao nguyên, nhng vùng t bazan, vô cùng kiên cng bt khut, th hin s anh dng ca nhng ngi dân Tây Nguyên yêu nc mun bo v c lp ca mnh t quê hng.

Không chu u hàng s phn ca mình, mà anh dng ng lên chin u ti bo v mnh t quê hng. Nó th hin lòng yêu nc ca ngi dân Tây Nguyên, s anh dng bt khut ca h nh nhng cánh rng xà nu kiên cng trong bom n. Nhng cánh rng xà nu là biu tng ca ngi dân anh dng mu trí, gian nan, khó khn không sn lòng, chùn bc, mà vn hiên ngang ng lên.

phan tich hinh tuong cay xa nu trong tac pham rung xa nu - Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành
Phân tích hình tng cây xà nu trong tác phm Rng xà nu ca Nguyn Trung Thành

Hình tng cây xà nu c tác gi ly t cho nhan , c tác gi u tiên m u và kt thúc câu chuyn trong hình nh cánh rng xà nu vô cùng hoang s, bt ngàn. Hình nh cánh rng xà nu c tác gi Nguyn Trung Thành s dng hoàn toàn n ý, nó là ý ngha n d mang tính s thi vô cùng c sc.

Hình nh thiên nhiên hùng v va khng nh ý chí qut cng, hiên ngang ca con ngi Tây Nguyên. Nó chính là hình nh i din ca ngi dân Tây Nguyên anh dng.

Cây xà nu là mt biu tng ca Tây Nguyên bt ngàn, gn lin vi cuc sng s phn ca nhng ngi dân Tây Nguyên. Cây xà nu gn lin vi nhng s phn ca ngi dân làng Xô Man anh dng.

Cánh rng xà nu cng là nhân chng sng chng kin nhng du mc lch s ca dân làng Xô Man. Nó nh ngn uc dn ng cho ngi dân vùng Tây Nguyên i úng ng. Hình nh mi u Tnú b t khi tm nha xà nu, thiêu t mi u ngón tay ca anh.

Cây xà nu chính là biu tng tinh thn nó chính là biu tng ý chí ca ngi dân Tây Nguyên trong nhng lúc gp khó khn kiên cng anh dng.

Mi khi cánh rng xà nu b nã n bi gic M thì chúng vn kiên cng vt lên, khi mt cây này ngã xung thì nhng cây khác mc lên, cây sau xanh tt khe mnh hn cây trc.

Nhân vt anh dng Tnú mc dù b tra tn nhng bng sc sng bn b vn luôn c gng ht sc gng gng dy chin u ti hi th cui cùng. Th hin sc sng bn b ca nhng cánh rng xà nu cng nh con ngi mnh t Tây Nguyên.

Con ngi Tây Nguyên luôn có c m hòa bình mun có cuc sng m hnh phúc. Tác gi ã gi nhng nim c m ca mình qua hình nh cánh rng xà nu xanh tt bt ngàn ti bt tn.

Cây xà nu là mt loi cây sinh trng vô cùng tt, do dai không d b qut ngã, con ngi Tây Nguyên cng vy khi ngi này mt i ngi khác s thay th. Bà Nhan vn là liên lc viên ca cách mng nhng khi bà b gic bt c cht u th uy, thì có Tnú ng lên thay th.

Nhng th h lão thành cách mng nh c Mt, ri ti Mai, Tnú, bé Heng, bé Dít…nhng th h con ngi Tây Nguyên yêu nc kiên cng, dng cm nh cánh rng xà nu bt ngàn xanh tt.

Nhà vn Nguyn Trung Thành bng tình yêu ca mình vi con ngi và mnh t Tây Nguyên quan sát tinh t ã khc ha nhân vt vô cùng thành công nhiu sc ám nh xúc ng vi ngi c.

Tho Nguyên