Phân tích nhân vật Mị Châu trong truyền thuyết “An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy”

bài: Phân tích nhân vt M Châu trong truyn thuyt "An Dng Vng, M Châu, Trng Thy"

Bài làm

Trong mi câu chuyn truyn thuyt u th hin thi k dng nc và gi nc ca Vit Nam ta t xa ti nay. Trong ó, truyn thuyt "An Dng Vng, M Châu, Trng Thy" là mt tác phm vô cùng tiêu biu, li trong lòng ngi c nhiu n tng sâu sc.

c xong câu chuyn, ngi c không th nào không suy ngh n nhân vt M Châu, mt ngi con gái nt na xinh p, nhng có chút ngây th kh kho ri phi tr thành ti nhân thiên c, và cht trong au n.

M Châu chính là con gái yêu kiu ca ca vua An Dng Vng, nàng ni ting là cô gái xinh p, trong sáng, ngây th, oan trang c hnh, có có gì phê phán.

Nhng chính âm mu thâm c ca Trng Thy ã khin cho nàng ri vào tình trng không th gii quyt trn vn gia hiu và tình, M Châu tr thành k ti phn nghch bán nc hi dân "cõng rn cn gà nhà" làm cho nhân dân lm than, vua cha mt nc.

Thông qua truyn thuyt thì ta có thy rng M Châu là mt ngi phn nghch, mt ngi con không bit ngh ti toàn cc. Mt ngi v ngây th c tin quá tin tng vào ngi chng ca mình ri b la di, b phn bi, bn thân nàng cng nhn hu qu áng thng.

phan tich nhan vat mi chau - Phân tích nhân vật Mị Châu trong truyền thuyết "An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy"
Phân tích nhân vt M Châu trong truyn thuyt An Dng Vng, M Châu, Trng Thy

Nhng nu nói rng ra chúng ta không th nào trách c M Châu, bi cuc hôn nhân ca M Châu và Trng Thy u do vua cha hai bên quyt nh. M Châu ch là mt cô gái yu ui không t quyt nh c s phn ca mình cha m t âu con ngi ó. Ri khi làm v Trng Thy, M Châu không th nào ng rng ngi chng ca mình li là k lòng lang d thú, âm mu cp nc ca mình mình, làm kh vua cha.

M Châu c xem li ti danh thiên c ca nc Âu Lc khi chính nàng ã hai ln bán nc. Ln th nht khi nàng dn Trng Thy vào ni ct giu chic n thn, nói cho Trng Thy nghe v s thn k ca chic n.

Ln th hai, chính là lúc nàng nghe li Trng Thy mc chic áo lông ngng khi hai nc giao tranh, khin cho binh lính ca nc xâm lng tìm theo và git cha nàng nhm âm mu "Dit c tn gc". M Châu ã hi chính cha rut ca mình bi s ngây ngô ti mc ngu ngc ca nàng.

Nên khi Trng Thy hi v bí mt quc gia, M Châu vì quá yêu, nên ã mù quáng ch ngh ti tình cm riêng t mà cho Trng Thy xem bí mt ca quc gia ó chính là chic n thn.
Chính s ngây th ca M Châu to nên bi kch ca toàn lch s, nhng nàng ch là mt ngi con gái va áng thng va áng gin mà thôi.

Vì mun chiu lòng chng mà nàng ã ly n thn cho chng mình xem, M Châu tht ngây th, kh kho trong tình yêu. Nàng không th nào bit lng trc th on khôn lng ca ngi mà nàng luôn tin tng kia. Mt âm mu to ln ng sau con ngi lòng lang d thú mà nàng vn ngh ó là chng mình.

Ngi ph n thi xa ch bit nghe theo li cha m, ri khi ln lên ly chng thì nghe li chng cuc sng ca h không có quyn quyt nh nên vic M Châu nghe li chng là mt o lý mà chính xã hi phong kin dy cho nàng.

Suy cho cùng nhng gì M Châu làm u là mt suy ngh ca mt nhi n thng tình, mt ngi con gái oan trang c hnh thng có, c cuc i ngi ph n thng phi ph thuc vào ngi àn ông ngi chng ca h. M Châu nào phi ngi hc rng hiu nhiu, có tài binh lc hiu ht ngi chng ca mình.

Mt nàng công chúa hin lành trong sáng, nhng nhng ti ác mà nàng làm cho vua cha b mt nc ri b gic ui theo git hi s không th nào xóa nhòa trong lch s. Chính vì vy, cui cùng M Châu ã phi n ti di li kim ca cha mình.

Bài hc v nhân vt M Châu là mt bài hc vô cùng cay ng xót xa cho ngi con gái thánh thin nhng quá kh kho và c tin nên mt giang sn.

ông Tho