Phân tích nhân vật Sọ Dừa trong truyện cổ tích cùng tên

bài: Phân tích nhân vt S Da trong truyn c tích cùng tên

Bài làm

Truyn c tích "S Da" là mt câu chuyn ly k hp dn, mang nhiu yu t hoang tng thn k vô cùng phong phú. S Da là mt truyn c tích do trí tng tng ca tác gi dân gian xây dng lên, nhng nó nói lên c m khát vng ca ngi dân lao ng xa. Nhân vt S Da i din cho mong c ca ngi nông dân lao ng nghèo kh.

Nhân vt S Da c ra i mt cách ly k mang yu t k o. Có mt bà m him mun ã lâu cha có con mt hôm bà i làm ng khát nc quá nhìn thy nc ma cha trong mt cái s da bà lin ung.

V nhà bà mang thai ri ra mt cu bé trai không có chân tay, ch có mi cái u, tròn ln nh s da. Bà lin t tên con trai mình là S Da. Nm S Da c chng 7-8 tui trong nhà ngày càng khó khn. M S Da mi tâm s vi con nhà mình càng ngày càng nghèo không bit m con ta s sng sao? Thì S Da lin nói vi m rng "m yên tâm con ln ri con s i cho nhà phú h kim tin nuôi m." iu này cho thy S Da là nhân vt có hiu vi cha m, là ngi bit t lp t khi còn rt nh.

S Da xu xí nhng nhanh nhn, chàng xin m cho i làm chm trâu cho gia ình phú h gn nhà, phú h lúc u không mun nhn nhng ngh nuôi S Da ít tn cm hn nên nhn li cho làm th.

phan tich nhan vat so dua - Phân tích nhân vật Sọ Dừa trong truyện cổ tích cùng tên
Phân tích nhân vt S Da trong truyn c tích cùng tên

S Da ngày ngày i chn trâu, rt xa, khi v con nào con ó u béo khe, phú h vui lm. Nhà phú h có ba cô con gái nhng hai cô ch kiêu ngo, ánh á ch có cô em út hin lng, du dàng thng mang cm cho S Da.

Cô út nhiu ln mang cm ã phát hin ra s vic l ó là S Da thc ra là mt chàng trai vô cùng khôi ngô tun tú, có tài thi sáo rt hay.

S Da nh m mình sang hi con gái phú h cho mình. Phú h bun ci lm nhng mà ông ta cng ng ý vi iu kin nhà S Da phi lo c nhiu vàng bc châu báu thì mi c ci con gái lão. Bi lão ngh nu t chi thng thng thì không hay lm nên c thách ci tht cao, cho m con nhà S Da b cuc bi nhà S Da nghèo khó ly âu ra vàng bc châu báu mà ci con gái lão.

Nhng lão phú h ã nhm, S Da thc ra là ngi tin xung trn gian th lòng ngi, nu ai tt thì gp may mn hnh phúc, còn ai xu xa thì phi tr giá. Chính vì vy, S Da ã bin ra nhiu vàng bc ti hi ci con gái phú h.

Nhng hai cô ch va thy S Da là ã bu môi, lm nguýt chng thèm nhìn mt ln. H ch thy S Da là mt cc tht có mi cái u ln i ln li nh trái bóng, khác nào mt tên tàn ph, d hm, nên không bao gi thèm ngó ti S Da, ch có cô con gái út ca phú h là e thn ng ý.

Sau khi ly v S Da trút b b dng xu xí bin thành chàng trai khôi ngô, hc gii, bin ngôi nhà lp xp ca m mình thành nhà cao ca rng khang trang có ngi hu k h. Khin hai cô ch con gái phú h ganh ghét k vi em út ca mình.

ng sau nhân vt S Da xu xí chính là tm lòng nhân o cha ng nhiu lòng chc n ca ngi dân xa vi nhng con ngi b hm hiu s phn thiu may mn cho h mt v b ngoài xu xí.

Tác gi dân gian xa mun khuyên nh con ngi không nên nhìn v bên ngoài mà ánh giá con ngi bên trong. S Da tuy xu xí nhng tài gii, mu trí, thông minh nhanh nhn hn ngi.
Ngoài ra, thông qua nhân vt S Da tác gi dân gian xa mun ca ngi tình yêu tht lòng chung thy, không vì tin bc, hoc ngoi hình bên ngoài tình yêu nam na có th vt qua mi rào cn ranh gii giàu nghèo, xu p ti vi nhau xây dng cuc sng hnh phúc.

Nó chính là mong c, khát vng ca ngi xa mun nhn gi thông qua nhân vt S Da. Dù nhân vt S Da xu xí nhng li thông minh, có tài thi sáo vô cùng hay, có tài chn bò rt gii có s nhanh nhn hot bát.

ng nhìn v b ngoài mà vi vàng kt lun ánh giá mt con ngi, hoc làm tn thng ai ó vì v b ngoài không c p ca h, th hin s nhân vn ca tác gi dân gian vi nhng s phn chu bt hnh trong cuc sng.

Tho Nguyên