Phân tích nhân vật Nhĩ trong Bến quê của Nguyễn Minh Châu

bài: Phân tích nhân vt Nh trong Bn quê ca Nguyn Minh Châu

Bài làm

Nhà vn Nguyn Minh Châu là mt nhà vn có trit lý sng vô cùng sâu sc, mi tác phm ca nhà vn u có mt trit lý nhân vn sâu sc. Truyn ngn "Bn quê" là mt truyn ngn th hin trit lý sng sâu sc, suy ngm ca nhân vt Nh trong nhng ngày cui i nm trên ging bnh.

Tác phm ghi li nhng gì mt thy tai nghe nhng suy ngh ca Nh chính là nhng suy ngh ca tác gi Nguyn Minh Châu.

Nhng ngày còn tr Nh i nhiu ni, không ni nào hn cha t chân ti. Nh thng làm kh v con, nhng nhng ngày cui i Nh c v chm sóc rt chu áo, th hin tình ngha v chng. Nh ã nhn ra mình ã b qua chân lý sâu sc ca cuc i.

Qua nhng tình hung ca truyn ngn tác gi Nguyn Minh Châu nói lên nhng trit lý sng v cuc i v cách sng trân trng v p tâm hn ca con ngi, phi nâng niu v p ca quê hng.

Nhân vt Nh là ngi tng i nhiu ni trên th gii nhng chính bn quê gn nhà Nh li cha tng t chân ti. Trong nhng ngày cui i mc bnh nm lit ging Nh nhìn thy bn quê ca mình mt bc tranh xanh tt, Nh thy vô cùng ti p cha tng t chân ti bao gi.

Qua nhng suy ngh ca nhân vt Nh tác gi Nguyn Minh Châu còn mang ti cho ngi c mt trit lý sng vô cùng sâu sc "Con ngi ta trên ng i tht khó tránh khi nhng iu vòng vèo hoc chùng chình"

Trong nhng ngày cui i khi sp t giã cuc i, Nh nhn ra nhng v p mà trc ây dù có i nhiu ni trên th gii anh cha tng t chân ti bãi bi cnh nhà, Nh mun ti ó nhng không c bi anh gi ang sng cnh tàn ph. Ngi v trc khi anh b bên ít quan tâm chm sóc ã tn tình chu áo lo cho Nh nhng ngày cui i.Nh nhn ra tình cm m áp v chng mà by lâu nay không nhn ra.

phan tich nhan vat nhi trong ben que - Phân tích nhân vật Nhĩ trong Bến quê của Nguyễn Minh Châu
Phân tích nhân vt Nh trong truyn ngn Bn quê ca Nguyn Minh Châu

Nh nhn ra v p ca quê hng vô cùng gn gi, bng nhng cm xúc sâu sc tinh t, nhng chùm hoa tha tht nhng li m sc, mt sông Hng mênh mông rng ln, mt khung cnh quê hng yên bình mt bc tranh xanh ti p cha tng có. Nh mun c ti ó mt ln c ngm nhìn tn mt hình nh bãi bi xanh ti ó. Nhng cnh sc quê hng vn gn gi gin d nay tr nên mi m sinh ng cha tng có.

Nhân vt Nh khát khao c t chân lên bãi bi ó mt ln trong i nhng m c gin d ó Nh không thc hin c. Không còn cách nào khác Nh phi nh ngi con trai mi hn chc tui ca mình i giúp ri v miêu t li chi tit cnh vt bãi bi cho Nh nghe.

Nhng thng bé trên ng thc hin li cha dn ã mi chi, mê chi c á gà l mt chuyn ò duy nht trong ngày sang bên kia sông, khi tr v nhà nó ã k li cho cha nghe nhng gì ã xy ra khin nó không hoàn thành nhim v cha giao cho mình.

Chính trong lúc ó Nh ã nói ra câu nói th hin trit lý sng, cái nhìn nhân sinh ca tác gi trong truyn ngn "Bn quê" vô cùng sâu sc.

Nhng suy ngh ca nhân vt Nh v trit lý sng ca cuc i th hin ht sc c th, sâu sc th hin qua tình cm v chng, qua s vic con trai b nhng cám d mua chuc, mà quên i li cha dn dò, qua chính cuc i ca nhân vt.

Trong cái nhìn ca ngi bnh sng nhng ngày cui i mình cnh vt xung quanh hin ra vô cùng ti p. Nó áng yêu mt cách k l bi tâm hn ham sng, mun hng ti cái p ca con ngi là không bao gi tàn li.

Nhng ngày cui i giúp nhân vt Nh nhìn ra ngi v gy guc y tình ngha ca mình chính là ni yêu thng chm sóc cho mình nhng ngày cui i là ngi chia s nhng au kh vi anh.
Trong phn kt thúc ca truyn ngn tác gi Nguyn Minh Châu ã tp trung miêu t chân dung và ca Nh vi nhng hình nh vô cùng khác thng, anh c gng ly ht sc lc cui cùng ca mình nhò ngi ra ngoài ca s tay vy vy ch ngi con trai hãy i i.

Anh mun con trai mình sang bãi bi bên sông ngm nhìn cnh p ó giúp mình. Nhng không kp na Nh ã trút hi th cui cùng khi cha kp bit bãi bi ó nh th nào, th hin s nui tic ca nhân vt trong lúc ri th gii này i xa. Nhng con ngi ai cng phi hi tic mt iu gì ó không ai là hoàn ho, mãn nguyn ht c, nên vic nhân vt Nh còn nhng vic mun làm nhng cha làm c trc lúc ra i cng là chuyn vô cùng bình thng.

Thông qua nhân vt Nh ngi c cm nhn c tình cm yêu quê hng sâu sc ca tác gi, cm nhn c trit lý sng sâu sc trong truyn ngn Bn quê, con ngi nên thoát khi nhng cám d cuc sng ca mình i úng hng vào tt hn.

Tho Nguyên