Phân tích nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng

bài: Phân tích nhân vt Xuân Tóc trong tiu thuyt "S " ca V Trng Phng

Bài làm

Tác gi V Trng Phng là mt nhà vn trào phúng, châm bim vô cùng sâu sc. Tác phm "S " ca V Trng Phng ã phn ánh chân thc mt xã hi thông qua nhng nhân vt ca tác phm t cáo ti ác ca xã hi. Trong ó, nhân vt Xuân tóc là mt tác phm bng ting ci châm bim, ma mai, mt hin tng xã hi bi hài, k d mà ni bt i din là nhân vt Xuân Tóc

Nhân vt Xuân T , tác gi V Trng Phng cho thy cái xã hi lúc ó là tm kch thc ca con ngi gia cuc i y gi di, nh mt tm trò h". Xuân Tóc là mt tên c hi c thng tin nh nhng trò di trá, la bp. Nhân vt Xuân Tóc thc cht ch là mt a tr m côi, lu manh vô hc, nhng nh s tranh ti, tranh sáng Xuân Tóc li tr thành anh hùng cu quc nh mt tm trò h ca xã hi.

Cuc sng ni u ng xó ch, ni va hè lòng ng, ã dy cho Xuân nhng trò mánh li ca mt k bi i tinh quái. Xuân T lang thang t kim sng bng nhiu ngh mt hng, khác nhau, dn dn hn hc c nhiu mánh khóe ca cuc i, ri tùy tng hoàn cnh hn ã gia nhp th vào th gii thng lu.

Xuân Tóc c gp g nhng ông bà giàu có nh ông bà Vn Minh, cô Tuyt, bà Phó oan nh s khôn lanh, mu trí ca mình hn ã thng tin t t, tr thành mt con ngi mà ai cng cn ti hn, ai cng mun có hn dù bit hn chng tt p gì. ó chính là s tht gi di ca tng lp phong kin xa.

T mt thng nht bóng sân qun banh, cuc i Xuân Tóc gp nhiu may mm, s thao thao bt tuyt ca hn khi cha bnh cho c c làm mi ngi kinh ngc, nhng hn ã chinh phc c nhng ngi trong gia ình ó. Trong tác phm S nhiu tình hung bt ng ã xy ra. Hn thc cht không c hc hành gì nhiu nhng do bn cht khôn lanh, bit che y s ngu dt quá kh nghèo hèn ca mình, nên hn thành nhà th

Nào hn có bit gì v th ca âu, nhng ch vài bài th hc lm c hn ã tr thành nhà th. Hn không phi thy thuc nhng t nhng chiêu trò hc c t thi bán thuc do hn tr thành bác s cu ngi.

phan tich nhan vat xuan toc do trong so do - Phân tích nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong tiểu thuyết "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng
Phân tích nhân vt Xuân Tóc trong S ca V Trng Phng

Vì nhng li ca Xuân Tóc làm cho ông c cht khin hn vô cùng lo lng hn chy mt mch không dám quay u li.

Trong ám tang ông c c không h có mt ca Xuân Tóc nhng trên ng a c i mai tang bng xut hin l lùng ca mt xe tang trên ó có my s pháp s chùa Bà anh ngi chm ch. Chính s xut hin bt ng ngày ca Xuân Tóc và nhng v tng s chùa Bà anh làm cho ám ma c c ca gia ình tr nên vô cùng long trng quyn quý. Mt xã hi ch trng v b ngoài, háo danh và a hình thc, còn bên trong mc nát và thi nát.

Trong khi ngi thân qua i, nhng con cháu ca c không h cm thy xót xa, thng tic mà ây là c hi cho nhng ngi sng kim li nhun, phát huy danh th, qung bá danh ting thng lu quyn quý ca mình. C gia ình không h cm hn Xuân Tóc khi làm c c, t t cht mà con bit n hn vì mu trí ca n, nh tài tháo vát ca hn làm cho tang gia ca c c tr nên long trng quyn quý hn. Mt ám ma to xa nay cha ai t chc c nh vy.

Tác gi V Trng Phng ã to nên s ma mai, châm bim, mt xã hi vô cùng ph phàng, tàn nhn, ch bit ham danh li bên ngoài.

Khi ã nhìn rõ c th gii thng lu ri Xuân Tóc thy c v trí ca mình trong xã hi, hn bt u nhng mu toan leo cao, nhn thc rõ c thanh th gà s uy tín ca mình trc mt mi ngi. Xuân Tóc càng t v gi di bao nhiêu li càng c trm tr khen ngi, t v thán phc by nhiêu. Tt c to nên nhng ting ci v trò h kch cm ca nhân vt Xuân Tóc và xã hi phong kin thi nát.

Hn t mt thái vô cùng kiu cách khi tip xúc vi mi ngi, s dng nhng ngôn t vô cùng sang trng mà không bit ngng "Rt hân hnh..ri th hin nhng iu ht sc l bch trc ám ông qun chúng, yêu mn ngng m hn coi hn nh thn tng. Tht s là mt xã hi kch cm, b mt tên lu manh, nh chút tài l, s khôn vt dt mi.

Tác gi V Trng Phng vô cùng thành công khi xây dng nhân vt này bng ngòi bút châm bim sc so ca mình, to ra nhng ting ci vô cùng h hê, cho ngi c, thói ua òi, theo phong cách âu hóa ca ngi tây trong tng lp thng lu ca xã hi c. Mt xã hi tng hp toàn nhng loi ngi lu manh, thi tha, kch cm.

Thc cht trong xã hi y nhng k v ngc t coi mình là vn minh thc cht ch là nhng k hc òi, gi to, tng mình là thng lu tht. Trong xã hi háo danh, a hình thc ó ã bin mt tên nh Xuân Tóc thành anh hùng cu quc ng trên u thiên h làm cho xã hi càng thêm thói nát hn.

Nhân vt Xuân Tóc là mt nhân vt c tác gi V Trng Phng xây dng vô cùng tinh t, làm cho cun tiu thuyt S tr thành c nht vô nh ca nn vn hc hin thc giai on trc nm 1945. Thông qua nhân vt này tác gi ã to c nhng ting ci ma mai, châm bim, sâu cay… ng thi t cáo thc cht ca giai cp thng lu trong ch c mc rung thi nát.

Ting ci ca tác phm ng thi cng là ting chi ca tác gi vào nhng lp ngi trng gi hc làm sang, hc òi làm quý tc, t sn nhng thc cht vô cùng u tr ngu dt vì ng tin mà quên mt lng tri, ánh i nhân phm ca mình.

ông Tho