Phân tích nhân vật Nhuận Thổ trong truyện ngắn Cố hương

Phân tích nhân vt Nhun Th trong truyn ngn C hng

Hng dn

-Ni dung: v nhân vt Nhun Th.

-Thao tác: phân tích nhân vt.

-T liu: truyn ngn c hng (Quê c).

II – Xây dng dàn ý ch tit

1.M bài: Gii thiu tác gi L Tn, tác phm c hng và nhân vt Nhun Th.

2.Thân bài:

-Tâm trng nhà vn khi tr v quê c: thy cnh tiêu iu, tàn t ca quê hng, khác xa so vi quê hng trong kí c p ca nhà vn.

-S tàn t ca quê hng c th hin qua s thay i ca Nhun Th.

+ S thay i ngoi hình: Nhun Th xa và nay.

+ S thay i tính cách: nhng hành vi, li nói th hin s thay i ca Nhun Th.

-Nguyên nhân ca s thay i ó: xã hi phong kin bt công, thôi nát ã bóp méo bn cht con ngi.

-Giá tr t cáo ca tác phm và ý ngha t tng mà tác gi mun cp.

3.Kt bài: Khái quát ni dung và ngh thut, nêu t tng ca nhà vn qua nhân vt Nhun Th. Có th nêu cm xúc ca em trc nhân vt này.

III.T sa li

HS c li bài vn và t sa li.

“C hng” là mt truyn ngn tiêu biu trong nhng truyn ngn xut sc ca L Tn v nông thôn Trung Quc. Câu chuyn là kí c v min quê yêu du ca tác gi, Trong mt chuyn vê quê, ông nhn thy làng quê, ngi thân và bn bè u i khác. Nhun Th – ngi bn niên thiu là nhân vt có nhiu bin i rõ nht khin tác gi rt i ngc nhiên.: “Ngi i vào là Nhun Th. Tuy tôi nhn ra ngay là Nhun Th nhng li không phi là Nhun Th trong kí c tôi”

úng vy. Nhun Th ã thay i rt nhiu. Nhun Th trong kí c là mi cu bé khe mnh, lanh li. Còn Nhun Th bây gi là mt nông dân thc th, ông con, làm lng vt v, ngi co ro cúm rúm. Trong thi trc Nhun Th là mt cu bé p, khe mnh, hot bát, lanh li. Mi tui, chú bé có “khuôn mt tròn trnh. nc da bánh mt, u i m lông chiên bé tí to, c eo vòng bc sáng loáng”. Tuy ít tui, nhng sng cuc sng ca làng quê, Nhun Th tháo vát và hiu bit rt nhiu iu. Nhun Th bit cách by chim khi tuyt xung “quét ly mi khong t trng, dùng mt cái que ngn chng mt cái long ln, rc ít lúa lép, thy chim tc xung n, ng ng xa git mnh. Nhun Th hiu rt nhiu các loi sò khác nhau, nào sò “mt qu”, sò tay Pht”. Nhun Th giúp b i canh da, ui ln rng, nhím, tra… Tn phi tht lên y khâm phc: “Tri! Nhun Th hn bit nhiu chuyn l lùng lm, k không xit”. Dng nh lúc nào ngi c cng bt gp Nhun Th v hào hng, s am hiu cng nh tính sôi ni, hn nhiên. Hình nh Nhun Th c eo vòng bc. tay lm lm chic inh ba ang c sc âm theo mt con “tra” gia rung da trong mt êm trng tuyt p in sâu trong tâm trí tác gi. Mt chú bé khe mnh, tháo vát. áng yêu nh Nhun Th chc s có mt tng lai ti sáng.

Nhng cuc i cu li trái ngc vi nhng ha hn ó. Sau nhng nm tháng cách xa, chú bé Nhun Th mt tròn, da ngm gi ây không còn na. Thay vào ó là hình nh mt ngi àn ông khuôn mt vàng xm vì sng gió. mt con ngi chm chp, nng n và n. Nhng nét khe mnh, p trc u c thay bng nhng nét là l. hn sâu vt v. ”Cp mt ging ht cp mt b anh ngày trc, mi mt vin húp mng lên “. M lông chiên ngày xa lành ln, xinh xn thì nay “anh i mt cúi m lông chiên rách tm”. Trc kia anh n mc gn gh, t th hiên ngang thì bây gi ây anh “mc mt chic áo bông mng dính, ngi co ro cúm rúm”. Tác gi tip tc so sánh nhng nét thay i mà tr nên “va thô kch, va nng l nt n nh v cây thông”.

Nhun Th ã thay i rt nhiu vì th mi “không phi là Nhun Th trong kí c” ca nhân vt Tn. Không ch thay i bên ngoài mà tâm hn ca Nhun Th cng thay i quá nhiu. Trc kia Nhun Th hn nhiên mnh dn thì nay anh rt rè, e ngi. c gp li bn. anh rt vui mng, rt mun c vô t nói chuyn ci ùa nh ngày xa. Nhng có mt cái h ã ngn cách hai ngi. ó chính là s phân bit a v xã hi. H ã xa cách nhau quá nhiu, ã thành ngi trên k di. Ngi bn u th nay tr thành ngi trí thc tng lp khác tng lp “quan li” có a v trong xã hi. Vì lí do ó mà anh thy cn thay i cách xng hô: “Nhun Th ng dng li, nét mt va hn h va thê lng, môi mp máy, nhng cng không nói ra ting. Ri bng anh ly mt dáng iu cung kính, chào rt rành mch: Bm ông”. Không phi là anh khách khí. Trc thc t ph phàng, Nhun Th không th vô t nh khi còn nh di. ây ngi c thy rõ v mt y mt mi, cam chu s phn ca Nhun Th. Trong c cuc nói chuyn, anh ch “bm” vi “tha”. Anh ch bit lc u chán nn khi nói v ni kh by lâu nay. Anh không dám nói nhiu, khi không c hi anh ch còn bit trm ngâm hút thuc. Cuc sng quá kh cc mt min quê bin không ch khin anh tiu ty ghê gm mà còn thay i c tinh thn. ý ngh ca anh. “anh tr thành n n, m mm i”.

Tuy có nhiu nét thay i ln nhng Nhun Th vn là mt nông dân thun phác, tt bng. Dng nh vn còn mi chút gì ó ca hình nh cu bé nm nào ng li trong anh. Vn nh ngày nào anh i m lông chiên (có phi nm tháng ã làm cho nó rách bm?), anh không khách khí. vui v t mình xung bp rang cm n. Và c bit hn c anh vn dành tình cm chân thành vi gia ình Tn. Anh gi con n chào, anh tng quà cho bn: món u xanh phi khô “cây nhà lá vn”. Vn bit tình th và a v có thay i, nhng tình cm ca anh vi gia ình Tn vn chân thành không i khác. Nhà vn L Tn ã dành cho Nhun Th tt c nhng tình cm yêu mn và thng xót ca mình, ã th hin mt cách sng ng, chân thc và khc kh v anh. Nhun Th là hình nh tiêu biu cho nhng ngi nông dân ang phi sng bn cùng di s áp bc bóc lt dã man ca ch phong kin Trung Quc thi by gi. Anh sng khn kh nhng rt chân tình vi bn bè khin ai cng thng cm.