Phân tích truyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu , Trọng Thủy

bài: Phân tích truyn Truyn An Dng Vng và M Châu, Trng Thy

Bài làm

Truyn truyn thuyt An Dng Vng, M Châu, Trng Thy là câu chuyn truyn thuyt vô cùng c bit nói v vn bo v s toàn vn lãnh th. Truyn ó ã li trong lòng ngi c rt nhiu tình cm xúc ng n tng sâu sc.

Sau nhiu ln nc nc Âu Lc và Triu à giao tranh nc Âu Lc luôn chin thng nên nc láng ging vô cùng tc gin. Bi vì, vua An Dng Vng ã c thn kim quy giúp cho chic n thn, và t ó luôn giành chin thng trong mi trn chin.

Tuy nhiên vua ca nc láng ging là ngi có nhiu mu mô xo quyt. Chính vì vy, hn ã âm mu kt thông gia vi vua An Dng Vng tìm ra nguyên nhân vì sao nc Âu Lc ánh âu thng ó không ai có th xâm chim c.

Trng Thy sau khi ly lòng c vua An Dng Vng ri kt hôn vi M Châu. Hai ngi sng vi nhau vô cùng tt tình cm v chng thm thit. Trong lúc ó, Trng Thy ã tìm cách ly c thông tin ca t nc Âu Lc.

Mt hôm li dng vua cha i xa, M Châu ã âm thm a Trng Thy vào ch giu chic n thn ca thn Kim Quy. Trng Thy sau khi bit c tng tn mi chuyn thì, ã tìm cách n cp chic n thn ca vua An Dng Vng trn v nc.

Vua Triu à ã tìm cách xâm lc nc Âu Lc mt ln na, vua An Dng Vng vn tin rng mình có n thn nên ã vô cùng t tin không phòng b gì c. cho ti phút cui cùng khi bit mình ã b ánh cp n thn mi ci nga kéo theo M Châu trn chy.

Khi hai cha con ti thành C Loa nghe M Châu k li mi chuyn vua An Dng Vng vô cùng tc gin vì gic chính là con gái ngu ngc ca mình nên ã rút kim âm cht M Châu.

Nguyên nhân gây mt thành, mt nc ca vua An Dng Vng chính là do M Châu tr ngi non d quá tin tng vào chng mình Trng Thy. Nhng thc cht Trng Thy là mt tên gián ip hai mang. Hn tuy là chng ca M Châu, con r vua An Dng Vng nhng cuc hôn nhân này ch là mt mu k mà thôi. Âm mu ca vua Triu à là dùng con trai mình làm ni gián ly c thông tin t nc Âu Lc.

phan tich truyen mi chau trong thuy - Phân tích truyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu , Trọng Thủy
Phân tích truyn An Dng Vng, M Châu, Trng Thy

M Châu là mt ngi v ca Trng Thy cô không có gì là sai nu nh yêu thng chng và nghe li chng. Nhng M Châu quá ngây th khi không phân bit c âu là bn âu là thù, không suy ngh ti vua cha, ngh ti nhng thn dân trm h. Nàng quá kh kho c tin dn ti mt nc ti ln u tiên là do M Châu.

Nhng mt thành mt nc không ch do M Châu vua An Dng Vng cng có nhiu phn trách nhim, bi vua An Dng Vng ã không chun b k lng binh lc cho t nc mình mà ch trông ch vào chic n thn, khi có tin gic ti mà vua An Dng Vng nghe tin gic xâm chim t nc nhng vn ch quan khinh ch, trông ch vào chic n thn mà không t lc chun b lc lng, nc ti chân mi nhy mt nc.

Cui cùng M Châu b vua cha chém cht hành ng này th hin s phn n cm hn ca ông vi a con ngu di ca mình. ng thi ông cng t kt liu i mình th hin s tuyt vng ca mt v vua khi ánh mt ngai vàng vào tay k thù thì sng cng bng cht, vì vy ông chn cách kt thúc mng sng ca mình.

V phn nhân vt Trng Thy, hn chính là nguyên nhân gây ra cnh tang thng cho v mình, cho con dân ca t nc Âu Lc, hn tht s là ngi con r bt nhân bt ngha, là ngi chng hai mt. Vì âm mu riêng, vì quyn li mà n lòng la di tình cm ca mt cô gái ngây th kh kho M Châu.

Trng Thy chính là k li dng tình cm v chng làm gian k, âm mu ly trm chic n thn ca vua An Dng Vng là mt k áng trách, áng khinh b. Hành ng n trm chic n thn ca Trng Thy ã khin cho t nc Âu Lc ri vào tm ti tm trong bin máu, ri làm cho v mình phi cht.

Nhng sau khi chim c t nc Âu Lc, Trng Thy ã i tìm v mình nhìn thy xác v b chém cht bên cnh ging ngc Trng Thy ã nhy xung ging t vn th hin tình cm chung thy yêu v ca anh vi M Châu.

Hành ng này cho thy Trng Thy tuy n vi M Châu có s la di nhng tình cm ca anh dành cho nàng là chân thành, iu này cng an i c M Châu ít nhiu.

Tho Nguyên