Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê trong trích đoạn “Đánh nhau với cối xay gió” trong Đôn Ki-hô-tê của Xéc-van-tex.

bài: Phân tích nhân vt ôn Ki-hô-tê trong trích on “ánh nhau vi ci xay gió” trong ôn Ki-hô-tê ca Xéc-van-tex.

Bài làm

Nhà vn Xéc-van-tex là mt nhà vn ni ting ca t nc Tây Ban Nha xinh p. Tác gi ã vit lên nhiu tác phm vn hc lng ly gây c ting vang ln trong din àn vn hc quc t, có nhiu kit tác c c gi quc th nh mãi.

in hình là cun tiu thuyt ôn Ki- hô-tê là cun tiu thuyt mà hu ht các tr em trên th gii u bit và ón nhn vô cùng háo hc, bi nó ã khin ngi c cm thy vô cùng thích thú, to ra nhng ting ci châm bim nhng có ý ngha sâu sc riêng.

Trong ó on trích "ôn Ki-hô- tê ánh nhau vi ci xay gió" c trích trong tiu thuyt này th hin tài nng thiên bm ca Xéc-van-tex trong vic xây dng hình tng nhân vt ôn Ki-hô- tê vô cùng bt h. Cùng vi nhân vt Xan- chô-Pan-xa hai cp nhân vt này i lp tng phn vi nhau v mi mt.

Bc tranh chân dung v cp ôi hoàn ho này c tác gi Xéc-van-tex tái hin li vô cùng rõ nét v hình dáng bên ngoài, hành ng, suy ngh và c mt, c cách nhìn nhân sinh quan v cuc sng vô cùng vin vông khác ngi cng c tác gi khc ha chi tit rõ nét.

Nhân vt chính ca toàn b tác phm này chính là anh chàng ôn Ki-hô-tê anh ta xut thân t mt gia ình quý tc, có thân hình bên ngoài gy gò bé nh hc hác, ao lênh khênh nh cây gy.

phan tich nhan va don ki ho te - Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê trong trích đoạn “Đánh nhau với cối xay gió” trong Đôn Ki-hô-tê của Xéc-van-tex.
Phân tích nhân vt ôn Ki-hô-tê trong on trích ánh nhau vi ci xay gió

Anh chàng ôn Ki – hô- tê này thng khoác lên mình trang phc nh nhng ngi hip s thi trung c, anh ta thng ci mt con ngi cng rt gy bên hông con nga thng eo mt thanh gm c ã c k cùng chic khiên, c r rét lâu ngày.

Anh chàng ôn Ki-hô-tê này c nhiu truyn tiu thuyt kim hip nên nhim cách sng ca các nhân vt trong truyn thng o tng mình là nhân vt chính. Mình cng là hip s i khp ni chin u vi quái vt, vi k thù.

Trong on trích ôn Ki-hô-tê ánh nhau vi ci sau gió th hin vic iên r ca mt ngi hoang tng, khi hn tng tng nhng chic ci xay gió kia là con quái vt khng l cn phi tiêu dit.

ôn Ki-hô-tê thng m mng rng hn có th quét sch nhng gì xu xa ra khi trái t và ánh cho nhng tên khng l mt trn sng mái ti t. Mt hình tng do mt chàng trai ngc nghch tng tng ra, bi hn quá mê tiu thuyt kim hip và luôn o tng mình s là mt hip s cu nhân th.

Sau cuc giao chin ngu ngc ng ngn ca ôn Ki-hô-tê và ci xay gió kt qu là chiêc ca hn b gãy làm ôi, ngi và nga b vng ra xa. Nhng ôn Ki-hô-tê au n không nhúc nhích c con con nga ti nghip ca nhân vt này cng thm không kém nó b ch nhân mình làm toc na vai toàn thân au n.

Tuy ôn Ki-hô-tê là mt gã ngc mc bnh hoang tng nhng thông qua t tng ca hn chúng ta có th cm nhn rng ôn Ki-hô-tê là ngi tt có t tng nhân o, và là ngi dng cm bi bit k thù ca mình là ngi khng l nhng hn vn xông pha nhm tiêu dit k thù bo v s bình yên ca ngôi làng.

ôn Ki-hô-tê cng là ngi vô cùng chung thy hn thích mt cô gái có v ngoài thô kch, to béo xu xí là uyn-xi-nê-a dù không c ngi con gái này áp li nhng lúc nào hn cng cu nguyn cho nàng c cu giúp mi khi nguy him, mong cho nàng ta bình yên hnh phúc.
Nhân vt ôn Ki-hô-tê là ngi ngc nghch mc bnh hoang tng có chút d hi ng ngn nhng li là mt nhân vt có ni tâm trong sáng lng thin, có lòng dng cm và có mt tình yêu chung thy.

Ngc li vi nhân vt ôn Ki-hô-tê chính là nhân vt Xan-chô- Pan- xa là mt gã nông dân lùn béo, hn thng ci con la làm cho hn càng lùn, và trông bun ci hn bao gi ht. Hn rt thc t và có chút ranh mãnh trong ngi. Hn bit ôn Ki-hô-tê ng ngn nên hn thng li dng chàng i vi chàng bi chàng là quý tc. Hn mong mun ôn Ki-hô- tê có th giúp mình có mt cuc sng tt p hn.

Khi ôn Ki- hô-tê ánh nhau vi ci xay gió tng ó là k khng l hn không ngn cn chàng ta, hn ch cho ôn Ki-hô- tê thua trn ri chy ra ông ch mình lên nga và ci ct u óc ca ôn Ki-hô- tê

Nhà vn Xéc-van-tex ã xây dng hai nhân vt hoàn ho nu ghép ôn Ki-hô-tê và Xan- chô-Pan-xa li thì chúng ta c mt con ngi hoàn thin va có s lng thin tt p, hoài bão, anh dng, va có s thc t, ranh mãnh bit tin thoái ti lui úng lúc.

Qua tác phm ca mình nhà vn Xéc-van-tex mun gi gm ti ngi c rng không ai trên i này hoàn ho c.

ông Tho