Phân tích nhân vật cai lệ trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố

bài: Phân tích nhân vt cai l trong on trích "Tc nc v b" ca Ngô Tt T

Bài làm

Tác phm "Tt èn" vi on trích "Tc nc v b" th hin nh cao ca s mâu thun giai cp, th hin rõ cách nhìn ca nhng con ngi giai cp khác nhau. Trc ht là cách nhìn ca tác phm vào bn tay sai, ca th phong kin na thc dân.

Nhân vt cai l là ngi i din cho tng lp ngi tay sai, tàn ác bt nhân, luôn chà p lên s phn ca ngi nông dân, coi mng ngi nh c rác. Chúng ra sc bóc lt ngi dân xô y ngi nông dân ti cnh ng cùng, không có li thoát ti mc phi vùng lên u tranh "Tc nc v b"

Cai l th hin bn cht tàn ác, tàn nhn, bt nhân y th hin vic dn ngi dân vào con ng khn kh, ti mc không li thoát, bc ti ng cùng. Trích on "Tc nc v b" th hin kch tính ca on trích vô cùng sâu sc.

M u on trích chính là nhng ting trng thu thu, bi cnh chính là vào mùa thu thu, khn n ca v chng gia ình ch Du, gia ình nghèo khó, nhng li n xut thu thân ca ngi hng cùng inh, nghèo kh nht làng, ông con, nghèo s nghèo xác.

Trong cnh thu thu ch Du vì mun có tin óng thu cho chng, bán chó, ri bán con, ri bán ht c c trong gia ình ch mt xut thu ca chng. Nhng li nói cay ng ca Ngh Qu khin cho ngi c cm thy nhói lòng.

phan tich nhan vat cai le trong tuc nuoc vo bo - Phân tích nhân vật cai lệ trong đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố
Phân tích nhân vt cai l trong on trích Tc nc v b ca Ngô Tt T

Anh Du sau nhng ngày b trói ình làng vì thiu tin óng thu, ngi m ch còn da bc xng, nhng sau khi ch Du óng c xut su thu thì anh Du c th v. Ch Du vét ht go trong nhà nu cho chng mt bát cháo loãng.

Nhng khi anh Du ch kp cm bát cháo lên thì tên lính cai l bc vào cùng vi nhng òn roi, nh trói anh Du bt i, bi nhà ch Du vn thiu mt xut thu ca em trai anh Du ã cht hi tháng giêng, nhng vn phi óng thu.

S tàn nhn ca nhng tên cai tr còn th hin vic bn chúng không ch n tin bóc xng ty ca ngi sng mà còn n tin ca ngi cht. Cho nên, khi gia ình anh Du còn thiu mt sut su thu ca ông em chú, em trai anh Du ã mt ri nhng vn không chu buông tha cho gia ình anh Du.

Tên cai l có lính trang di quyn trong tay dù cha làm quan nhng hn vn th hin mình ngi có chc tc bóc lt ngi dân. ó chc tc ca hn vô cùng nh bé nhng khi là tay sai quan ph huyn ngày xa, nhng vì da bóng quan nên chúng cng t ra hng hách, quyn uy.

Mc dù ch Du ã nhún nhng nhã nhã th hin s nhn nhc ca mình. Nhà cháu xin ông, ông tha cho. Th hin s nhún nhng ca mt ngi tng lp di. Nhng tên cai l vn không tha cho ch, chúng vn tin ti lm lm dây nh trói tin ti ch anh Du nh trói anh a i.

Cai l tuy là ngi ca Lý Trng tuy hn cho chút a v, s tàn ác ca hn không ai sánh kp, th hin s bóc lt tàn nhn ca ngi tng lp bóc lt. Tác gi Ngô Tt T ã khc ha chân dung ca cai l vô cùng sc so.

Tên cai l hung hng, sai ngi nhà lý trng tìm cách trói anh Du, mc dù anh Du ang m, nhng hn vn th hin s tàn nhn ca mình trc s phn ca mt ngi nghèo kh áng thng. Hn ùng dùng git pht cái thng chy sm sp vào ch anh Du ri hn ánh cho ch Du my bch th hin s tàn nhn ca mình.

Ri hn tát vào mt ca ch my cái ánh "p" t cáo chân dung ca mt tên cai l và nhà lý trong c khc ha chi tit, sâu sc th hin qua iu b hành vi, ca tên cai l.

Thông qua s sc, tinh t ca ngòi bút ca Ngô Tt T chúng ta có th thy c, s tinh t ca tác gi trc hoàn cnh khó khn ca ngi nông dân. Nhng tên cai l làm gì có lòng thng ngi, có lòng trc n, ó chính là bn cht bt nhân ca bn tay sai ca gic.

Chân dung ca tên cai l chính là i din ca ch luôn tìm cách bóc lt ngi dân lao ng khn kh, mt ngi d thú tìm cách bóc lt ngi dân ti tn xng ty, khin ngi dân chúng ta vô cùng khn kh b xô y không li thoát. Nhng trc cnh khn kh ca ngi dân ca quê hng nhng tên tay sai cng không thng tic, chà p ti lên s phn ca ngi dân cùng chng tc ca mình.

Tên cai l hung d và c ác thô bo nh vy, tác gi Ngô Tt T ã to tình hung kch tính cng thng trc cuc u u trc tên cai l và ch Du trong on trích "Tc nc v b"
Thông qua on trích tác gi ã khc ha chân dung ca tên cai l bng ngòi bút sc so, tinh t sâu sc th hin bc tranh mâu thun xã hi phong kin.

Tho Nguyên