Phân tích truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ

bài: Phân tích truyn "Chuyn chc phán s n Tn Viên" ca Nguyn D

Bài làm

Tác gi Nguyn D là mt tác gi ni ting trong thi k vn hc trung i ca nc ta. Tên tui ca ông c khng nh qua nhng tác phm tiêu biu nh "Truyn k mn lc". ây c xem là mt tp truyn c mnh danh thiên c k bút ca nn vn hc nc ta. Trong ó, tác phm "Chuyn chc phán s n Tn Viên" là mt tác phm c sc trong tp truyn Truyn k mn lc.

Chuyn chc phán s n Tn Viên ca ngi tính kiên cng, chính trc dng cm ca ngi dân, khi Ngô T Vn là ngi ngay thng dám chng li nhng iu sai trái trong xã hi. Chng li nhng th lc ti ác.

Chuyn chc phán s n Tn Viên c vit theo li vn xuôi ch Hán và c xen ln nhng yu t k o trong ó. Nhân vt trung tâm ca tác phm chính là anh chàng Ngô T Vn. Mt con ngi chính trc, ngay thng, anh ã có công tiêu dit tng gic, bo v quê hng.

Nhng sau khi cht tên tng gic không cam tâm nên bin thành qu trú ng n Tn Viên thng xuyên da nt ngi dân trong vùng. Hn cng ch c hi tr thù Ngô T Vn. Bi, Ngô T Vn là ngi ngay thng không tin vào vic ma qu, cng không s ma qu làm hi bi anh xa nay sng chính trc không làm iu gì khut tt. Chính vì vy, Ngô T Vn cho ngi t n Tn Viên khin oan hn ca tên tng gic mt ni trú ng, hoành hành.

Chính s cng trc ngay thng ca Ngô T Vn còn th hin rõ qua vic ng x ca chàng vi hn ma tên tng gic. Trc khi khi còn sng hn thng xuyên bóc lt ngi dân ca chúng ta, khi cht hn bin thành ma qu làm hi ngi dân ca chúng ta.

Hn b Ngô T Vn t i ni trú ng, khin hn vô cùng tc gin dùng tà phép mà qu ca mình khin Ngô T Vn b au m st nóng, st rét…

Sau ó, Ngô T Vn qua i nhng hn ca chàng b a xung tn Diêm Vng xét x trc nhng li buc ti và s ngang ngc ca tên tng gic Ngô T Vn vn th hin phong thái ung dung, không khoan nhng.

chuyen phan su den tan vien - Phân tích truyện "Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" của Nguyễn Dữ
Phân tích Chuyn chc phán s n Tn Viên ca Nguyn D

Chính thái kiên cng, khí phách cng rn th hin nim tin mnh m vào chính ngha ca Ngô T Vn ã khin cho Diêm Vng ca phi n phc chàng.

Khi phi i din vi mt ngi nhiu quyn lc nh Diêm Vng uy nguy thì Ngô T Vn cng không h s hãi, anh vn u lý vi tng gic mt cách anh dng không khoan nhng. K ti tng gic bng nhng lý l sc bén hùng hn, khin cho Diêm Vng cng phi n phc.

Khí phách ca Ngô T Vn ã khin chàng phi công lý mà bt chp tính mng ca mình gp nguy him, trc uy quyn chàng cng không h run s mà kiên cng u lý, bo v cho chính ngha l phi.

Chính s kiên cng, gan góc và khí phách ca chàng Ngô T Vn mà cui cùng anh ã c c làm chc phán s n Tn Viên chuyên lo bo v công o cho ngi dân, bo v l phi m bo cuc sng yên vui cho mi ngi.

Cuc u lý gia Ngô T Vn và tên tng gic th hin cuc u tranh không nao núng, nhân nhng trc cái thin vi cái ác. Cái ác dù có bin i hóa phép nh th nào thì cui cùng vn tht bi gia công lý và chính ngha.

Thông qua tác phm Chuyn chc phán s n Tn Viên, tác gi Nguyn D mun khng nh nim tin ca mình vào chính ngha, công lý và l phi.

Th hin lòng quyt tâm ca tác gi vi nhng cái xu cái ác trong xã hi, nhng iu xu cn phi loi b cái tt c phát huy và có ch ng xng áng ca nó.

Thông qua cuc u tranh ca nhân vt Ngô T Vn còn phn ánh th gii ca ngi xa y nhng chuyn xu xa, ca k mnh uy hip k xu, nhng ngi có chc quyn thng tham lam, c hip ngi dân vô ti. Vì vy, vic Ngô T Vn lên làm chc phán s n Tn Viên th hin c mong ca ngi dân mun có mt ngi quan ng ra bo v l phi cho mình.

Truyn ã gây n tng vi ngi c bng nhng yu t ly k huyn o tình hung truyn c áo giàu kch tính. Thông qua câu chuyn th hin nim tin ca tác gi và ngi dân v vic chính ngha s thng hung tàn.

ông Tho