Phân tích nhân vật Việt tác phẩm “Những đứa trong gia đình” của Nguyễn Thi

bài: Phân tích nhân vt Vit tác phm "Nhng a trong gia ình" ca Nguyn Thi

Bài làm

Truyn ngn "Nhng a con trong gia ình"ca Nguyn Thi là mt tác phm xut sc ca nhà vn Nguyn Thi. Truyn ngn này thành công trên nhiu mt nh vic xây dng nhân vt, tình hung truyn và giúp cho ngi c hiu thêm nhiu hn v nhng ngi con Nam B trong kháng chin chng M cu nc.

Tác gi Nguyn Thi là ngi con ca vùng t Hi Hu, Nam nh là mt ngi dân Bc K nhng ông vào Nam sinh sng và làm vic lâu nm nên có cái nhìn rt tích cc toàn din gn gi vi nhng ngi dân Nam B.

Truyn ngn "Nhng a con trong gia ình" c tác gi sáng tác khi mà t nc ta trong thi k vô cùng quyt lit ca cuc kháng chin chng M cu nc. Ngi dân Min Nam trên di ng lòng nghe theo ngn c cách mng ca Vit Minh. Còn Min Bc nc ta ã gii phóng ang trong thi k xây dng xã hi ch ngha, là hu phng vng chc cung cp lng thc, thuc men, n dc cho chin trng Min Nam.

Truyn ngn c vit theo kt cu ca dòng hi tng ca ngi chin s tr tên là Vit b thng rt nng, b tht lc ng nghip ca mình trong bóng ti. Din bin ca truyn vô cùng tinh t linh hot có nhiu tình tit xy ra an xen gia quá kh và hin thc.

phan tich nhan vat viet tac pham nhung dua con trong gia dinh - Phân tích nhân vật Việt tác phẩm "Những đứa trong gia đình" của Nguyễn Thi
Phân tích nhân vt Vit tác phm Nhng a con trong gia ình ca Nguyn Thi

Nhân vt Vit là mt ngi có tính cách hn nhiên, tr con, nhng khi ra chin trng anh li vô cùng anh dng, kiên cng qu cm.

Là chin s tr va mi tròn ôi chín nên Vit vn gi tính con nít ca mt cu bé. Nhân vt Vit luôn gi nhng cái ná thun, mà hi nh thng theo bn bè bn chim trong túi áo nhng lúc ra chin trng ánh M cm súng, cm lê nhng chic ná dây chun vn còn.

Nhng Vit là ngi vô cùng anh dng, không s cht có lòng cm thù gic sâu sc. B thng ti ngày th hai, Vit không cm thy lo lng cho vt thng hay tính mng ca mình, nhng cu bé li cm thy có chút s mà vì gi ây b lc trong rng mt mình, xung quanh không có ng i, không có ai ch có mình Vit vi bóng êm.

Vit có mt ngi ch gái tên là Chin, hi nh hai ch em cùng cha m Vit rt thng ch ca mình nhng hay tranh giành và trêu gho ch. Thng làm cho ch ni gin vì tính tình con nít, lanh tranh ca mình, gi b thng nm mt mình Vit cm thy nh ch vô cùng, vì ba m ã mt ch chính là ngi thng duy nht ca Vit lúc này.

Vit rt ít khi nói v ch gái ca mình vi mi ngi vì Vit vn còn tr con lm Vit mun du ch nh giu ca riêng vy, Cu s mt ch c mà.

Hai ch em côi cút vì ba m thng xuyên i làm công tác xa, theo cách mng ri cha m b gic git hi hai ch em nng ta vào nhau. Ri mt ngày c hai cùng vit n i b i tham gia lc lng v trang cùng mt ngày khin chú Nm, mt ngi thân trong dòng h vui mng lm vì thy c hai ch em u yêu nc, có lòng dng cm và bit cm thù gic. Bit òi n nc thù nhà.

Chú Nm chính là bc cha chú trong gia ình ca hai ch em Chin và Vit. Trong lúc b thng nm mt mình nhng ký c v cha m, nht là v má, c ùa v khin Vit au nhói xót xa, Vit nh li ngày má vn còn sng, mà thng hay xoa u Vit, ri ly cm cho Vit n, hình nh má va chm con, va ánh trn ch i chng c in sâu vào trong tim thc ca Vit.

Chính bi sinh ra trong mt gia ình có truyn thng yêu nc, cm thù gic nh vy nên Vit sm có lòng anh dng kiên cng qu cm do cha m truyn li.

Vit luôn tâm nim mình phi sng nh th nào cha m yên lòng, tr c n nc thù nhà sao cho xng áng vi mt ngi con trong gia ình truyn thng cách mng, yêu nc cm thù gic M.

Trong lúc b thng b lc mt ng i nhng tinh thn chin u ca Vit không h nao núng, lúc nào Vit cng trong tâm th sn sàng chin u, có lúc anh li thip i cho vt thng.

Nhà vn Nguyn Thi ã miêu t vô cùng tinh t c sc t tính cách ti tinh thn, tình cm ni tâm bên trong nhân vt Vit, khin cho ngi c hiu hn v chin s tr kiên cng qu cm, nhng vn còn nét ngây th hn nhiên trong tính cách ca mt cu bé va mi ln lên.

ông Tho