Phân tích nhân vật Tấm trong truyện cổ tích “Tấm Cám”

bi: Phn tch nhn vt Tm trong truyn c tch “Tm Cm”

Bi lm

Truyn c tch “Tm Cm” thuc loi truyn thn k v ci thin v ci c. Tm l mt nhn vt gp nhiu ni bun, chu nhiu thit thi trong cuc sng. Khi m m mt sm, cha ly v hai nhng ri chng bao lu cha Tm cng qua i Tm sng vi d v em gi cng cha khc m.

M k ca Tm l ngi c c c nhiu m mu, qu k, b ta thng xuyn hnh h Tm, ch yu thng con mnh m thi. Tm sng vi m k phi chu nhiu thit thi cay ng. Cm th c m nung chiu, c n ngon mc p, n trng mc trn. Ngc li m k tm mi cch hnh h, phi lm vic qun qut, sut ngy m.

Tm v cng hin lnh thng xuyn chu thit thi, cn Cm th c m nung chiu nn cng ngy cng li, li bing khng bit lm g. Cm v m k l ngi i din cho ci c, lun tm cch hm hi ngi khc, a mu nhiu qu k.

Mt hm m k bo hai ch em i m cua bt tp, Tm v cng chm ch, nn bt c rt nhiu. Cn Cm th ngc li ch mi chi nn chng bt c g. Nhng Cm hc c tnh xu ca m a mu tc k. Chnh v vy, Cm la Tm xung o tm ra, trn b Cm trt ht tm c ca Tm vo gi mnh ri v nh ly cng vi m trc.

Tm tm xong ln b th bit mnh khng cn g trong gi v nh s b m k nh p, chi bi. Nn Tm hong s khc rt nhiu. Nhng c mt th gii tm linh thn k bc ra gip nhng ngi tt, Tm c bt hin ra v c gip . Ngi hin lnh lun gp c s may mn bt ng trong cuc sng. N th hin chn l “ hin th s gp lnh”

Trong gi ca ca Tm c con c bng, Tm mang v nh nui di ging, Tm thng cho cc Bng n mi ngy, nhng phn cm ca mnh nui c bng. Nhng m con Cm rnh c bit Tm nui c bng nn la Tm i xa ri nh bt c bng ln git tht n ht. C bng b cht Tm bun lm, nhng ri nh nhng l xng c bng m tm c qun o p i chi hi.

Ngy hi nm , Tm mun i chi y nhng m m k tm cch khng cho Tm i, m k mang mt u go mt u thc trn ln vo nhau ri bo Tm hy nht go ra go, thc ra thc, ri mi c i chi hi.

phan tich nhan vat tam 1 - Phân tích nhân vật Tấm trong truyện cổ tích "Tấm Cám"

Phn tch nhn vt Tm

Bt hin ln v gip Tm, nhng ri Tm li thy bun v mnh khng c qun o p. Nhng bt ha php nhng chic l cha xng c bng thnh qun o p, xe nga v c hi cho Tm i chi hi.

Ri Tm lm ri mt chic hi, nh vua ra lnh ai i va chic hi s ci lm v, nhiu ngi con gi th nhng khng ai i va ch c Tm i c chic hi nh xinh xn m thi. Chnh v vy, hnh phc n vi ngi tt Tm thnh hong hu.

Ngy gi ca cha Tm v nh lo cng gi cha, m k v Cm m mu git Tm nn cho Tm tro ln cy cau ri di h cht cy cau lm Tm ri xung ao cht ui. Cm v m k vi vng vo cung thay th v tr ca Tm.

Tm cht oan nn hn ha thn thnh chim vng anh, Cm git tht vng anh, nhng ri lng chim vng anh bin thnh hai cy xoan o. Cm cht hai cy xoan o lm khung ci dt vi, ri Cm tm cch t khung ci, bi tro ca khung ci bin thnh cy th, trn cy th ch c mt qu th va to va thm.

Mt b c thy vy mi xin qu th ri rng vo ti ca mnh mang v nh ngi. Ri t , mi ln b lo i bn nc, khi v nh thy nh ca dn dp sch s, c cm nc ngon lnh. B c rnh trm th thy c mt c gi xinh p t qu th bc ra, b nm tay c gi v mong c lm con nui mnh hai m con nng da nhau m sng.

Ri Tm cng c gp li nh vua hai v chng gp nhau vui mng khn t, ri Tm c n vo cung tip tc lm hong hu sng hnh phc bn chng.

Truyn c tch Tm Cm th hin vic ngi tt s gp c nhng iu tt lnh trong cuc sng, cn ngi xu nh m con Cm u phi tr gi cho hnh ng ti c ca mnh. Truyn c tch Tm Cm th hin cuc chin gia ci thin v ci c, ngi thin s lun chin thng ci c. l m c ca ngi dn ngn i nay.

ng Tho