Phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng

bài: Phân tích nhân vt ông Sáu trong truyn ngn "Chic lc ngà" ca Nguyn Quang Sáng

Bài làm

Nhà vn Nguyn Quang Sáng là mt nhà vn có tm lòng nhân hu, lng thin ông thng gn bó i mình vi nhng ngi dân Nam B, yêu nc, anh hùng, kiên cng, bt khut.

Truyn ngn "Chic lc ngà" c tác gi Nguyn Quang Sáng sáng tác vào nhng nm mà cuc chin gia nhân dân Min Nam vi quc M ã lên cao mnh m. Min Bc nc ta lúc này ang trong thi k xây dng xã hi ch ngha làm hu phng vng chc cho tuyn tuyn Min Nam.

Trong bi cnh chin tranh ó, tình cm cha con c tác gi Nguyn Quang Sáng phác ha lên vô cùng xúc ng mãnh lit, mnh m.

Nhân vt ông Sáu sau tám nm chin u xa nhà, khi c ngh phép v thm li gia ình, c gp a con gái bé bng lòng ông vô cùng nao nao xúc ng. Bi khi ông ra i nó vn còn hn mt tui, vì th ln tr v ln này không tránh c nhng phút giây ngng ngùng hi hp.

Tình cm cha thiêng liêng nên ngay t khi nhìn thy con ông Sáu ã gi ln ri ôm chm ly con, nhng áp li s vn vã ca ông Sáu, bé Thu vô cùng lnh lùng, nó tìm cách tránh cái ôm ca ông Sáu và vào nhà gi m.

phan tich nhan vat ong sau - Phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng
Phân tích nhân vt ông Sáu trong Chic lc ngà ca Nguyn Quang Sáng

Nim vui ca ông Sáu không kéo dài c bao lâu bi nhng ngày sau ó bé Thu vn xa lánh ông không chu nhn ông bng ba, không gn gi, bi nhng vt so trên gng mt ông hoàn toàn khác vi ngi ba mà nó thng nhìn thy trong bc nh ci ca ba và m.

Ba ngày nhà ông Sau chng i âu xa ch mun quanh qun gn gi vi a con nh bé ca mình, mong mi ón nhn tình cm ca con bé Thu. Nhng biu hin ca nó thì li vô cùng lnh lùng, làm ông au n xé lòng. Nó va ng ngnh, va ngang bng gai gc, mt chút l phép vi ông cng không có luôn.

Khi má Thu bo kêu ba vào n cm thì nó ch chy ra ngoài và nói cc lc, không có ch ng kính ng cn có ca mt ngi nh tui "Vô n cm" "Cm chín ri". Nhng lúc nh vy không Sáu bng lòng bao dung ca mt ngi cha ch ci ci và kh gt u, nhng ông rt bun và kh tâm khi con gái không nhìn nhn mình là ba.

Ông Sáu tuy bun vì s ng ngnh ca bé Thu nhng cha lúc nào ông thôi chm sóc cho con, thôi vun vén tình cm cha con vi con bé, vì thng con nên trong ba n ông mi gp cho con bé ming trng cá to nht, thm ngon nhng áp li hành ng yêu thng ca ba, con bé Thu ht tay làm cho ming trng cá ri xung t.

Vì gin d trc thái ngang ngnh ca con ông Sáu có ánh con vài cái, nhng trong trái tim ông cng au rt nhiu. Con bé không khóc mà bi thuyn sang nhà bà ngoi chi và ti ó nó không v nhà mà ng vi ngoi.

êm ó, nghe bà ngoi nói v nhng chin công ca ba nó, nguyên nhân ca nhng vt so trên mt ba nó bé Thu ã khóc.

Ri ba ngày ngh phép ca ông Sáu cng ht, giây phút ông Sáu phi lên ng cng ti. Trong giây phút thiêng liêng y ting gi Ba v òa. Bé Thu nc n ôm ly ba mình nói " Không cho Ba i, ba phi nhà vi con"

Con bé ã trút b s gai góc nganh ngnh ca mình làm mt a tr úng ngha mt a tr cn tình yêu thng ca mt ngi cha.

Vào trong chin trng, ông Sáu không có lúc nào thôi thng nh con mình, vì li ha trc lúc lên ng còn gái có dn "ba nh mua cho con chic lc nghe ba". Nên sau nhng gi phút ánh trn cng thng ông Sáu u ngi làm chic lc ngà cho con. Ông t m khc tng chic rng lc, ri khc lên ó dòng ch yêu thng.

Mt ln ông Sáu b thng rt nng bit mình không th qua khi ông Sáu ã ly chic lc ngà trao cho ông Quang ngi ng i ca mình nh ng i trao tn tay con gái.

Thông qua nhân vt ông Sáu, tác gi Nguyn Quang Sáng không ch khc ha thành công nhân vt b i c h anh hùng, kiên cng, mà còn khc ha thành công mt ngi cha thng con, mt ông b mu mc ht lòng vì gia ình vì a con th bé bng.

Qua truyn ngn "Chic lc ngà" tác gi Nguyn Quang Sáng không ch mun ca ngi tình cm gia ình thiêng liêng, cao c, mà còn t cáo ti ác ca chin tranh, ã mang li nhiu au kh cho nhiu gia ình ca nc ta. Nhà vn ã khc ha thành công nhân vt ông Sáu ngi chin s anh dng kiên cng trong kháng chin, mt ngi cha mu mc thng con.

Tho Nguyên