Phát biểu cảm nghĩ về Bà của mình

bài: Phát biu cm ngh v Bà ca mình

Bài làm

"Ngó lên nut lc mái nhà
Bao nhiêu nut lc nh bà by nhiêu!"

Trong mi gia ình u có nhng ngi thân mà khi chúng ta nh n s cm thy nh nhung da dit có nhiu k nim gn bó, và tht sung sng bit bao khi tôi c ln lên trong mt gia ình truyn thng có ba th h cùng mt mái nhà.

Nhà tôi có nm ngi tt c bao gm: Bà ni, b m và hai anh em tôi. Nhng, ngi tôi luôn gn gi gn bó s chia nhiu nim vui ni bun trong cuc sng nht, ó chính là bà ni ca mình.

Trong nhà do tôi là anh ln, di tôi có em gái nh, nên em thng c ba m cng chiu yêu thng che ch nhiu hn.

Nó mi có 5 tui nên vn c ng chung vi ba m, còn tôi thì ã ln nên không có c hi làm vic ó na. Tôi ng vi bà ni t khi còn rt nh, có l t khi em ra i thì tôi ã c chuyn sang phòng bà ni ng cùng bà, trong nhiu nm qua tôi và bà gn bó vi nhau nhiu hn c b m.

Trong gia ình bà cng thng tôi nht, mi khi tôi b bn bè bt nt, hay mc li gì b ba m la mng thì ch có bà ni bên tôi, ng viên tôi, xoa mái tóc ngn ngn ca tôi, và lau khô nhng git nc mt trên khuôn mt tôi.

Bà thng giu gim nhng chic ko, viên bi trong túi áo bà ba ca mình ch i khi hai bà cháu cùng nhau lên ging i ng thì len lén a cho tôi, vì s em gái tôi "Út Nh" nhìn thy nó s t nnh, vì bà không có nhiu chia cho nó.

Tôi nh, bà tôi có ôi mt sâu vì thi gian, trên khuôn mt có nhiu np nhn nheo xô li vi nhau, vng trán bà cao, tóc li rng nhiu nên trong nó khá là rng. Mái tóc bà ã im màu sng gió có nhiu s bc trng hn nhng si tóc màu en, bà thng vn tóc ri buc chúng li bng chic khn m qu kiu ngày xa các lin anh lin ch hay i.

cam nghi ve ba - Phát biểu cảm nghĩ về Bà của mình
Phát biu cm ngh v Bà ca mình

Bà tôi có hàm rng en nhánh, chic còn chic rng, nên khi bà ci l hàm rng móm mém. Bà thng ngi bên ô ca s tay "ngoáy" ci tru ri cho vào ming nhai bm bm, nhng lúc nh vy tôi thy mà thng nhìn vào khong không vô nh, trong ôi mt ánh lên chút gì ó xa xm hoài nim.

Mi lúc nh vy, tôi thng hi bà rng "bà ang ngh gì th? Bà ci nhìn tôi áp "Bà ang ngh v nhng iu ã qua, nhng ngi ã khut" nhng lúc ó tôi không hiu iu bà nói lm. Nhng sau này, khi tôi ln hn chút na, khi không còn bà bên cnh thì tôi mi cm thy thm thía nhng iu bà nói.

N ci ca bà luôn sáng lên v phúc hu, ca mt bà lão ã ngoài by mi. Nó luôn m áp tình ngha tình cm gia ình thân thit.

Tuy nhiên chân tay bà không còn c nhanh nhn nh trc nc, mi bc i ã nng n hn bi cn bnh au nhc xng khp, không còn tác phong nhanh nhn linh hot trc ó. Cái lng bà ngày càng sát t, chic lng ngày càng còng nhiu hn, khin cho bà phi dùng ti chic chân th ba, ó chính là cây gy thì mi có th i li c.

Tôi không th nào quên cái dáng nh bé, gy gò vi chic lng còng ca bà trên nhng con ng làng quê vng xe c i li ch ón tôi sau nhng bui tra i hc v mun. Nhng tia nng ban mai ôm ly c th nh bé ca bà, nhng chic lá tre c nng xuyên qua to thành mt bc tranh vô cùng ti p, trên bi tre có nhng chú chim ngân nga nhng khúc ca ón hè.

Tôi thích nht khi c nm cun tròn mình trong vòng tay yêu thng m áp ca bà, ri nghe bà k li nhng k nim ã qua thi chin tranh, thi b m tôi còn nh, ri khi ông ni qua i…Nhng k nim bà k a tôi v vi min quá kh xa xôi ca bà, mi lúc bà hi tng li nhng chuyn ó trong ôi mt bà li rng rng dòng l.

Nhng bui ti, khi tôi trn trc khó ng bà thng a tôi vào gic ng bng bàn tay thô ráp nhn nheo xoa vào chic lng xng xu ca tôi, bng nhng câu chuyn ngày xa ngày xa ca bà, ri khi tôi thip i ri bà vn còn k mãi vng vng bên tai là ging trm m ca bà a tôi vào trong nhng gic m.

Bàn tay ca bà dù thô ráp nhn nheo nhng vi tôi nó là bàn tay nh nhàng, m áp nht trong cuc i, bi nhng êm tôi m tôi au bng vì n nhiu quá thì bà thng xoa bng cho tôi, nhng khi tôi b im kém b la mng bà xoa mái tóc tôi v v an i, nhng lúc tôi b cm cúm, st nóng, st lnh bà là ngi v v, chm sóc tôi. Bàn tay ca bà sao mà m áp quá, bi nó cha ng trong ó bit bao nhiêu tình thng ca bà dành cho tôi.

Bà chng bao gi gin d vi tôi c, dù tôi có phm li gì bà cng luôn ng v phía tôi mà ng viên, an i, khuyên tôi c gng, hc tp nhng iu hay l phi. Nu tôi không úng thì bà cng ch nh nhàng khuyên nh, nhc nh k cho tôi nghe nhng mu chuyn nho nh nhng bài hc cuc sng tôi hiu ra sai lm ca mình mà sa cha.

Nhng ri ngày tôi không mong i cng ã ti, ó là ngày bà ra i, khi ó tôi cm thy mình vô cùng cô n lc lõng, bui ti khi tôi ng mt mình trong cn phòng c ca hai bà cháu, tôi cm thy mình tht bé nh, n côi. Nhng lúc tôi bun không có ai tôi gi gm tâm tình, không còn ai thân tin tng tôi gi gm nhng ni nim ca mình.

Tôi thng ng m thy bà, trong gic m anh mt bà nhìn tôi m áp nh khi còn sng, làm tôi bt khóc. Tôi mun c nm trong vòng tay bà, c bà ôm p v v nh khi còn th bé.

Ngày hôm nay, dù tôi ã ln lên rt nhiu, xung quanh tôi có nhiu bn bè, có nhng ngi thân yêu. Nhng dù có bao nhiêu ngi, dù thi gian có trôi i xa ti âu thì hình nh ca bà vn vn nguyên trong trái tim tôi.

Nhng k nim mà tôi ã có vi bà không bao gi có th phai nht trong ký c. Mi khi nhìn bc nh ca bà tôi li cm thy xót xa, trái tim tôi trào dâng mt nim tic thng vô hn. Bà luôn là ngi mà tôi kính trng, yêu mn nht trong cuc i này, dù bà không còn bên tôi na.

ông Tho