Phân tích nhân vật Hộ trong “Đời thừa” của Nam Cao

bài: Phân tích nhân vt H trong "i tha" ca Nam Cao

Bài làm

Tác phm "i tha" ca nhà vn Nam Cao là mt sáng tác tiêu biu c nhà vn dành cho nhng bi kch ca gii trí thc tr trong thi k nc ta ang b thc dân Pháp ô h.

Nhân vt H trong truyn ngn i tha chính là bóng dáng ca nhà vn Nam Cao. Chính vì vy, tác gi ã phn ánh chân thc nhng ti nhc, b tc ca tng lp tri thc nghèo trong ch c.

Nhà vn Nam Cao ã th hin s bi kch trong u tranh tinh thn ca ngi tri thc ri t ra nhng vn ý ngha vô cùng to ln.

Nhà vn H là mt nhân vt có ý thc vi ngh nghip ca mình. Anh là ngi sng có tâm và có tài luôn m c có mt s nghip v i ca riêng mình, có th sáng to ra nhng tác phm i, có sc lay ng ti tt c mi ngi.

Nhng ri mt ngày vì nhng gánh nng cm áo go tin, mà nhà vn H b cun theo nhng toan tính vn vt. Anh là ngi xa nay vit rt ít ch va sng và có trách nhim vi nhng sn phm tinh thn mình vit ra. Nhng mà t khi ci T làm v nhng a con ln lt ra i thì cuc sng ca H b lôi vào vòng xoáy ca tin bc.

Anh sng mt cuc sng vô cùng vt v, phi vit ba bãi, vit u theo th hiu ca khách hàng có tin nhun bút cho v con sinh sng. Cuc sng thì cái gì cng phi cn ti tin, nào thì tin nhà, tin in, tin nc, tin sa, tin thuc… chao ôi bao nhiêu th tin è lên u mt nhà trí thc nghèo.

Nhân vt H au kh cùng cc khi phi sng mt cuc sng tha thãi, bt lc nhìn c m cao p ca mình b thc t vui dp mt cách ph phàng không thng tic.

phan tich nhan vat ho tron doi thua - Phân tích nhân vật Hộ trong "Đời thừa" của Nam Cao
Phân tích nhân vt H trong i tha ca Nam Cao

Không ch có tâm trong công vic vit lách vn chng ca mình. Trong cuc sng bình thng H vn t hào rng mình là mt ngi có trái tim t bi. Chính vì t bi nên H ã cúi xung ni au ca i T.

T là ngi con gái khn kh, khi cô b ngi àn ông ca mình ph bc, và ang mang bào thai khn kh. T mun t vn nhng úng lúc ó H ã cu vt T.

Anh ci T làm v, coi con T là con mình. Nhng t ó, cuc sng ca H ã thay i, khi nhng a con ln lt ra i, khin cho cuc sng ca H tr nên bi át. Bi cuc sng luôn kéo theo nhng òi hi tm thng ca vic n, vic mc.

Nhà vn H mun thc hin c m hoài bão ca mình thành hin thc, nhng anh li b nhng bn rn tp nhp vô ngha ca cuc sng bình thng cun vào, khin anh không th nào sáng to ra mt tác phm to ln có sc tác ng mnh m.

V con nghèo túng, cuc sng òi hi phi có tin khin cho H vit ra nhng th vn chng r tin, mà ôi khi anh không dám c li bài vit ca mình. Anh cm thy vô cùng xu h khi ký bút danh ca mình di mi bài vit ó.

Không ch có vy nhân vt H còn ri vào bi kch khác không kém dn vt au n. Nó chính là b kch làm ngi ca H. Nhà vn H là ngi óc tm lòng yêu thng ngi khác, nhng gi ây mi khi ung ru say anh thng xuyên quát tháo, chi mng v con.

ri khi tnh dy H li vô cùng ân hn, anh xin li v con hôn hít tng a mt. Nhng ri cuc sng vi nhng áp lc li khin H vùi u vào ru, khi say anh li nói ra nhng li làm tn thng v con mình. Anh mun bm cht tt c bi chính v con làm anh kh, nhng ri li ân hn vì nhng li nói tn thng ó.

Có ln sau khi tnh ru H ã khóc và nói rng "Anh ch là thng khn nn". Nu không mun sng cnh i tha, H phi t b làm ngi có trách nhim t b v con có th thoi mái sáng tác bay bng vi th gii vn chng cao p ca mình. Nhng là ngi nhân hu nên H không th làm th không th tàn nhn t b T và các con ca mình, nên anh luôn ri vào bi kch.

Nhà vn Nam Cao ã khai thác ti tn cùng tm bi kch ca nhng ngi tri thc, ngh s nghèo kh trong xã hi phong kin thc dân ngt ngt, xô y ngi nông dân lao ng, tri thc nghèo ti ng cùng, khin h xoay vn trong cuc sng i thng, b tc không li thoát.

Truyn ngn i tha là mt tác phm có tính cht t truyn ca Nam Cao. Tác gi miêu t tn bi kch ca nhng ngi cm bút trung thc. i tha còn là mt bn tuyên ngôn ngh thut ca Nam Cao trc Cách mng tháng Tám.

ông Tho