Phân tích nhân vật Lang Liêu trong truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy.

bài: Phân tích nhân vt Lang Liêu trong truyn thuyt Bánh chng, bánh giy.

Bài làm

Trong kho tàng vn hc truyn c dân gian Vit Nam ta thi xa, có rt nhiu câu chuyn c tích, truyn truyn thuyt, thn thoi vô cùng hp dn. Nó lý gii ngun gc xut x ca dân tc ta, ri dy chúng ta bit sng lng thin, vì trong cuc chin gia cái thin và cái ác, thì cái ác s luôn b tht bi.

Bi trong th gii c tích, thn thoi, truyn thuyt nhng con ngi tt n hin lành, chu nhiu thit thòi trong cuc sng thng c th gii siêu nhiên mt th lc vô hình nào ó giúp hoàn thành c c m tâm nguyn ca mình. Còn nhng k c ác nham him thì s b tri qu báo chu s phn bi át, hoc thit mng. Mt s tr giá xng áng vi nhng ti ác mà h gây ra.

Trong truyn truyn thuyt v s tích "Bánh chng, bánh giy". Nhân vt Lang Liêu là mt v hoàng t i din cho ngi nông dân nghèo kh bt hnh, bi anh y m côi m sm. Còn nhà vua thì li có nhiu v, có nhiu con trai cho nên vic quan tâm chm sóc riêng mt ngi con nào ó là vic không th.

Nhân vt Lang Liêu thng gn bó cuc sng ca mình vi cánh ng, rung nng, thiên nhiên. Nói theo mt cách khác nhân vt này chính là hin thân ca ngi nông dân nghèo kh, vt v lam l.

Lang Liêu là ngi chm ch sut ngày làm vic ht trng lúa, trng khoai, ngô lc… ó là mt ngi có lòng nhân hu, chm ch, cn cù sng t lp gn gi vi ngi nông dâ, bit trân trng nhng gì mà mình làm ra t chính sc lao ng ca mình. Ch không âm mu thâm him, sut ngày chi bi lêu lng, và hng hách bt nt qun chúng, nhng k di mình.

su tich banh chung banh giay - Phân tích nhân vật Lang Liêu trong truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy.
Phân tích truyn truyn thuyt Bánh chng, bánh giy

Do Lang Liêu sm m côi m, nên anh b nhng anh ch em cùng cha khác m trong hoàng cung coi thng, Nhng cng nh ó mà Lang Liêu tr thành ngi con dng cm, chm ch lao ng, không li vào gia th là hoàng t ca mình.

Nm ó, nhà vua ã già ông mun truyn li ngai vàng cho ngi con trai nào xng áng nht. Chính vì vy, ông gi tt c con trai ti và nói "Ta mun truyn li ngai vàng ca mình cho ngi nào tìm c món l vt làm ta ng ý trong dp sinh nht sp ti ca ta"

Lang Liêu là ngi làm nông nhng gì anh có ch là lúa go hoa màu, nhng th rt bình thng, ly âu ra nhng bo vt quý him vua cha vui lòng. Trong khi nhng v hoàng t khác ã tìm kim cho mình rt nhiu báu vt quý him dâng lên vua cha, toàn nhng món có mt không hai trên i.

Lang Liêu suy ngh rt nhiu và không bit nên làm gì, nhng ngi tt thng c thn giúp mt hôm Lang Liêu ng m thy mt v thn bo anh hãy làm hai loi bánh t nhng lúa go mà anh ang có. Mt chic bánh hình vuông, mt chic bánh hình tròn tng trng cho t tri.

Tnh dy Lang Liêu ngc nhiên lm, nhng anh ngh úng nên quyt nh làm theo nh li v thn nói trong gic m, ly nhng nguyên liu lúa go ngon nht ca mình, ri em nu thành mt loi bánh c làm t go np, bên trong có nhân và tht ln, loi bánh này có hình vuông, gia có lp tht và xanh. Sau ó buc cht li gói bng lá rong, em nu chín. Loi bánh này có mùi v thm ngon béo ngy, tng trng cho trái t, gi là bánh chng.

Mt loi bánh khác Lang Liêu em go np nu thành xôi ri giã nhuyn nhân gia to hình bánh tròn tng trng cho mt tri gi là "bánh giy"

Hai loi bánh ca Lang Liêu làm không ch ngon mà tng trng cho ý ngha sâu xa ca t nc tng trng cho Tri tròn, t vuông. Tri- t mt cp giao hòa, thng nht.

Ngày sinh nht Vua Hùng ã ti Lang Liêu mang hai loi bánh này dâng lên vua cha và c nhà vua ht sc khen thng, các quan li trong triu cng ngc nhiên vì loi bánh mi này. Sau ó, Lang Liêu c k tha ngai vàng, tr thành nhà vua mi.

Hai loi bánh chng và bánh giày tr thành mt món n quen thuc trong nhng ngày l tt hoc gi chp ình ám ca nc ta. Nó tr thành món n truyn thng gn lin vi quê hng Vit Nam chúng ta.

Thông qua nhân vt Lang Liêu ngi xa mun ca ngi ngi nông dân chm ch làm n, cn cù chu khó sáng to thì s có thành qu tt p. ng thi truyn thuyt nhm gii thích v s tích s ra i ca bánh chng bánh giày nc ta do âu mà có.

ông Tho