Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu

bài: Phát biu cm ngh v bài th "ng chí" ca Chính Hu

Bài làm

Bài th "ng chí" ca nhà th Chính Hu là bài th vô cùng c sc ca tác gi vit v tài ngi lính trong nhng nm kháng chin chng thc dân Pháp ca nc ta. Bài th c vit khi chúng ta mi chin thng Vit Bc thu ông nm 1947. Nó th hin hình nh ngi lính vô cùng gin d mc mc, chân thành, nhng không kém phn anh dng, kiên cng trong khó khn gian kh nhng trái tim luôn hng ti chin thng không chùn bc, sn lòng.

ng chí ca ngi tình cm ng i, ng chí trong gian lao, khó khn luôn có nhau, gn bó s chia vi nhau mi nim vui ni bun. H u là nhng ngi nông dân nhng vì ting gi ca t quc thiêng liêng h ã li ngôi nhà thân yêu, vi nhng ngi thân, ging nc gc a tham gia kháng chin theo li kêu gi ca ch tch H Chí Minh.

Trong hai mi câu th th hin cuc sng ca nhng ngi lính tr, tình cm gn bó ca h trong kháng chin vi ging th da dit th hin tình cm chân thành ca nhng ngi lính.

"Quê hng anh nc mn, ng chua,
Làng tôi nghèo t cày lên si á".

Ni anh sinh ra và quê hng tôi u la nhng ni nghèo kh, nc mn, ng chua, là nhng ni vô cùng nghèo kh t thì cày lên toàn si á. Th hin mt vùng quê vô cùng vt v, vì nhng bóc lt ca bn thc dân làm cho ngi dân ca chúng ta phi chu nhiu khn n.

Tác gi vi nhng li th gin d, chân thành mc mc làm cho nhng ngi lính xut thân t tng lp nông dân nghèo kh tr nên gn bó gn gi vi nhau. H có chung mt xut x, chúng mt mc tiêu chin u. Chính vì vy, tt c nhanh chóng hòa hp thân thit ni chin trng.

Trong nhng câu th tip theo, tác gi Chính Hu ã tp trung vào lt t s yêu mn gn bó gia nhng con ngi xa l, t phng tri, không h có li hn c nhng li gp nhau mt ni chin tuyn u sóng ngn gió, ni nhiu nguy him nhng tình ngi vô cùng m áp, ri thành ôi bn thân thit tri k gn bó vi nhau.

Anh vi tôi ôi ngi xa l
T phng tri chng hn mà quen
Súng bên súng, u sát bên u,
êm rét chung chn thành ôi tri k
ng chí!"

Hình nh so sánh vô cùng c áo ca tác gi Chính Hu khi "Súng thì bên súng" mà "u sát bên u" th hin s thân thit trong suy ngh, trong chí hng, mc tiêu lý tng ca nhng ngi lính tr là vô cùng hòa hp, th hin mt tình bng hu gn bó, thiêng liêng không gì chia r c.

bai tho dong chi cua chinh huu - Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu
Cm ngh v bài th "ng chí" ca Chính Hu

H ra chin trng vi mc tiêu to ln ca i mình là bo v mnh t quê hng, bo v nhng ngi thân thng ca mình, chng li nhng k thù xâm lc. ó chính là mc tiêu sng, là con ng chí hng ca nhng ngi lính tr. H cm nhn c trái tim m nóng ca nhau ang cùng chung mt nhp p, nhp p vì t quc thân yêu.

Nhng trn m khi vt rng, trèo núi, nhng trn st rét rng tht áng s, nhng h vn chia s vi nhau mi th, êm rét p chung mt tm chn, ung chúng mt bình nc chia s vi nhau nhng ming lng khô, trong nhng chng ng vt rng, bng núi. Bit bao nhiêu khó khn, gian kh mà ngi lính ã phi nm tri cùng nhau, cng vì vy h cm thy nhng ngi bn tr thành nhng ngi thân rut tht ca mình.

Nhng câu th nghn ngào xúc ng ca nhà th Chính Hu ã phác ha lên mt tình bn p v tình ng i ng chí thiêng liêng cao c.

"Rung nng anh gi bn thân cày,
Gian nhà không mc k gió lung lay,
Ging nc, gc a nh ngi ra lính".

Nhng ngi lính ra i li ni quê hng mình nhng ngi thân, nhng công vic còn làm dang d nhng tt c không làm cho trái tim h chùn bc mà nó càng làm cho nhng ngi lính tr tr nên kiên cng, anh dng hn.

Hình nh quen thuc ca nhng ging nc, gc a, c tác gi gi m ra càng làm cho nhng câu th tr nên thuc gin d, nhng tng thêm s hy sinh cao c ca nhng ngi lính khi phi t b tt c lên ng tham gia chin u.

"Anh vi tôi bit tng cn n lnh,
St run ngi vng trán t m hôi.
Áo anh rách vai
Qun tôi có vài mnh vá
Ming ci but giá chân không giày…
Thng nhau tay nm ly bàn tay"

Trong quá trình hành quân, bng rng vt núi ngi lính ca chúng ta ã phi vt qua muôn vàn khó khn, th thách, nhng cn st rét rng, nhng khi cp ti trêu ngi, nhng cn bnh gh l, bnh l xut phát t ni rng thiêng nc c. Nhng h vn gn bó bên nhau, ng viên nhau vt qua nhng khó khn i ti mc tiêu cui cùng ca mình. ó chính là ngày chin thng tr v, nim vui cho ngày khi hoàn.

Hình nh "áo anh rách vai" i xng vi "qun tôi có vài mnh vá" th hin cuc sng m bc ni quân ng, nhng h không cm thy mình kh s, cô n lc lõng, mà ngc li càng khó khn gian kh h càng cm thy mình mnh m hn bi bên cnh h luôn có nhng ngi ng i vô cùng thân thit luôn lo lng, s chia vi nhau.

Hình nh "Thng nhau tay nm ly bàn tay" mt hình tng vô cùng p trong tình ng i, ng chí ca nhng ngi chin s cách mng th hin nhng con ngi vô thân thit, hn c rut tht trong kháng chin.

Trong phn cui cùng ca bài th hình nh nhng ngi chin s trong kháng chin hin lên vô cùng anh dng. H ng bên nhau cùng ch gic ti th hin tâm th luôn luôn ch ng sn sàng ch gic ti chin u, oanh lit ch không h lo lng, hay trn tránh mi vic.

"êm nay rng hoang sng mui
ng cnh bên nhau ch gic ti
u súng trng treo
"

Ngi chin s trong chin trng gp rt nhiu khó khn th thách nhng trái tim h luôn kiên cng, luôn anh dng hng ti mt ngày mai ti thm, tt c nhng gì h làm u vì mt nn hòa bình không xa cho t quc mình. Nhng ngi lính ó, h ã không tic i trai ca mình quên mình vì s nghip gii phóng dân tc, khi tui i còn rt tr, xuân xanh phi phi.

Trong chin trng, cnh rng êm va h va thc ánh trng soi sáng, bng bnh phiêu du trên u ngi, khin cho mi th tht tuyt vi lãng mn. Hình nh u súng trng treo th hin s lãng mn, nó là bc tranh vô cùng tuyt tác ca tác gi Chính Hu, khi gia cuc sng gian kh, nhng khó khn thng nht nhng ngi lính vn gi cho mình mt trái tim bay bng, lãng mn, mt tâm hn hng ti cái p.

Vng trng chính là mt biu tng thiêng liêng ca cái p ca s bình yên, còn hình nh khu súng chính là mt ý ngha th hin s gian kh, mt v khí làm nên cht chóc. Hai hình nh này i lp ln nhau nhng li ng bên nhau khin cho hình tng th tr nên vô cùng tinh t, hp dn ngi c.

Bài th "ng chí" va mang v p gin d, va th hin s kiên cng anh dng ca ngi chin s trong kháng chin, th hin tình cm thiêng liêng cao c ca nhng ngi nông dân khi t b tt c rung nng, ngi thân ca mình tham gia chin u, vì quê hng t quc.

Bài th "ng chí" là bài th vô cùng hay c áo ca tác gi Chính Hu khi vit v hình nh nhng ngi chin s b i c H nhng ngi nông dân, bài th nh mt tng ài vô cùng tráng l th hin nét p bi tráng v hình nh ngi lính.

ông Tho