Phân tích truyện “Ông già và biển cả” của Hê- minh- uê

bài: Phân tích truyn "Ông già và bin c" ca Hê- minh- uê

Bài làm

Nhà vn Hê- minh-uê là mt ngi sáng tác ra nguyên lý tng bng trôi. Ông chính là nhà vn ni ting và v i nht ca t nc M xa xôi trong th k 20. Hê-minh-uê ã sáng tác nhiu tác phm tiu thuyt có giá cuc sng trong ó có tác phm Ông lão và bin c. Chính tác phm này ã ánh du cho tên tui ca nhà vn Hê- minh-uê.

Trc ht là nguyên lý tng bng trôi thì chính tác gi Hê-minh-uê là ngi xut li vit ít li, ít t ng nhng giàu ý ngha n d. Nhà vn Hê-minh-uê không trc tip th hin ra nhng ý tng ca mình nhng ông ã vô cùng tinh t khi xây dng hình tng ông lão và bin c.

Câu chuyn k v nhân vt chính là ông già Xantiago là mt ông già chuyên làm ngi ánh cá ngi dân Cu ba. Mc dù ông ã 74 tui cái tui mà ngi ta thng gi là tht thp c lai hy.

Trong mt thi gian dài ông lão Xantiago không câu c mt con cá nào, khin cho ngi dân trong làng bàn tán v tay ngh câu cá ca ông.

B m ca cu bé tên là Ma nô lin cng cm không cho cu bé i câu chung vi ông lão na, bi ông lão không có duyên ánh bt cá, ang gp vn xui xo ri.

Mt ngày n vi ý chí kiên cng không chu khut phc t nhiên ca mình ông lão Xantiago quyt nh ra khi ánh bt cá mt thân mt mình, và mt câu chuyn bt u. Nhng hình tng, nhng hình nh c áo n d c nhà vn th hin qua tng câu ch.

phan tich nhan vat ong gia trong ong gia va bien ca - Phân tích truyện "Ông già và biển cả" của Hê- minh- uê
Phân tích nhân vt Ông già trong Ông già và bin c ca Hê- minh-uê

Ông lão Xantiago i ti tra ã th mt lt bn chic cn câu mt lúc và ngi ch i nhng chú cáo cn câu, nhng mãi ti tra mi có mt cn cá kin cn mi. Con cá kin này vô cùng to ln. Nó khin ông lão vô cùng vui mng, bi nó th hin c tài nng ánh bt cá ca ông lão vn cha h b mai mt. Ông vn rt có ích và không h vô dng ti mc gp vn xui nh ngi ta nói.

Ngh vy ông lão Xantiago quyt nh phi bt con cá kin ó vào b cho ngi dân trong làng nhìn thy và không th nói ma mai v tài câu cá ca ông na.

Hình nh con cá kin hin lên vi nhng n tng vô cùng p . Nó là mt con cá to th hin qua nhng vòng nhy ln tròn cao vút. Không ch có vy, ông lão thy nó qua mt cái bóng en vô cùng to ln vt qua c mt chic thuyn, làm ông lão vô cùng kinh ngc. Nó rt dài và to ln.

Cái uôi ca chú cá kin to hn c mt chic li hái, thân hình ca nó thì vô cùng béo b, s, b vy thì xòe rng, th hin cho vic nó ã sng di bin c này rt lâu nm.

Thông qua cách miêu t vô cùng tinh t nhà vn Hê- minh- uê ã th hin hình nh mt chút cá kin s, to béo, con cá hin lên tht s rt to ln làm cho ông lão Xantiago vô cùng phn khích ông có cm giác nh nó to bng mt con thuyn vy. Ri con cá kin kéo ông lão ra khi trong sut hai ngày êm ròng rã

Ông lão Xantiago vô cùng cô c ch có mt thân mt mình ni bin c ông cng quyt không buông tay t b con cá, quyt tâm không v làng vi bàn tay trng. Ch cn bt c con cá này thì dân làng nht nh s phi n phc tài câu cá ca ông.

Con cá kin ó to ln và rt thông minh, khi b mc câu nó ã ln vòng chm chp, ri t ngt tn công li ông lão Xantiago, khi nó cm thy ui sc nó li chm li có nhng khi ông Xantiago tng nh mình ã chp c nó nhng ri nó li bi xa b.

Con cá kin ó tht s làm ông vô cùng hoa mt, nó khin mt ông lão 74 tui phi lao ao khn n.

Hình tng con cá kin chính là hình tng ca thiên nhiên p mnh m vô cùng. Nó là kh nng chin thng nhng khó khn không chu tht bi u hàng s phn, toát lên v kiêu hùng anh dng không khut phc trc khó khn th thách.

V phía ông lão ông t ra vui sng khi bt c mt con cá ln, nhng ông cng xác nh a c nó v nhà thì ông lão phi vô cùng c gng ây là mt cuc chin không h cân sc nhng phn yu hn li thuc v ông lão Xantiago.

Nhng ông không khut phc nó ông cng quyt chin u vi thiên nhiên. Cui cùng trong cuc chin ó ông lão ã chin thng và bt c nó. Nhng tic thay trên ng trói con cá kin tr v b có mt àn cá mp ã n tn công con cá kin ca ông, n tht nó ch li mt b xng.

Nhng iu ó không có gì quan trng, iu quan trng là ông lão ã chin thng ã chinh phc c con cá kin ó.

Qua ây ta có th thy c tác phm có ý ngha vô cùng sâu sc nó th hin hành trình chinh phc con cá kin ca ông lão Xantiago. Th hin quyt tâm chinh phc thiên nhiên ca con ngi. Nói lên trí tu ca ngi nông dân lao ng. Con cá kin chính là hình nh ca thiên nhiên hùng v, ti p

ng thi tác phm nói lên c m chinh phc th thách, ca con ngi, dù khó khn, gian nan thì con ngi cng không u hàng s phn mà kiên quyt ti cùng.

ông Tho