Phân tích hình tượng em trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh

bài: Phân tích hình tng em trong bài th "Sóng" ca Xuân Qunh

Bài làm

Nhà th Xuân Qunh là mt nhà th ni ting vi nhng bài th tình th hin khát khao yêu ng, hnh phúc la ôi ca mt ngi con gái ang trong thi k rc r ca i ngi. Ni lòng ca ngi con gái ang yêu luôn mun có mt hnh phúc trn vn bình d.

Trong thi k vn hc hin i, nhà th Xuân Qunh là mt nhà th ln xng áng c coi là mt ngi bc thy v tình yêu. tài tình yêu luôn là tài hp dn c Xuân Qunh sáng tác rt nhiu và li nhiu bài th vô cùng tuyt tác.

Trong ó, bài th Sóng là mt bài th vô cùng tiêu biu. Nó c vit bng ngun cm hng vô cùng bt tn, th hin mt tâm hn ngi ph n ang yêu vô cùng mãnh lit. Nhân vt em tr tình trong bài th Sóng ã nói lên ni lòng ca rt nhiu ngi ph n khi yêu.Tâm hn ca ngi con gái tr khát khao yêu ng mãnh lit m c có mt tình yêu trn vn thy chung.

Cùng vi nhân vt em cái tôi tr tình ca tác gi và hình tng sóng trong bài th, c hai nh hòa làm mt có nhng im tng ng vô cùng tinh th. Sóng chính là hình nh n d ca nhân vt em ngi con gái ang yêu. Là cái tôi tr tình ca tác gi Xuân Qunh nhp hn vào sóng làm nên mt bài th vô cùng n tng. Sóng và em tuy hai mà là mt.

phan tich nhan vat em trong bai tho sog - Phân tích hình tượng em trong bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh
Phân tích nhân vt em trong bài th Sóng ca Xuân Qunh

Hình tng con sóng là mt sáng tác ngh thut vô cùng xut sc ca nhà th Xuân Qunh. Vit v th tình, v thuyn và bin thì rt nhiu nhng có l bài th Sóng ca nhà th Xuân Qunh vn có v trí riêng ca nó.

Trong kh th u ca bài th, tác gi ã din t tâm lý i nghch ca mt ngi con gái ang yêu, khát khao tình yêu.

D di và du êm
n ào và lng l
Sông không hiu ni mình
Sóng tìm ra tn b

Khát khao tình yêu ca mt cô gái tr trái tim ang xuân tâm hn ang cng tràn nha sng ro rc mt tình yêu la ôi, là iu vô cùng bình thng ca mt ngi con gái. Nó cng chính là con sóng kia, trng tn vnh cu vi thi gian không bao gi cn. Ngi con gái khi yêu có lúc vui lúc bun thng din ra bt cht.

Nó chính là tâm trng chung ca tt c nhng ngi ang yêu, bi khi yêu ai cng r iên mt chút có nh vy mi gi là tình yêu tht s.

Ôi con sóng ngày xa
Và ngày sau vn th
Ni khát vng tình yêu
Bi hi trong ngc tr

Tình yêu thì dù thi nào cng th luôn có nhng din bin tâm lý chung ca nó. Nó có th làm cho con ngi tr nên mnh m hn, cng có th làm cho con ngi tr nên yu ui mt i lý trí ca mình.

Dù ngàn xa, hay ngày nay thì tình yêu vn luôn là th tình cm mãnh lit mà con ngi luôn mun tìm kim, mun c tn hng mt cách trn vn.

Sóng bt u t gió
Gió bt u t âu
Em cng không bit na
Khi nào ta yêu nhau.

Tình yêu nó n và i theo quy lut t nhiên không có ai có th kìm ch hay khng ch níu gi c. Nhà th Xuân Qunh ã lý gii rt úng mt quy lut muôn i ca tình yêu ó chính là "Em cng không bit na/ Khi nào ta yêu nhau?. Tình yêu tn ti theo mt nhp iu riêng ca con tim, chng tuân th mt quy tc sng nào.

Nu ai ó bit c lúc nào tình yêu n vi mình thì ngi ó tht s rt gii, bi tình yêu nó bt thình lình xut hin vào lúc mà chính bn thân ta không mong ch không bit trc.

Con sóng di lòng sâu
Con sóng trên mt nc
Ôi con sóng nh b
Ngày êm không ng c.

Ni nh luôn là mt iu rt bình thng hin hu trong tình yêu. Khi yêu nhau ngi ta thng mun c bên nhau mãi mãi, ch cn xa cách mt chút thôi là ã cm thy nh nhung ri. Ni nh ca tình yêu ro rc mãnh lit. Nó làm cho con ngi vui bun bt cht, làm cho con ngi tr nên ngn ng, ng ngn không hiu c chính bn thân mình ti sao li th.

Ni nh trong tình yêu làm cho tình yêu ó tr nên mãnh lit, p hn bao gi ht. Khong cách trong tình yêu làm cho ngn la tình càng thêm bùng cháy thiêu t tâm trí nhân vt em, cái tôi tr tình trong bài th Sóng.

Ni nh cng th hin tình cm sc son chung thy ca ngi con gái dành cho chàng trai mà mình yêu say m. Nó ám nh hn tình yêu, và khi ni nh lên ti nh im nó s hóa thành vô tn.

Cuc i tuy dài th
Nm tháng vn qua i
Nh bin kia du rng
Mây vn bay v xa.

Ngi con gái trong bài th này luôn p mt nim tin s hy vng v tình yêu ca mình, nim tin dành cho i phng cho hnh phúc tng lai ca hai ngi. Nhng câu th va th hin s an i, ng viên tinh thn ca bn thân, và ngi con gái tin tng rng dù th nào thì con sóng vn luôn hng vào b, dù có nhiu ngn tr, trái ngang. Trong tình yêu dù có nhiu khó khn, tr ngi thì vn ti hnh phúc la ôi.

Bài th Sóng ca Xuân Qunh là mt bài th vô cùng c sc tiêu biu cho t tng, phong cách th ca nhà th Xuân Qunh. Th hin mt tâm hn th ln, luôn khát khao yêu thng mãnh lit ca mt ngi ph n ang xuân.

ông Tho