Phân tích truyện cổ tích “Cây tre trăm đốt”

bài: Phân tích truyn c tích "Cây tre trm t"

Bài làm

Ngi dân nc ta thi xa xa sáng tác nhiu câu chuyn nhm nâng cao giá tr con ngi, cao tính trung thc, hin lành lng thin và phê phán s gian ác, xo trá. Nhng ngi hin lành thng gp nhiu may mn và có cuc sng hnh phúc, còn nhng k ác c thì phi tr giá.

Mt trong nhng truyn c tích ý ngha ó chính là truyn c tích " Cây tre trm t" mang li cho chúng ta nhng bài hc quý giá v tính chân tht, chm ch i.

Truyn c tích "Cây tre trm t" xoay quanh s phn ca mt anh thanh niên chm ch, cht phác, tht thà vì hoàn cnh nghèo khó, cha m mt sm phi i làm thuê, cho mt nhà phú h giàu có trong làng.

phan tich truyen cay tre tram dot - Phân tích truyện cổ tích "Cây tre trăm đốt"
Phân tích truyn c tích Cây tre trm t

Thy anh thanh niên tht thà chm ch nên lão phú h thích lm. Hn mun gi anh làm vic lâu dài cho mình, nhng li chng mun tr lng cho anh, nên lão mi bo anh thanh niên tht thà kia rng "Anh chu khó làm vic cho ta chm ch, ht ba nm ta s g con gái ta cho anh"

Vi bn cht hin lành, tht thà li chu thng chu khó nên khi nghe lão phú h nói vy. Anh thanh niên vui mng lm. K t hôm ó ngày nào anh cng thc khuya dy sm, làm vic qun qut nh con trâu con bò trong nhà lão phú h, kim ra nhiu ca ci cho lão. Lão phú h vui mng lm.

Hình nh anh thanh niên i làm thuê chính là i din cho cái thin, cho nhng con ngi chm ch cht phác, còn tên phú h i din cho tng lp bóc lt, cng hào trong xã hi c.

Thi gian thm thoát trôi i ba nm cng ht, anh thanh niên lên gp ông ch ca mình và nhc li li ca lão ã nói nm xa. Lão phú h git mình lm, nhng li nói trót nói ra ri nên ông ta phi gi li. Nhng vn là ngi xo trá, ông ta bo anh thanh niên tht thà rng "Anh hãy vào rng kim cây tre nào dài mt trm t mang v ây ta vót a mi dân làng n c ci ca anh và con gái tôi"

Bn cht nham him thâm c ca giai cp bóc lt không bao gi ht c, bn chúng ch mun nhng ngi nông dân nghèo kh sut i phi làm nô l cho mình mà thôi. Chính vì vy lão phú h mi nói nh vy, ch trên i này làm gì có cây tre nào dài c mt trm t. ây là âm mu lão tht ha nut li vi anh thanh niên tht thà.

Anh thanh niên ti nghip chy nh bay vào rng tìm cây tre nào dài nht cht v. Nhng tìm hoài tìm mãi chng có cây nào mt trm t. Lúc này anh thanh niên bit mình ã b la lão phú h âm mu cp không ba nm làm vic ca anh, nên anh ngi khóc. úng lúc ó có mt ông lão râu tóc bc ph xut hin giúp anh thanh niên tìm c cây tre trm t và dy anh câu thn chú.

Hình nh ông bt trong câu chuyn th hin mong c ca ngi nông dân lao ng xa mun có mt ng siêu nhiên ng lên giúp ngi nông dân nghèo kh bt hnh thng chu thit thòi trong cuc sng.

Sau khi ông bt xut hin, và c dy câu thn chú thì s vic ã hoàn toàn bin i theo chiu hng có li cho anh thanh niên ca chúng ta. Anh vác mt trm t tre v nhà lão phú h.

Khi v ti nhà thy tên phú h ang t chc con gái mình vi mt anh chàng nhà giàu khác. Anh thanh niên lin gi lão ri c khc nhp khc nhp th là lp tc mt trm t tre dính lin vi nhau thành mt cây tre trm t dính luôn lão phú h vào ó. Lão ta s quá van xin tha thit và ng ý g con gái cho anh thanh niên.

Tt mi ngi có mt trong ám ci s hãi b chy ht. Anh thanh niên kh c thn chú gii thoát cho lão phú h, lão cm n ri rít ri lp tc g con gái mình cho anh nh li hn ã ha.

Câu chuyn khép li phn thng thuc v ngi nông dân, anh thanh niên tht thà cht phác, còn lão phú h cui cùng cng phi thc hin li ha ca mình không có c hi xo trá, nu không thì hn s gp qu báo.

Truyn c tích th hin bài hc muôn tha mà ngi xa mun khuyên nh chúng ta hin gp lành, còn ác gi ác báo.

Tho Nguyên