Phân tích nhân vật cô bé bán diêm trong truyện ngắn cùng tên của An- Đéc-Xen

bài: Phân tích nhân vt cô bé bán diêm trong truyn ngn cùng tên ca An- éc-Xen

Bài làm

Tác phm "Cô bé bán diêm" ca An- éc- Xen là mt tác phm vô cùng sâu sc th hin cái nhìn nhân sinh vô cùng nhân vn ca tác gi An- éc-Xen mt con ngi luôn gn lin vi nhng a tr trên toàn th gii.

Câu chuyn gi lên mt th gii mà trong ó nhng a tr phi chu cuc sng lam l, lm than, chu nghèo kh c cc, mà không ai oái thng, giúp , dn ti cái cht thng tâm ca cô bé ti nghip ó.

Cô bé bán diêm khn kh ca chúng ta ã chu nhng tn thng v th cht cng nh tinh thn mt cách nng n. Trong cuc sng không có gì bun bã, ti h hn vic b b ri, b v lc lõng trc cuc i này.

Truyn ngn "Cô bé bán diêm" ca nhà vn An- éc- Xen ã gi lên trong lòng ngi c nhng xót xa nghn ngào trc nhng cnh i lm than c nh.

Câu chuyn xoay quanh êm cui nm, vào êm giao tha giây phút thiêng liêng ca mt nm. Khi mà nm mi sp bc sang và nm c qua i mang theo nhng hy vng mi cho con ngi v nhng iu tt p trong cuc sng.

Trong bão tuyt, ma gió, trong cái rét ct da ct tht ca mùa ông. Có mt cô bé bán diêm vô cùng ti nghip. Cô bé y i chân không di nn tuyt lnh giá, u không có m, chic áo khoác mng manh. Em i trong ma tuyt, nhng cn gió thi qua rét run cm cp.

Em luôn ming mi nhng ngi qua ng mua cho mình nhng bao diêm nh. Nhng không có ai oái thng, mua giúp em mt bao diêm nh. T sáng ti gi em cng cha c b thí cho mu bánh mì hay vài ng tin l nào, bng em cn cào vì ói, hai bàn tay lnh cóng, tê cng.

Em nhìn vào nhng ô ca s trong nhng ngôi nhà sáng èn kia. H ang vui v sum vy bên nhau bên mâm cm gia ình tht hnh phúc, cnh ó có lò si, có cây thông nô-en lung linh sc màu. Trên bàn n có rt nhiu món ngon, có súp nóng và tht ngng quay, béo ngy…

Hai hình nh vô cùng i lp khin cho câu chuyn càng thêm bi kch. Nu trc ây An- éc- Xen ã tng vit rt nhiu câu chuyn c tích hay dành cho các bn nh. Trong nhng câu chuyn c tích u kt thúc vô cùng có hu, ngi hin lành s gp may mn, k c ác gian ngoan s phi tr giá.

phan tich nhan vat co be ban diem - Phân tích nhân vật cô bé bán diêm trong truyện ngắn cùng tên của An- Đéc-Xen
Phân tích nhân vt cô bé bán diêm trong tác phm cùng tên ca An- éc- Xen

Nhng trong câu chuyn này dng nh tác gi An-éc- Xen mun khai thác mt khía cnh khác ca xã hi, mt khía cnh hin thc áng phê phán ó chính là s vô tâm ca con ngi trc ni au ca ng loi. S h hng ca ngi ln vi nhng mnh i bt hnh éo le nh cô bé bán diêm.

Cnh ng ca cô bé bán diêm trong êm cui nm khin cho trái tim ngi c tht li vì au n. Trong khi mi ngi, mi nhà u hng nim vui quây qun hnh phúc bên nhau thì em bé bán diêm ti nghip ca chúng ta phi chu ói chu rét ngoài kia trong êm giao tha.

ng êm càng lúc càng vng ngi bi chng ai mun ra ng vào gi này. Nu có phi i thì tt c u rt vi vàng mau mau chóng chóng tr v nhà, nên chng ai quan tâm ti em bé khn kh ca chúng ta.

Em cng không th v nhà khi cha bán c ng nào. Nu bây gi em quay tr v nhà em s b cha mình ánh p bi em không mang tin v thì ông y không có gì mua ru ung.

Cô bé bán diêm ngi thu mình vào trong khe nh ca hai ngôi nhà. Cô bé ngh mình th bt mt que diêm si m ôi tay ang lnh cóng. Khi ánh sáng que diêm vút lên cô bé ca chúng ta nhìn thy mt bàn y thc n, có các món ngon cha tng thy. Vi cái bng trng rng vì ói, thì vic cô bé áng thng ca chúng ta m mt ba n nó là iu vô cùng d hiu.

Ri khi que diêm vt tt tr cô bé li vi khong ng ti tm, nhng cn gió tuyt thi qua mt. Cô bé li qut que diêm th hai lên, trong ln này cô nhìn thy mt cái lò si, ánh sáng và hi nóng ca nó làm em vô cùng thích thú vì m áp. Nó si m c th và tâm hn ang but lnh ca em.

Ri que diêm th ba c qut, em nhìn thy mt cây thông nô-en lung linh trên ó có treo rt nhiu món quà to nh khác nhau, ri có c èn xanh nhp nháy vô cùng p mt.

Cô bé qut que diêm th t trong ln này cô bé ca chúng ta nhìn thy ngi yêu thng duy nht ca mình. ó chính là bà ngoi ca em. Bà là ngi luôn thng em, nhng phn n ca mình cho em, si m tâm hn cô n ca em. Nhng t nm ngoái bà ã qua i b li em vi ông b c tài, sut ngày ch bit say ru ri ánh p em.

Em nhìn thy bà, em mun i theo bà nên em ã gi ln "Bà i i cháu vi" Trong giây phút ó em thy bà mm ci vi mình bà ôm em vào lòng ri nm ly tay em. Hai bà cháu cùng nhau bay lên tri.

Mi que diêm u th hin mt mong mun c m ca cô bé bán diêm ti nghip. Ánh sáng ca que diêm ã si m tâm hn em. Nó mang li cho em nhng nim hnh phúc nh nhoi ngn ngi ri vt tan bin.

Sáng hôm sau, ngày u tiên ca nm mi ngi ta nhìn thy xác mt a bé lang thang nm trong khe tng ca hai ngôi nhà. Trên môi cô bé vn n n ci mãn nguyn.

Cho dù tác gi An- éc- Xen ã cho cô bé bán diêm ca chúng ta mt cái cht vô cùng nh nhàng mãn nguyn, nhng âu ó chúng ta vn cm nhn c s tàn nhn ca con ngi i vi nhau. Chính s tàn nhn ca ngi xung quanh, s lãnh cm ca mi ngi mà em bé ca chúng ta ã phi ri khi trn gian tìm ni nng náu min cc lc nào ó.

Hình nh cô bé bán diêm li cho chúng ta rt nhiu suy ngh v nhng s phn bt hnh trong cuc sng.

Tho Nguyên