Phân tích nhân vật Từ Hải trong đoạn trích “Kiều gặp Từ Hải” của Nguyễn Du

bài: Phân tích nhân vt T Hi trong on trích "Kiu gp T Hi" ca Nguyn Du

Bài làm

Truyn Kiu ca tác gi Nguyn Du là mt tuyt tác th hin tên tui ca Nguyn Du. Trong ó, tác gi ã vô cùng thành công khi phác ha nhiu nhân vt có sc sng vô cùng mãnh lit trong lòng ngi c nh: Thúy Kiu, Hon Th, S Khanh, Mã Giám Sinh, T hi..

on trích Kiu gp T Hi c vit sau khi Thúy Kiu trn khi tay Hon Th, nhng không may li ri vào tay Bc Bà, Bc Hnh ln này là ln th hai Thúy Kiu b bán vào lu xanh khin cho cô vô cùng au n bun kh.

Nhng s phn ã mm ci khi run ri cho Thúy Kiu gp g nhân vt T Hi. Trc mt ngi anh hùng nh ngi T Hi Thúy Kiu ã tht s rung ng. "Tm lòng nhi n cng xiêu anh hùng"

Khi gp Thúy Kiu, T Hi tht s rung ng trc nhan sc kiêu sa ca nàng, trc tài nng vào tính tình nhân cách ca nàng nên T Hi không ngn ngi chuc thân cho Thúy Kiu và ci nàng làm v. Thúy Kiu lúc này t mt cô gái lu xanh tr thành mnh ph phu nhân.

on trích này ghi li cuc tri ng, gp g tình duyên gia Thúy Kiu và T Hi c tác gi Nguyn Du y màu sc lãng mn, tr tình mt anh hùng có ngoi hình phi thng và tính cách hào hip trng ngha.

Nhân vt T Hi là mt anh hùng ích thc mt anh hùng u i u, chân p p t, khi T Hi gp Thúy Kiu gia mùa thu trng thanh, mt không gian vô cùng nên th, lãng mn.

Nhân vt T Hi có tng mo vô cùng phi thng, th hin s oai phong ca mt v anh hùng vi nhng khc ha n tng thông qua tng câu th, ngôn ng ca Nguyn Du ã khc ha nhân vt T Hi vô cùng anh dng khí khái phi phàm:

Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai nm tc rng, thân mi thc cao.
ng ng mt ng anh hào,
Côn quyn hn sc, lc thao gm tài.

Lúc u ch gii thiu ‘ákhách biên ình", gii thiu tng mo, tài thao lc, côn quyn, câu th 7 tr i mi nói n h, tên, lai lch. Li vit va “kín" va kích thích trí tò mò ngi c, hn na là nêu bt tính cht bí n phi thng, xut chúng ca anh hùng T Hi: ngang tàng, bt khut, tung hoành, khát vng t do, coi thng công danh vào lun cúi:

i tri p t i,
H T, tên Hi, vn ngi Vit ông.
Giang h quen thói vy vùng,
Gm àn na gánh, non sông mt chèo.

Nhân vt T Hi toát lên v anh hùng ca mt ngi nam nhi chí bn phng, u thì i tri, th hin s hiên ngang oai v không s tri, không s t ca mt ngi con trai ngay thng, sng hiên ngang không khut tt. Chân p t th hin s vng vàng trong dáng i, trong t th ca nhân vt này. Thông qua cách miêu t ca tác gi Nguyn Du ta thy c s tài s trân trng ca tác gi vi v anh hùng T Hi.

phan tich nhan vat tu hai trong truyen kieu - Phân tích nhân vật Từ Hải trong đoạn trích "Kiều gặp Từ Hải" của Nguyễn Du
Phân tích nhân vt T Hi trong Truyn Kiu ca Nguyn Du

Trong mi vn th ca mình Nguyn Du luôn th hin s kính trng, yêu mn ca tác gi vi nhân vt ca mình. Nhân vt T Hi là ngi anh hùng vô cùng lý tng i din cho khát vng hng ti s t do, phóng khoáng, luôn hng ti s hoàn m trong cuc sng. T Hi chính là mt nhân vt p trong tác phm Truyn Kiu, Kim Trng và T Hi…

T Hi cng là nhân vt sng ngay thng trng ngha, chính vì vy, anh không h chê Thúy Kiu xut thân là gái lu xanh, mà ch cn cm nhn c tm lòng trong trng, s hiu bit cng nh c hnh ca cô gái gian truân này lin lp tc chuc thân cho nàng và ci làm v.

Thip danh a n lu hng,
Hai bên cùng lic, hai lòng cùng a.

Trong giây phút u tiên gp mt, c hai cùng có nhng sc thái, biu cm, ra bên ngoài vô cùng khác nhau. Khi Thúy Kiu gp g Kim Trng thì nàng t v ngi ngn e thn ca mt cô gái mi ln ln u bit yêu thng "Tình trong nh ã mt ngoài cn e". Còn khi Thúy Kiu gp g T Hi " Hai bên cùng lic, hai lòng cùng a"

Trong mi câu th ca Nguyn Du u th hin tình cm ca hai con ngi ng lòng tìm thy ting nói chung trong tình cm ca mình, nên cùng a i lic li.

Mc dù lúc u T Hi n lu xanh gp nàng Thúy Kiu không phi là gp g ong bm trng gió mà chính là gp g ngi tâm giao, tri k, tâm phúc tng c. Th hin ôi Kiu- Hi là mt ôi nam thanh n tú tìm thy s tng ng trong tâm hn ca mình. Thúy Kiu sau khi tri qua nhiu gian nan, tri qua nhiu bn éo le trong tình cm, hn lúc nào ht cô cm thy cn mt b vai vng chãi, mt ngi anh hùng hiu thu ni lòng ca mình cùng nhau gn bó, to nên mt mái m hnh phúc.

Mt li ã bit n ta,
Muôn chung nghìn t cng là có nhau.

Hành ng T Hi ti lu xanh và quyt nh chuc thân nàng Thúy Kiu ra khi lu xanh th hin s àng hoàng ca ngi quân t, T Hi không ngn ngi ci Thúy Kiu làm v, coi nàng là mt ngi bn tri k tâm giao ca mình.

Ngi anh hùng T Hi cng có s a tình riêng ca mình, cng nh nhng chàng trai khác anh không th nào không ng lòng trc v p ca Thúy Kiu. T khi Thúy Kiu làm v T Hi nàng tr li úng thân phn mt cô gái ngoan hin có xut thân t con nhà hc thc.

Nàng tht s là mt ngi v hin thc m ang thng xuyên lo lng cho T Hi gi trn vn o ngha v chng, thy chung son sc.

Cuc hôn nhân ca T Hi và Thúy Kiu mang màu sc lãng mn, tr tình, ôi trai tài gái sc tht xng ôi va la.

Trai anh hùng, gái thuyn quyên
Ph nguyn sánh phng, p duyên ci rng.

Trong on trích này t ging iu ca bài th n ngôn ng u trang trng, th hin s yêu mn ca tác gi Nguyn Du vi ôi trai tài gái sc Hi- Kiu. Khi hai ta v mt nhà Thúy Kiu tr thành mt cô gái thuyn quyên còn T Hi thì tr thành mt chàng trai a tình, ngoài v anh hùng i tri p t, T Hi cng t ra chân thành, yêu mn Thúy Kiu vô hn.

Vi Thúy Kiu ây tht s là mt khúc r ln, a cô t mt cô gái lu xanh tr thành ngi có quyn chc a v tr thành mt mnh ph phu nhân, giúp Thúy Kiu có c hi c báo ân, báo oán vi nhng ngi ã giúp hoc hãm hi nàng.

Tác gi Nguyn Du vô cùng trân trng, cuc tình ca hai ngi Thúy Kiu và Kim Trng, trai anh hùng gái thuyn quyên, tác gi Nguyn Du cng dùng nhng li l vô cùng tt p vit v T Hi khc ha thành công mt nhân vt anh hùng, hào hip, trng ngha luôn hng mình ti khát vng t do.

Thông qua on trích ta thy c tinh thn nhân o ca nhà th Nguyn Du vi nhân vt Thúy Kiu ca mình. Ông luôn dành mt s u ái vô b bn cho Thúy Kiu trong mi câu ch ca mình ông u vit lên bng c tm lòng bao dung nhân hu cho ngi con gái tài sc nhng chu cnh gian nan vt v.

Tho Nguyên