Phân tích tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

bài: Phân tích tác phm “Chic thuyn ngoài xa” ca Nguyn Minh Châu

Bài làm

Nhà vn Nguyn Minh Châu là nhà vn rt giàu tính biu tng, trit lý. Trong mi tác phm ca mình ông u gi gm mt quan nim sng nhân sinh, mt trit lý sng sâu xa nào ó.

Tác phm "Chic thuyn ngoài xa" là mt tác phm giàu sc gi cm, ý ngha vô cùng sâu sc. Hình nh ngi ph n, ngi àn bà trong tác phm luôn luôn ám nh ngi c. Làm cho ngi c cm thy xót xa xúc ng.

Ngi c luôn trn tr v s phn ca ngi ph n trong thi k i mi nhng vn chu nhiu áp lc nghit ngã, vn phi nhn nhn bi c hy sinh quá ln trong ngi ph n.

Tác phm "Chic thuyn ngoài xa" k v chuyn i công tác thc t ca mt phóng viên nh, mt nhip nh tên là Phùng khi anh ta i thc t kim ngun cm hng cho nhng sáng tác ca mình. Mt bui sáng, anh ngm mt tri mc và nhìn thy mt chic thuyn vô cùng p nhip nh gia Phùng cm thy ó chính là mt bc nh tuyt vi nht.

Nhng khi chic thuyn t t li gn thì mt hình nh hoàn toàn trái ngc vi nhng gì p ngoài kia, khin cho nhip nh gia Phùng vô cùng kinh ngc.

Hình nh ngi àn bà là hình nh khin cho ngi c vô cùng khó hiu, au xót, bn khon. Hình nh ngi àn bà c phác ha vi nhng nét in hình ca ngi ph n sng làng chài.

Hình nh ngi àn bà hin lên v nhc nhn, lam l, vô cùng kh s. Nhà vn Nguyn Minh Châu ã phác ha lên nhng hình nh giàu gi cm, ngi àn bà khong 40 tui, cao ln vi nhng ng nét thô kch, na thân di ca chic áo luôn t bo phi ngâm nc.

Trên khuôn mt lúc nào cng toát lên v mt mi bi phi thc sut êm kéo li, làn da thì en xm nng, hai con mt thâm qung do thiu ng thng xuyên. Mt ôi mt trng sâu, vi nhng np nhn ni khóe mt.

Mt ngi ngi àn bà li n tng cho ngi c ngay nhng câu u tiên ca Nguyn Minh Châu th hin s nhc nhn y thng cm ca tác gi.

Gia bin c mênh mông li xut hin mt ngi c phi thn thc, trn trc bi nhng ni bun ca ngi ph n này.

Hình nh ngi àn bà y y v cam chu, nhn nhc, khi ngi chng hn hc, mng nhic ca ngi chng u p tay gi. Ngi chng luôn mng nhic, chi bi, ánh p ngi ph n ca mình. Hình nh ó luôn ám nh ly suy ngh ca ngi c.

phan tich hinh anh nguoi dan ba - Phân tích tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu
Phân tích tác phm Chic thuyn ngoài xa ca Nguyn Minh Châu

Trong ôi mt ngi àn bà hin lên s xót xa, y ai oán, nhng cha nhiu tình yêu thng vi nhng a con ca mình. Tình cm ca ngi m thng con vô b bn.

Chính s cam chu nhn nhc ca ngi àn bà y, khi c quan tòa gi ti làm chng cho v ngi con trai ca bà ánh cha nó, bênh m nó. Khi quan tòa hi ngi àn bà v hành ng v phu b chng bc ãi, bo hành "ba ngày mt trn nh, nm ngày mt trn ln" thì ch ch im lng không nói gì. Ch không mun t cáo ngi chng ca mình.

Nhng khi quan tòa phán quyt ti danh cho con trai ch, thì ngi àn bà òa khóc, ch ch cu xin mi ngi ng bt ch phi ri xa con mình, bi vi ch con cái chính là ngun lc sng.

Nim hnh phúc ca ngi àn bà ó là nhìn thy con cái ca mình n no. Mt nim hnh phúc tt ca ngi m, ngi v ht lòng thng con mình.

Nhng li tâm s ca ngi àn bà v chng mình v cuc sng và nhng a con khin cho ngi phi vô cùng xót xa,

Mt ngi ph n luôn yêu thng chng con, dù b chng ánh p và b chng ngc ãi, nhng, ngi àn bà vô cùng nhn nhn chu ng không hé rng cãi li na li bi ch thng con,

Ngi m hy sinh bn thân mình cuc i ca mình bo v nhng a con. Mt ngi àn bà nhn nhc tt c bo v ming cm cho con mình.

Cuc sng ca ch có quá nhiu au thng mt mát nhng li n cha bên trong nhng phm cht cao p, ca ngi ph n vô cùng áng trân trng. Hình nh ngi àn bà ó chính là nhng iu mà Nguyn Minh Châu mun gi gm ti ngi c. Nó th hin trit lý sng ca tác gi.

Ngi àn bà làng chài trong tác phm "Chic thuyn ngoài xa" th hin mt thông ip có nhng iu nhìn bên ngoài p nhng bên trong li n cha nhiu ni bun. Thông qua hình nh ngi àn bà tác gi mun ca ngi hình nh tt p, giàu c tính hy sinh ca ngi ph n Vit Nam.

ông Tho