Phân tích nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao

bài: Phân tích nhân vt Lão Hc trong truyn ngn cùng tên ca Nam Cao

Bài làm

Tác gi Nam Cao là mt nhà vn ln ca ngi nông dân Vit Nam. c bit, là ngi nông dân khn kh trc cách mng tháng Tám nm 1945. Ông vn cm nhn nhng ngi v p ca cao quý trong tâm hn ca ngi nông dân lao ng.

Truyn ngn "Lão Hc" ca nhà vn là mt tác phm vô cùng xúc ng v s phn ca ngi nông dân khn kh b xô y ti bc ng cùng. Nhân vt trung tâm ca tác phm chính là lão Hc dù cho hoàn cnh vô cùng éo le, bt hnh,

Nhân vt lão Hc cng nh bao nhiêu ngi nông dân khn kh, khi phi i mt vi cái nghèo, cuc sng vô cùng tm ti, c cc éo le. Nhng lão còn có hoàn cnh riêng vô cùng éo le bt hnh.V lão không may qua i sm li lão sng cnh gà trng nuôi con. Nhng con trai lão vì tht tình, nghèo quá b bn gái chê nghèo nên ã b i làm ti n in cao su, ng Nai.

Lão có ngi bn thân chính là con Vàng k vt trc khi i xa ã mua v, con chó Vàng chính là ngi bn thân thit duy nht ca lão, là ngi bn tâm tình lão thng con chó nh con trai mình lão n gì thì con chó n ny. Nhng cuc sng khn kh quá, lão n c chui, c mài sng qua ngày nhng con chó thì không th n c nh th.

Th nên lão ành bán con chó i trong ni au kh dn vt tt , mt lão au kh co rúm li nhng np nhn trên khuôn mt y nét au kh.

phan tich nhan vat lao hac 1 - Phân tích nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao
Phân tích Lão Hc trong truyn ngn cùng tên ca Nam Cao

Cuc sng tuy ói nghèo nh th nhng lão không vì th mà tha hóa v o c nhân phm ca mình. Khi lão Hc sang Binh T xin b chó n trm, hn nghi ng lão nh xin b chó bt trm chó, ngi khác bi vì con vàng lão ã bán ri. n ni ông giáo còn tng nhm rng n mt ngi hin lành nh lão Hc mà cng tha hóa thì tht áng bun.

Nhng cui cùng thy giáo và c Binh T u phi ng ngàng sng st khi cái cht vô cùng t ngt ca lão Hc. Cái cht ca lão khin cho ngi hàng xóm thân thit phi au n xót xa. Lão Hc thà cht ch không chu mt mnh t, tài sn duy nht mà lão mun dành cho con trai ca mình.

Trong tình hung bi kch ca mình, ngay c khi cht lão Hc cng gi lòng t trng ca mình, lão chn cái cht khc lit, au n nhng vn th hin tâm hn mình trong sch, gi tình ngha vn tròn sau trc.

Vic tác gi Nam Cao xây dng nhân vt lão Hc tác gi ã xây dng ngh thut phác ha nhân vt vô cùng sâu sc tài tình. iu ó, c th hin trong on vn miêu t c ch iu b ca lão Hc khi lão la bán chú chó Vàng th hin s vt vã, au n trong th xác và ni tâm vô cùng d di ca lão Hc.

Trong ngôn ng ca mình nhà vn Nam Cao s dng t ng vô cùng sinh ng, n tng, th hin sc gi cm sâu sc.

Nhà vn Nam Cao ã ng cm ca nhng ngi nông dân nghèo kh trong ch phong kin s nghèo ói lam l ca ngi dân. Thi cuc ã dn h ti cái cht, tìm li thoát cho cuc i mình.

Nhng nhà vn Nam Cao ã bit nâng niu trân trng v p tâm hn vô cùng cao quý, lòng t trng ca ngi nông dân ngay c khi nghèo kh h cng gi lòng t trng ca mình. Không ch giàu tình yêu thng, ngi nông dân còn sng vô cùng o c t trng.

Nhà vn Nam Cao trên nhà vn ã nâng niu trân trng v p tâm hn thanh khit cao quý ca ngi nông dân trong khó khn nhng h vn gi tâm hn ca mình thanh cao.

Trc khi cht lão Hc ã sang nhà hàng xóm nhà thy giáo gi li giy t nhà cho con trai mình, và gi ít tin phòng khi lão cht thì nh ông giáo hàng xóm ng ra lo liu giúp. Lão Hc bit trong hoàn cnh khó khn này hàng xóm cng ang khó khn vt v lão không mun cy nh, phin hà.

Nhân vt lão Hc c nhà vn Nam Cao là mt nhân vt có nhiu c tính cao quý, áng trân trng ca ngi nông dân Vit Nam. Nhân vt lão Hc ngi nông dân có quyn t hào v tâm hn phm cách nhân cách ngi nông dân khn kh.

Nhà vn Nam Cao xây dng khng nh tính nhân vn ca mình thông qua xây dng nhân vt lão Hc giàu tính nhân vn, nhân o sâu sc, th hin s ng cm ca tác phm vi nhân vt ca mình.

Tho Nguyên