Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương

bài: Phát biu cm ngh v bài th "Bánh trôi nc" ca H Xuân Hng

Bài làm

Nhà th H Xuân Hng c mnh danh là bà chúa th Nôm vi nhng li th vô cùng sâu sc, chua cay, có chút ma mai khi i. Nhng nó th hin s thâm thúy, mt s phn kháng, mun chng li xã hi phong kin có nhiu bt công vi ngi ph n xa. Mt xã hi "Trng nam khinh n"

Vi nhng ngôn ng th mnh m th hin ý th vô cùng c áo ca mình bà H Xuân Hng có ch ng không h nh trong nn thi ca Vit Nam thi k trung i.

Thân em va trng li va tròn
By ni ba chìm vi nc non
Rn nát mc du tay k nn
Mà em vn gi tm lòng son

Bài th "Bánh trôi nc" là mt bài th tr tình, vô cùng thâm thúy, c sc khi tác gi ã mn mt hình nh vô cùng thân thuc ó là hình nh chic bánh trôi, nh nhoi nhng li phi chu muôn vàn khó khn trong cuc sng gi trn phm hnh, ca mình. Tác gi H Xuân Hng ã th hin s tinh t ca mình khi ly chic bánh trôi mà nhân vt tr tình th hin cho hình nh ngi ph n.

Toàn b bài th ch có bn câu th vô cùng ngn gn xúc tích hình nh nhân hóa vô cùng tng trng, th hin s quan sát vô cùng tinh t, t m ca tác gi vi chic bánh trôi, mt món n dân gian vô cùng quen thuc.

Nhà th H Xuân Hng ã phát hin nét tng ng vô cùng quen thuc gia chic bánh trôi và thân phn ngi ph n trong xã hi c, c hai u nõn nà, có nhng phm cht cao quý, nhng li chu mt cuc sng vô cùng long ong, ln n trong cuc sng.

H không c t mình quyt nh hnh phúc mà phi ph thuc i mình vào k khác. "Rn nát mc du tay k nn" hình nh này mang ti cho ngi c nhng ý ngha vô cùng t thc nhng li nói lên thân phn vô cùng cay nghit ca ngi ph n.

Thân em va trng li va tròn

Câu th th hin v p bên ngoài vô cùng trng trong bt mt ca chic bánh trôi cng nhng ngi con gái ang tui xuân thì vô cùng phi phi, nhng li chu nhiu ng cay, kh cc.

By ni ba chìm vi nc non

Ngi ph n xa kia c cha m sinh ra nhng không c làm ch vn mnh ca mình mà h phi chu nhiu thit thòi. Cuc sng ca h do ngi khác sp t nh ot, h luôn phi tuân th nhng quy tc nhng iu l dàng buc lên thân phn ngi ph n.

banh troi nuoc - Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương
Phát biu cm ngh bài th "Bánh trôi nc" ca H Xuân Hng

Nhng thân phn ngi ph n trong xã hi phong kin luôn b xã hi nhào nn, b y ti bc ng cùng, khin h chu nhiu cay ng trong cuc sng.

Rn nát mc du tay k nn
Mà em vn gi tm lòng son

S sáng to ca tác gi H Xuân Hng là vô cùng c áo, tác gi la chn nhiu chi tit vô cùng c áo khin ngi c cm thy vô cùng thú v. Bài th th hin mt s phá cách, mt s phn kháng ca ngi con gái xa vi chính ch mà h ang sng. Mt xã hi vi nhiu bt công, khin ngi ph n ch còn cách gi gm tâm s ca mình trong nhng bài th.

Trong mi câu th u th hin s hm hiu ca s phn ngi con gái trong ch phong kin khi mà ngi ph n phi chu nhiu cay ng, long ong, vt v trong cuc sng ca mình.

Cuc sng cuc i ca h không th làm ch t nh ot bt c iu gì mà luôn ph thuc vào ngi khác, nhng h nhng ngi ph n luôn gi tm lòng trong sáng ca mình, luôn c gng gi trn o hiu, c hnh ca mình.

Ngi ph n xa tuân th mi quy nh v 'Tam tòng t c" khi nhà phi nghe li cha m, ln lên theo chng thì nghe li chng, làm trn o v hin dâu tho, khi chng may chng mt sm, cht sm thì không có quyn tái giá tìm hnh phúc mi, mà phi theo con trai ca mình. Mt xã hi vi quá nhiu quy nh l giáo, trói buc ngi ph n ti tn cùng không li thoát.

Mt xã hi mà ngi con trai có quyn nm thê by thip nhng không b ngi i khinh b, còn ngi con gái ch cn vt qua l giáo mt chút là b soi xét khinh thng. ó là s bt công tn cùng ca cuc sng phong kin thi xa. Nó th hin qua hai câu th sau:

Trai nm thê by thip

Gái chính chuyên ch có mt chng

Bài th th hin ngòi bút tinh t, iêu luyn ca nhà th H Xuân Hng, th hin s phn kháng ca bà vi nhng s phn ngi ph n chu nhiu bt công trong cuc sng.

ông Tho